Gå til innhold
MUS133 Samspill

MUS133 Samspill

Kode

MUS133

Undervisningssemester

Høst og vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet MUS133 utgjør 10 studiepoeng av årsstudiet i musikk og er en integrert del av våre bachelorprogram i musikk.Kunnskapsmål

Kandidaten…

 • Kjenner til sentrale instrumenters ulike roller i ulike musikkgenre.
 • Kjenner til ulike metoder for effektiv innstudering av musikk.
 • Har kunnskap om ulike former og formkonsepter for musikk.
 • Kjenner til et grunnleggende begrepsapparat omkring samspill i band og/eller vokalensemble.

Ferdighetsmål

Kandidaten…

 • Kan beherske fremføring og formidling av musikk i samarbeid med andre.
 • Kan anvende ulike innstuderingsmetoder, eksempelvis ulike notasjonsmetoder og på gehør.
 • Kan beherske reproduksjon av rytme og melodi på instrument i samspill med andre.
 • Kan beherske grunnleggende teknikker i bruksinstrument.

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • Kan planlegge og gjennomføre samspillsprosjekter sammen med andre.
 • Kan utveksle synspunkter om samfunnsmessige og etiske problemstillinger knyttet til samspillsfaget og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor innstuderingsmetoder.

Emnet MUS133 samspill skal gi studentene en innføring i anvendelsesområder for utøving av musikk. Undervisningen skal gi studentene innsikt i dagens sentrale utøverlandskap, samt gi studentene mulighet til å bli kjent med og reflektere rundt prosessen i samspill med andre, enten det gjelder band og/eller vokalensemble.

Undervisningen vil bli gitt i form av obligatoriske seminarer. I tilknytning til seminarundervisningen, hvor det er fokus på studentaktive læringsformer som gruppearbeid og utøvende presentasjoner, vil det også benyttes læringsaktiviteter som for eksempel prosjektarbeid, kollokvier og lærerveiledning. I det første året vektlegges studieteknikk, muntlige fremstillingsferdigheter og grunnleggende innstuderingsmetoder. Dette legger grunnlaget for å bli en god utøver og faglig formidler. I seminartimene samspill arbeides det med en dagsaktuell kontekst i forhold til ulike samspillsituasjoner, for å øke forståelsen av sammenhengen mellom planlegging, logistikk, innstudering og gjennomføring. I tillegg er det undervisning i piano som bruksinstrument (pianister får trommeundervisning).

 

Forventet arbeidsomfang 

For MUS133 er arbeidsomfanget fordelt slik:

 • Seminarundervisning i samspill utgjør 42 timer.
 • Gruppeundervisning i bruksinstrument utgjør 16 ganger på 30 minutter.
 • Egenøving 2 timer per uke i 36 uker er stipulert til ca. 72 timer.
 • Samspillsøving 2 timer per uke i 36 uker er stipulert til ca. 72 timer.
 • Selvstudium av 100 sider pensum (blekker og pensum) er stipulert til ca. 20 timer.
 • Repetisjon, eksamensforberedelse (egenøving+samspill) og eksamen utgjør ca. 40 timer.
 • Deler av prosjektuke, portprøver og praktiske samlinger utgjør ca. 20 timer.
 • Til sammen stipulert til ca. 280 timer.

Det føres fravær for seminartimene og studenten er selv ansvarlig for å holde rede på sitt fravær.

Vurdering/eksamen

 • En samspillskonsert på 30-35 minutter, vurderes bestått/ikke bestått.

For å få vurdert eksamen, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • Minimum 75 % deltakelse i samspillstimene og bruksinstrumenttimene.
 • Èn obligatorisk mappeinnlevering.
 • Èn praktisk portprøve i bruksinstrument.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Utdelt digitalt kompendium fra faglærer.