Gå til innhold
MUS212 Musikkteknologi I

MUS212 Musikkteknologi I

Kode

MUS212

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet MUS212 Musikkteknologi I bygger på emnet MUS112 Musikkproduksjon. Gjennom arbeid med emnet skal studenten tilegne seg instrumentkunnskap og kunnskap om populærmusikalske arrangeringsteknikker, som skal benyttes i ulike kreative prosesser. Studenten skal lage låter selv, arrangere disse, og gjennom undervisning i musikkteknologi og studioarbeid gjøres i stand til å kunne produsere og ferdigstille sine egne låter.

Emnet MUS212 Musikkteknologi I utgjør 10 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i musikkteknologi (3-årig studieløp) ved AHS. Emnet er obligatorisk og skal inngå i graden Bachelor i musikkteknologi ved AHS.Fullført og bestått MUS100 Årsstudium i musikk ved AHS eller tilsvarende utdanning ved en annen godkjent institusjon.

Etter fullført studium skal studentene:

Kunnskapsmål:

 • tilegne seg kunnskap om populærmusikkarrangering for ulike instrumentgrupper
 • tilegne seg kunnskap om instrumenter

Ferdighetsmål:

 • kunne lage arrangementer i ulike populærmusikalske genre for ulike instrumentgrupper
 • tilegne seg ferdigheter i låtskriving og låtutvikling
 • kunne bruke digitale verktøy som Sibelius og Logic som hjelpemidler i kreative prosesser knyttet opp mot låtskriving, arrangering og praktisk studioarbeid

Generell kompetanse:

 • utvikle gode arbeidsrutiner og erfaring med både selvstendig arbeid, og samarbeid i ulike grupper

Musikkteknologi

 • I kurset Musikkteknologi skal studenten gjennom teori og praktisk arbeid utvikle sine ferdigheter i bruk av Logic Pro som programmerings- og innspillingsverktøy. I tillegg legges det mer vekt på kreativt studioarbeid, som innbefatter innspilling og bearbeiding av lyd/ musikk. Undervisningen gis som seminartimer, hvor studentene møtes enten klassevis eller i grupper, og arbeider selvstendig med oppgaver tilknyttet kurset.

Arrangering og låtskriving

 • I kurset Arrangering og låtskriving skal studenten videreutvikle sin kunnskap om sentrale populærmusikalske arrangeringsteknikker, og tilegne seg kunnskaper om og ferdigheter i å arrangere for ulike instrumentgrupper. Kurset inneholder også en låtskrivingskomponent, hvor studentene får kunnskap om ulike låtskrivingsprosesser, kreativ bearbeidelse og utvikling av ideer, og studentene settes i stand til å lage sine egne låter. Undervisningen gis som seminartimer, og studenten gis individuell veiledning på sine egne prosjekter.

All undervisning i emnet MUS212 Musikkteknologi I er obligatorisk.

I emnet MUS212 Musikkteknologi I benyttes følgende vurderingsformer:

 • En seminaroppgave hvor studenten gjennom to ulike, selvskrevne låter skal vise ulike populærmusikalske arrangeringsteknikker for ulike instrumentgrupper. Dette skal ved hjelp av programmering og arbeid i studio presenteres som en lydfil med tilhørende noter. Oppgaven vurderes etter gradert skala A-F.

For å kunne gå opp til eksamen må følgende være bestått:

 • Obligatoriske mappeinnleveringer.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

 • Huber, David Miles & Robert E. Runstein: Modern Recording Techniques. Focal Press/ Elsevier, 9th ed. 2017 http://proquestcombo.safaribooksonline.com/book/audio/9780240810690, kap 1-8 (308 sider)
 • Perricone, J: Melody in Songwriting. Tools and Techniques for Writing Hit Songs. BerkleyPress, 2000. Side 2-91 (90 sider)
 • Runsvick, Daryl: Rock, jazz & pop arranging. Faber music 1992 side 1-112 (112 sider)