Gå til innhold
MUS213 Musikkteknologi II

MUS213 Musikkteknologi II

Kode

MUS213

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet MUS213 Musikkteknologi II bygger på emnet MUS212 Musikkteknologi I. Gjennom arbeid med emnet skal studenten videreutvikle sine kreative ferdigheter innen arrangering og låtskriving. I tillegg fokuseres på de ulike aspektene knyttet opp mot studioarbeid, og gjennom å utvikle kunnskap om lyd, opptaksteknikk, prosessering, mixing, pre- og postproduksjon og andre relevante musikkteknologiske delemner skal studenten settes i stand til å følge og lede prosessen fra ide til ferdig produkt.

Emnet MUS213 Musikkteknologi II utgjør 10 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i musikkteknologi (3-årig studieløp) ved AHS. Emnet er obligatorisk og skal inngå i graden Bachelor i musikkteknologi ved AHS.Fullført og bestått MUS100 Årsstudium i musikk ved AHS eller tilsvarende utdanning ved en annen godkjent institusjon.

Etter fullført studium skal studentene:

Kunnskapsmål:

 • tilegne seg grunnleggende lydteori
 • tilegne seg kunnskap om moderne opptaksteknikker og utstyr
 • tilegne seg kunnskap om populærmusikkarrangering for ulike instrumentgrupper

Ferdighetsmål:

 • kunne lage arrangementer i ulike populærmusikalske genre for ulike instrumentgrupper
 • tilegne seg ferdigheter i låtskriving og låtutvikling
 • kunne bruke digitale verktøy som Sibelius og Logic som hjelpemidler i kreative prosesser knyttet opp mot låtskriving, arrangering og praktisk studioarbeid
 • kunne bearbeide musikk fra ide til ferdig produkt

Generell kompetanse:

 • utvikle gode arbeidsrutiner og erfaring med både selvstendig arbeid, og samarbeid i ulike grupper

Studioarbeid

 • I kurset Studioarbeid skal studenten gjennom praktisk arbeid i studio videreutvikle sine ferdigheter i bruk av studioets mange muligheter. Det praktiske elementet komplementeres av et teoretisk element, hvor læren om studioarbeidets ulike deler står sentralt. Undervisningen gis som gruppeundervisning parallelt med at studenten arbeider med individuelle oppgaver.

Arrangering og låtskriving

 • I kurset Arrangering og låtskriving skal studenten videreutvikle sin kunnskap om sentrale populærmusikalske arrangeringsteknikker og sine ferdigheter som låtskriver og låtutviklere/ produsenter. Undervisningen gis som seminartimer, og studenten gis individuell veiledning på sine egne prosjekter.

All undervisning i emnet MUS213 Musikkteknologi II er obligatorisk.

I emnet MUS213 Musikkteknologi II benyttes følgende vurderingsformer:

 • Skriftlig 4-timers eksamen. Eksamen vurderes etter gradert skala A-F.

For å kunne gå opp til eksamen må følgende være bestått:

 • Obligatoriske mappeinnleveringer.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

 • Huber, David Miles & Robert E. Runstein: Modern Recording Techniques. Focal Press/ Elsevier, 9th ed. 2017 http://proquestcombo.safaribooksonline.com/book/audio/9780240810690, kap.  9,12,13,14,16,18 (191 sider)
 • Perricone, J: Melody in Songwriting. Tools and Techniques for Writing Hit Songs. BerkleyPress, 2000. Side 92-174  (83 sider)
 • Runsvick, Daryl: Rock, jazz & pop arranging. Faber music 1992 side 113-207 (94 sider)