Gå til innhold
MUS132 Hovedinstrument og utøvende formidling

MUS132 Hovedinstrument og utøvende formidling

Kode

MUS132

Undervisningssemester

Høst og vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet MUS132 utgjør 10 studiepoeng av årsstudiet i musikk og er en integrert del av våre bachelorprogram i musikk.Kunnskapsmål

Kandidaten…

 • Kjenner til et grunnleggende begrepsapparat og kunnskap omkring eget instrument.
 • Har bred kunnskap om kreative og selvstendige arbeidsmåter innenfor sitt instrument.
 • Har kunnskap om metoder for effektiv innstudering av musikk med grunnleggende forståelse av ulike former og formkonsepter for musikk.

Ferdighetsmål

Kandidaten…

 • Kan beherske fremføring og kommunikasjon av musikk på et grunnleggende teknisk nivå.
 • Kan anvende faglig kunnskap for å planlegge og gjennomføre de ulike delene i en konsertproduksjon.
 • Kan anvende kunnskap til å reflektere over særegenhet og sound på forskjellige instrumenter og innen ulike sjangre.

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • Kan planlegge og gjennomføre utøvende prosjekter alene og sammen med andre.
 • Kan utveksle synspunkter om samfunnsmessige og etiske problemstillinger knyttet til musikkfaget og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • Kjenner til etablerte og nytenkende prosesser innenfor musikk- og konsertproduksjoner.

Emnet MUS132 Hovedinstrument og utøvende formidling skal gi studentene en innføring i anvendelsesområder for utøving av musikk. Undervisningen skal gi studentene innsikt i dagens sentrale utøverlandskap, samt gi studentene mulighet til å bli kjent med og reflektere rundt prosessen i egen kunstnerisk utvikling.

Undervisningen vil bli gitt i form av obligatoriske seminarer, gruppeundervisning og individuell undervisning. I tilknytning til seminarundervisningen, hvor det er fokus på studentaktive læringsformer som gruppearbeid og utøvende presentasjoner, vil det også benyttes læringsaktiviteter som for eksempel prosjektarbeid, kollokvier og lærerveiledning. I det første året vektlegges studieteknikk, muntlige fremstillingsferdigheter og grunnleggende lyttemetoder. Dette legger grunnlaget for å bli en god utøver og faglig formidler. I seminartimene utøvende formidling arbeides det med en dagsaktuell kontekst i forhold til konsertproduksjoner, for å øke forståelsen av sammenhengen mellom planlegging, logistikk, innstudering og gjennomføring.

 

Forventet arbeidsomfang 

For MUS132 er arbeidsomfanget fordelt slik:

 • Individuell undervisning i hovedinstrument utgjør 16 ganger på 30 minutter.
 • Seminarundervisning i utøvende formidling utgjør 36 timer.
 • Egenøving 4 timer per uke i 36 uker utgjør ca. 144 timer.
 • Selvstudium av ca. 150 sider pensum er stipulert til ca. 30 timer.
 • Repetisjon, eksamensforberedelse (egenøving) og eksamen er stipulert til ca. 40 timer.
 • Øvelser, deler av prosjektuke, portprøver og praktiske samlinger er stipulert til ca. 20 timer.
 • Til sammen stipulert til ca. 280 timer.

Det føres fravær for seminartimene og studenten er selv ansvarlig for å holde rede på sitt fravær.

Vurdering/eksamen

 • En praktisk hovedinstrumenteksamen på 15 minutter, vurderes etter gradert skala A – F.

For å få vurdert eksamen, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • Minimum 75 % deltakelse i hovedinstrumentundervisning.
 • Minimum 75 % deltakelse i seminartimer til utøvende formidling.
 • Èn obligatorisk mappeinnlevering i utøvende formidling.
 • Konsert med et repertoar på 15 minutter i utøvende formidling.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Utdelt digitalt kompendium fra faglærer.