Gå til innhold
MUS143 Musikkteori og hørelære I

MUS143 Musikkteori og hørelære I

Kode

MUS143

Undervisningssemester

Høst og vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet MUS143 Musikkteori og hørelære I utgjør 10 studiepoeng av årsstudiet i musikk og er en integrert del av våre bachelorprogram i musikk. 

Emnet skal gi studentene en innføring i anvendelsesområder for utøving av musikk. Undervisningen skal gi studentene innsikt i musikkforståelse, og knytte den teoretiske kunnskapen sammen med sin egen musikkutøvingspraksis.Kunnskapsmål 

Kandidaten: 

 • Har bred kunnskap om musikkteori. 
 • Har kjennskap til det harmoniske og rytmiske grunnlaget for ulike typer rytmisk musikk. 
 • Har kunnskap om et musikkteoretisk begrepsapparat.

Ferdighetsmål 

Kandidaten: 

 • Kan beherske utøving og transkribering av primavistaøvelser innenfor halvannen oktav. 
 • Kan beherske koordinering av ulike rytmemønstre i ulike taktarter. 
 • Kan beherske melodidiktat og rytmediktat. 
 • Kan anvende trinnanalyse og gehør for å gjenkjenne treklanger og firklanger. 

Generell kompetanse 

Kandidaten: 

 • Har innsikt i musikkteoretiske problemstillinger. 
 • Kan formidle sentralt fagstoff innenfor musikkteori og hørelære. 
 • Har innsikt i hvordan fagets utbytte kan overføres til andre emner og i egen musisering.

Emnet MUS143 Musikkteori og hørelære I skal gi studentene en innføring i anvendelsesområder for utøving av musikk. Undervisningen skal gi studentene innsikt i musikkforståelse, og knytte den teoretiske kunnskapen sammen med sin egen musikkutøvingspraksis.  

Undervisningen er både teoretisk og praktisk, den gis i form av forelesninger og nivåinndelte gruppetimer. Det er fokus på studentaktive læringsformer som gruppearbeid og utøvende presentasjoner. Det benyttes læringsaktiviteter som prosjektarbeid, kollokvier og lærerveiledning. Det vektlegges studieteknikk, muntlige fremstillingsferdigheter og analytiske ferdigheter. Dette legger grunnlaget for å bli en god utøver og faglig formidler.

Forventet arbeidsomfang

Emnet MUS143 Musikkteori og hørelære I utgjør 10 studiepoeng og går over to semester. Ifølge Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring skal et studieår ha et arbeidsomfang på mellom 1500 og 1800 timer, hvilket betyr 250-300 arbeidstimer for et emne på 10 studiepoeng.

For å få vurdert eksamen, må følgende elementer være gjennomført: 

 • Portprøve i hørelære
 • Emneprøve i musikkteori og hørelære
 • Minimum 75% aktiv deltakelse i hørelære

Vurdering/eksamen  

 • En skriftlig eksamen i musikkteori og hørelære
 • En muntlig eksamen i hørelære

Eksamenene vurderes etter gradert skala A – F og karakterene vektes likt.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

 • Jeffs, R. (2014). Aktiv musikklære. Dominant musikkforlag (side 1-106)
 • Johansen, N. E. (2000). Hørelære. Rytmelesing. Norsk Musikforlag (side 1-68)
 • Jonassen, K. H. (2012). Akkorder og akkordsekvenser. Kompendium (side 1-26)
 • Solfege intervalløvelser: Trinnøvelse 1-4. Kompendium