Gå til innhold
MUS140 Musikk og menneske

MUS140 Musikk og menneske

Kode

MUS140

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

5

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet MUS140 Musikk og menneske skal gi studenten en faglig orientering med sikte på å utvikle og bevisstgjøre kunnskap, refleksjoner og holdninger rundt samspillet mellom musikk og menneske. Emnet vil gi en forståelse for hvilken rolle musikk kan ha i menneskers liv og vil inneholde øvelser og oppgaver som skal øke studentenes refleksjon over musikkens rolle i eget liv samt hvilken funksjon musikk kan ha i mellommenneskelige relasjoner.

Emnet MUS140 Musikk og menneske utgjør 5 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i musikk og helse (3-årig studieløp) ved AHS. Emnet er obligatorisk og inngår i graden Bachelor i Musikk og helse ved AHS.Kunnskapsmål

Kandidaten…

 • Har grunnleggende forståelse for hvordan musikk kan være en ressurs i menneskers liv.
 • Har innsikt i sammenhenger mellom musikk og identitet.
 • Har innsikt i musikalsk arbeid med ulike målgrupper.

Ferdighetsmål

Kandidaten…

 • Kan kommunisere om musikkens rolle i eget og andres liv både muntlig og skriftlig.
 • Viser evne til å reflektere rundt musikkens funksjon i individuelle og mellommenneskelige sammenhenger.
 • Kan utveksle synspunkter og delta i faglige samtaler om musikkens rolle i menneskers liv.

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • Kan arbeide målrettet, selvstendig og ansvarlig, alene og sammen med andre.
 • Kan reflektere over sosiale og etiske problemstillinger knyttet til eget fag.
 • Kan forstå og redegjøre for musikkens rolle i samfunnet og i menneskers liv.

I emnet Musikk og menneske vil studentene dele musikalske erfaringer og reflektere rundt musikkens rolle i eget og andres liv, samt observere ulike arenaer der musikk og helse er sentralt. Undervisningen gis som seminartimer.

Det føres fravær for seminartimene og studenten er selv ansvarlig for å holde rede på sitt fravær.

Forventet arbeidsomfang

Emnet MUS140 musikk og menneske utgjør 5 studiepoeng og går over ett semester. Ifølge Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring skal et studieår ha et arbeidsomfang på mellom 1500 og 1800 timer, hvilket betyr 125-150 arbeidstimer for et emne på 5 studiepoeng.

For å få vurdert eksamen, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • Minimum 75 % aktiv deltakelse i seminartimene.

Vurdering/ eksamen
I emnet MUS140 Musikk og menneske benyttes følgende vurderingsformer:

Mappevurdering. I løpet av semesteret skal studenten levere tre essayoppgaver a 1200 ord til gitte tidsfrister. Mappen vurderes til bestått/ikke bestått. Alle oppgavene må være godkjent for å få bestått emnet.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Ca. 300 sider

 • Ruud, Even (2013). Musikk og identitet. 2. utg. Universitetsforlaget. 270 sider.
 • Næss, Tom og Ruud, Even (red.) (2017). Musikkterapi i praksis. NMH-publikasjoner. Kapittel 1-3 (side 8-24) og kapittel 8-10 (side 47-66).  35 sider. Musikkterapi i praksis (unit.no)