Gå til innhold
MUS143 Musikkteori og hørelære I

MUS143 Musikkteori og hørelære I

Kode

MUS143

Undervisningssemester

Høst og vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet MUS143 Musikkteori og hørelære I utgjør 10 studiepoeng av årsstudiet i musikk og er en integrert del av våre bachelorprogram i musikk.

Emnet skal gi studentene en innføring i anvendelsesområder for utøving av musikk. Undervisningen skal gi studentene innsikt i musikkforståelse, og knytte den teoretiske kunnskapen sammen med sin egen musikkutøvingspraksis.Kunnskapsmål
Kandidaten:

 • Har bred kunnskap om musikkteori.
 • Har kjennskap til det harmoniske og rytmiske grunnlaget for ulike typer rytmisk musikk.
 • Har kunnskap om et musikkteoretisk begrepsapparat.

Ferdighetsmål
Kandidaten:

 • Kan beherske utøving og transkribering av primavistaøvelser innenfor halvannen oktav.
 • Kan beherske koordinering av ulike rytmemønstre i ulike taktarter.
 • Kan beherske melodidiktat og rytmediktat.
 • Kan anvende trinnanalyse og gehør for å gjenkjenne treklanger og firklanger.

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • Har innsikt i musikkteoretiske problemstillinger.
 • Kan formidle sentralt fagstoff innenfor musikkteori og hørelære.
 • Har innsikt i hvordan fagets utbytte kan overføres til andre emner og i egen musisering.

Emnet MUS143 Musikkteori og hørelære I skal gi studentene en innføring i anvendelsesområder for utøving av musikk. Undervisningen skal gi studentene innsikt i musikkforståelse, og knytte den teoretiske kunnskapen sammen med sin egen musikkutøvingspraksis.

Undervisningen er både teoretisk og praktisk, den gis i form av forelesninger og nivåinndelte gruppetimer. Det er fokus på studentaktive læringsformer som gruppearbeid og utøvende presentasjoner. Det benyttes læringsaktiviteter som prosjektarbeid, kollokvier og lærerveiledning. Det vektlegges studieteknikk, muntlige fremstillingsferdigheter og analytiske ferdigheter. Dette legger grunnlaget for å bli en god utøver og faglig formidler.

 

Forventet arbeidsomfang 

For MUS143 er arbeidsomfanget fordelt slik:

 • Forelesning i musikkteori utgjør 24 timer.
 • Nivåinndelt gruppeundervisning i hørelære utgjør 24 timer.
 • Egenøving og kollokvie 4 timer per uke i 30 uker er stipulert til 120 timer.
 • Selvstudium av 351 sider pensum er stipulert til ca. 70 timer.
 • Repetisjon, eksamensforberedelse og eksamen er stipulert til ca. 40 timer.
 • Deler av prosjektuke, portprøver og praktiske samlinger er stipulert til ca. 10 timer.
 • Til sammen stipulert til ca. 288 timer.

Vurdering/eksamen

 • En skriftlig eksamen i musikkteori og hørelære på 45 minutter
 • En muntlig eksamen i hørelære på ca. 10 minutter.

Eksamenene vurderes etter gradert skala A – F og karakterene vektes likt. For å få vurdert eksamen, må følgende elementer være gjennomført:

 • Portprøve i hørelære.
 • Emneprøve i musikkteori og hørelære.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Djupdal, K.: Musikkteori. 3. utgave. Oslo: Gyldendal Forlag, 2001. Side 9-154 (145 sider).

Johansen, N.E: Hørelære. Med på notene. Oslo, Norsk Musikkforlag A/S 2006. Side 5-98, 139-164 (119 sider)

Johansen, N. E.: Hørelære. Rytmelesing. Oslo: Norsk Musikkforlag A/S 2000. Side 8-68 (60 sider)

Jonassen, Kjetil: Akkorder og akkordsekvenser. Kompendium. 2012. Side 1-26 (27 sider)