Gå til innhold
MUS144 Musikkhistorie og analyse

MUS144 Musikkhistorie og analyse

Kode

MUS144

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

15

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet MUS144 Musikkhistorie og analyse utgjør 15 studiepoeng av årsstudiet i musikk og er en integrert del av våre bachelorprogram i musikk.Kunnskapsmål
Kandidaten:

 • Har bred kunnskap om populærmusikkens historie og utvikling og dens sammenheng med den vestlige kunstmusikken.
 • Kjenner til grunnleggende begrep for å beskrive musikk.
 • Har kunnskap om musikkens oppbygging og form i ulike tidsepoker, stilarter og sjangre.
 • Kjenner til ulike former for musikkanalyseverktøy innenfor populærmusikk.

Ferdighetsmål
Kandidaten:

 • Kan anvende lytting og relevant analyseverktøy til å presentere selvstendige analyser av musikk fra ulike epoker og stilarter.
 • Kan reflektere over musikk som lytteopplevelse.
 • Kan reflektere over hvordan musikk kan knyttes opp til kulturelle, religiøse, historiske og samfunnsmessige kontekster.

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • Har innsikt i relevante musikkhistoriske problemstillinger.
 • Kan formidle sentralt fagstoff i musikkhistorie, både muntlig og skriftlig.
 • Kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver i musikkhistorie alene og sammen med andre.

Emnet MUS144 Musikkhistorie og analyse gir en musikkhistorisk innføring med fokus på populærmusikk fra 20 og 21 århundre. Studenten gis ferdigheter i å lytte til og analysere musikk fra ulike epoker og stilarter, for på den måten å bedre forstå både den historiske utviklingen og den musikalske egenarten musikk har. Målet er å utvikle og utvide studentens opplevelse av musikk og studentens musikkhistoriske oversikt og forståelse. Emnet har «den lyttende og den analytiske musikeren» i sentrum.

I kurset Musikkhistorie skal studenten tilegne seg kunnskap om hovedpunkter i vestens musikkhistorie og det 20. og 21.århundrets populærmusikk innenfor jazz, folk, rock og relaterte stilarter i en kulturhistorisk, religiøs, samfunnsmessig og sosiologisk kontekst. Grunnkonsepter og terminologi fra musikkanalyse og teori vil dekkes.

I kurset Analyse og formlære skal studenten tilegne seg kunnskap om sentrale populærmusikalske former og deres kjennetegn, og utvikle ferdigheter i å benytte relevante analysemetoder i arbeidet med å beskrive og forstå musikkens egenart.

Undervisningen gis som forelesninger. Studentaktive læringsformer som gruppearbeid og selvstendig arbeid benyttes. Læringsaktiviteter omfatter prosjektarbeid, kollokvier og lærerveiledning.

Vurdering/eksamen

 • Skriftlig hjemmeeksamen på 4500 ord. Studenten skal med utgangspunkt i oppgavetekst gitt av faglærer, benytte relevante lytte- og analysemetoder for å beskrive et musikkverk og sette det inn i en historisk og samfunnsmessig relevant kontekst.

For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • To obligatoriske mappeinnleveringer.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Blokhus, Y. og A. Molde: Wow! Populærmusikkens historie. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget, 2019. Side 61-504 (443 sider)

Nesheim, Elef: Musikkhistorie. Revidert utgave. Oslo: Norsk Musikkforlag 2004. Side 9-419 (410 sider)

Aare/grønager/Rønnenfelt: Rockmusik i tid og rum. Systime, 2000-2007 (210 sider)