Gå til innhold
MUS131 Musikkproduksjon I

MUS131 Musikkproduksjon I

Kode

MUS131

Undervisningssemester

Høst og vår

Studiepoeng

20

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet MUS131 Musikkproduksjon I utgjør 20 studiepoeng av årsstudiet i musikk og er en integrert del av våre bachelorprogram i musikk. 

Emnet består av to kurs som til sammen gir en bred innføring i grunnleggende musikkproduksjon, fra idé til ferdig produkt.

Emnet gir en grunnleggende innføring i sentrale populærmusikalske arrangeringsteknikker, og anvender disse i kreativt arbeid med arrangementer for ulike genre.

Samtidig gir emnet studenten ferdigheter i bruk av programvare for notasjon og innspilling av musikk, som er viktige hjelpemidler i den kreative prosessen.

Målet er å utvikle studentens kreative evner.Kunnskapsmål

Kandidaten…

 • Har kunnskap om populærmusikalske arrangeringsteknikker. 
 • Har bred kunnskap om musikalske virkemidler i ulike genre. 
 • Kjenner til programmerings – og innspillingsverktøy innen musikkproduksjon.

Ferdighetsmål

Kandidaten…

 • Kan beherske arrangering for bandinstrumenter og vokal. 
 • Kan anvende Sibelius notasjonsprogramvare som verktøy for arrangering og noteskriving. 
 • Kan anvende Logic programmerings- og innspillingsverktøy. 
 • Kan beherske opptak med enkelt oppsett i studio.

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • Kan formidle sentralt fagstoff innen musikkproduksjon og gjennom dette bidra til god praksis. 
 • Kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor musikkproduksjon. 
 • Kan planlegge og gjennomføre prosjekter innen musikkproduksjon.

Emnet består av to kurs som til sammen gir en innføring i musikkproduksjon. 

I kurset Musikkteknologi skal studenten gjennom praktisk arbeid tilegne seg grunnleggende ferdigheter i bruk av Logic Pro som programmerings- og innspillingsverktøy.  

I kurset Arrangering og notasjon skal studenten tilegne seg grunnleggende kunnskap om sentrale populærmusikalske arrangeringsteknikker, og jobbe selvstendig med å anvende disse på en kreativ og god måte i egne arrangementer. Studenten skal tilegne seg grunnleggende ferdigheter i bruk av Sibelius som notasjonsverktøy.  

Undervisningen til disse to kursene gis som obligatoriske seminartimer, hvor studenten under veiledning arbeider selvstendig med oppgaver tilknyttet kurset. Studentaktive læringsformer som gruppearbeid og selvstendig arbeid, benyttes. Læringsaktivitetene omfatter prosjektarbeid, kollokvier og lærerveiledning. Studieteknikk, muntlige fremstillingsferdigheter og analytiske ferdigheter vektlegges.

Forventet arbeidsomfang

Emnet MUS131 Musikkproduksjon I utgjør 20 studiepoeng og går over to semester. Ifølge Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring skal et studieår ha et arbeidsomfang på mellom 1500 og 1800 timer, hvilket betyr 560-600 arbeidstimer for et emne på 20 studiepoeng.

For å få vurdert eksamensoppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått: 

 • Tre obligatoriske mappeinnleveringer i musikkteknologi. 
 • Syv obligatoriske mappeinnleveringer i arrangering og notasjon. 
 • Minimum 75 % deltakelse i seminartimene.

Vurdering/ eksamen

Seminaroppgave under veiledning. Studenten skal lage et arrangement av en gitt låt. Dette skal ved hjelp av programmering og arbeid i studio presenteres som en lydfil med tilhørende note i Sibelius. Oppgavetekst gis av faglærer. Studenten har krav på to veiledningssamtaler på 20 minutter.

Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

 • Grønager, Johannes: Groovy! 2. utgave. Systime 2005. Side 5-153 (148 sider) 
 • Nahmani, David: Logic Pro X 10.4. Professional music production. Berkeley, Pearsons Education 2018 (544 sider)