Gå til innhold
MUS141 Instrumentutøving I

MUS141 Instrumentutøving I

Kode

MUS141

Undervisningssemester

Høst og vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet MUS141 Instrumentutøving I utgjør 10 studiepoeng av årsstudiet i musikk og er en integrert del av våre bachelorprogram i musikk. 

I emnet MUS141 Instrumentutøving I arbeides det med musikkutøving. Undervisningen er rettet mot hovedinstrument og bruksinstrument der det fokuseres på sammenhengen mellom innstudering og gjennomføring av musikalske prosjekter. Studentene utfordres til å jobbe med ulike stiltrekk i de rytmiske sjangrene og arbeide med egen kunstnerisk utvikling. Kreativt arbeid gjennom musikalsk samarbeid gir studenten kunnskap på flere felt i tillegg til å utvikle gode arbeids- og øvingsrutiner.Kunnskapsmål

Kandidaten…

 • Har kunnskap om bandinstrumenter og vokal. 
 • Har kunnskap om kreative og selvstendige arbeidsmåter innenfor sine instrumenter. 
 • Har kunnskap om metoder for effektiv innstudering av musikk med grunnleggende forståelse av ulike former og formkonsepter for musikk.

Ferdighetsmål
Kandidaten…

 • Kan beherske fremføring og kommunikasjon av musikk på et grunnleggende teknisk nivå. 
 • Kan anvende faglig kunnskap for å planlegge og gjennomføre de ulike delene i en konsertproduksjon. 
 • Kan anvende kunnskap og begreper til å reflektere over særegenhet og sound på bandinstrumenter og vokal innen ulike sjangre.

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • Kan planlegge og gjennomføre utøvende prosjekter alene og sammen med andre. 
 • Kan utveksle synspunkter om samfunnsmessige og etiske problemstillinger knyttet til musikkfaget og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis 
 • Kjenner til etablerte og nytenkende prosesser innenfor musikk- og konsertproduksjoner.

Emnet MUS141 Instrumentutøving I skal gi studentene en innføring i utøving av musikk med vekt på eget hovedinstrument og bruksinstrument. Undervisningen skal gi studentene innsikt i instrumentenes roller i musikken, samt gi studentene mulighet til å bli kjent med og reflektere rundt egen kunstneriske utvikling.  

Undervisningen vil bli gitt i form av obligatoriske seminarer, gruppeundervisning og individuell undervisning. Seminarundervisningen har fokus på studentaktive læringsformer som gruppearbeid, utøvende presentasjoner og læringsaktiviteter som for eksempel prosjektarbeid, kollokvier og lærerveiledning. I det første året vektlegges studieteknikk, muntlige fremstillingsferdigheter og grunnleggende lyttemetoder. Dette legger grunnlaget for å bli en god utøver og faglig formidler.  

I kurset Hovedinstrument skal studentene utvikle seg teknisk og kunstnerisk på eget instrument. Egenøving er en viktig faktor for utvikling. Utøverkunnskap i form av prestasjonsmestring, samarbeid og instrumentkunnskap undervises i hovedinstrument. Undervisningen gis normalt en til en, men kan gis i grupper hvis dette er hensiktsmessig. Konsertformidling og interpretasjon støtter godt opp om hovedinstrumentkurset.  

I kurset Interpretasjon skal studentene arbeide med å bevisstgjøre seg musikkformidling og hvordan ulike tolkninger påvirker en fremførelse. Samspillets innhold og kunstneriske fremførelse bidrar til diskusjoner med konstruktive tilbakemeldinger og refleksjoner. Det arbeides med et begrepsapparat knyttet mot musikkutøving og forståelsen av denne slik at studenten knytter kunnskap fra teoretiske fag opp mot praksis. Interpretasjonsundervisningen foregår som en visningskonsert med påfølgende tilbakemeldingssekvens. Kurset er obligatorisk på høstsemesteret.  

I kurset Bruksinstrument skal studentene lære seg grunnleggende teknikker på piano. Egenøving er en viktig faktor for utvikling. Undervisningen gis i nivåinndelte grupper. Piano-hovedinstrumentalister får gruppeundervisning i vokal. 

I kurset Konsertproduksjon skal studentene arrangere konserter. Det arbeides med planlegging, logistikk og innstudering opp mot et ferdig konsept. Undervisningen organiseres slik at studentene i emnet er deltagere, og foregår som en visningskonsert med påfølgende tilbakemeldingssekvens etter endt konsert. Kurset tilbys på vårsemesteret. 

Forventet arbeidsomfang

Emnet MUS142 Instrumentutøving I utgjør 10 studiepoeng og går over to semester. Ifølge Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring skal et studieår ha et arbeidsomfang på mellom 1500 og 1800 timer, hvilket betyr 280-300 arbeidstimer for et emne på 10 studiepoeng.

For å kunne gå opp til eksamen, må følgende elementer være fullført og bestått: 

 • Minimum 75 % aktiv deltakelse i konsertproduksjon
 • Minimum 75% aktiv deltakelse i hovedinstrument
 • Minimum 75% deltakelse i interpretasjon (høstsemesteret)
 • Gjennomført og bestått portprøve i bruksinstrument.
 • En obligatorisk mappeinnlevering i konsertproduksjon.

Vurdering/ eksamen

En praktisk hovedinstrumenteksamen på 15 minutter, vurderes etter gradert skala A – F.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Digitalt kompendium fra faglærer.