Gå til innhold
MUS211 Musikkutøving II

MUS211 Musikkutøving II

Kode

MUS211

Undervisningssemester

Høst og vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet MUS211 Musikkutøving II bygger på emnet MUS121 Musikkutøving I. Her får studenten mulighet til å videreutvikle som musiker og fordype seg i sitt hovedinstrument.

Emnet MUS211 Musikkutøving II utgjør 10 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i musikkteknologi (3-årig studieløp) ved AHS.Fullført og bestått MUS100 Årsstudium i musikk ved AHS eller tilsvarende utdanning ved en annen godkjent institusjon.

Etter fullført studium skal studentene:

Kunnskapsmål:

 • kunne tolke og vurdere ulike musikalske presentasjoner og uttrykk

Ferdighetsmål:

 • tilegne seg musikalske og tekniske ferdigheter på et instrument som gjør ham/ henne i stand til å formidle musikk på en ekte og personlig måte, både alene og sammen med andre.
 • tilegne seg ferdigheter i å anvende musikkteori og hørelære i sin egen musikalske praksis

Generell kompetanse:

 • erfaring med og reflekterte holdninger til ulike problemstillinger knyttet opp mot formidling av musikk

Hovedinstrument

 • I kurset Hovedinstrument gis studenten muligheter til å videreutvikle seg teknisk og musikalsk på et selvvalgt instrument eller et annet formidlingsområde (som for eksempel direksjon, lydteknikk, DJ’ing, programmering og lignende). Undervisningen gis normalt en til en, hvor studenten i samarbeid med lærer lager et individuelt tilpasset opplegg. Egenøving er en viktig faktor for utviklingen.

Interpretasjon

 • I kurset Interpretasjon skal studenten jobbe med å bevisstgjøre seg hvordan ulike tolkninger påvirker en fremførelse. Undervisningen gis som seminartimer, hvor egenaktivitet og deltakelse i form av musikalske presentasjoner og diskusjoner utgjør hoveddelen av kurset.

Hørelære

 • I kurset Hørelære skal studenten jobbe med å videreutvikle sitt musikalske gehør og knytte dette sammen med sin egen musikkutøvingspraksis. Undervisningen er både teoretisk og praktisk og gis i nivåinndelte grupper.

All undervisning i emnet MUS211 Musikkutøving II er obligatorisk.

I emnet MUS211 Musikkutøving II benyttes følgende vurderingsformer:

 • Hovedinstrument: eksamenskonsert hvor studenten presenterer et selvvalgt program av 15 minutters varighet. Vurderes etter gradert skala A-F, hvor karakteren teller 60 % av emnet
 • Hørelære: en skriftlig del og en muntlig del. Vurderes etter gradert skala A-F, hvor karakteren teller 40 % av emnet.

For å kunne gå opp til eksamen må følgende være bestått:

 • Interpretasjon

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

 • Johansen, N.E: Hørelære. Med på notene. Oslo, Norsk Musikforlag A/S 2006. Side 99-138 (40 sider)
 • Johansen, N. E.: Hørelære. Rytmelesing. Oslo: Norsk Musikkforlag A/S 2000. Side 69-93 (24 sider)
 • Jonassen, Kjetil: Akkorder og akkordsekvenser. Kompendium. 2012. Side 27-37  (11 sider)