Gå til innhold
MUS131 Musikkproduksjon I

MUS131 Musikkproduksjon I

Kode

MUS131

Undervisningssemester

Høst og vår

Studiepoeng

20

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet MUS131 Musikkproduksjon I utgjør 20 studiepoeng av årsstudiet i musikk og er en integrert del av våre bachelorprogram i musikk.Kunnskapsmål
Kandidaten:

 • Har kunnskap om populærmusikalske arrangeringsteknikker.
 • Har bred kunnskap om musikalske virkemidler i ulike genre.
 • Kjenner til programmerings – og innspillingsverktøy innen musikkproduksjon.

Ferdighetsmål
Kandidaten:

 • Kan beherske arrangering for bandinstrumenter og vokal.
 • Kan anvende Sibelius notasjonsprogramvare som verktøy for arrangering og noteskriving.
 • Kan anvende Logic programmerings- og innspillingsverktøy.
 • Kan beherske opptak med enkelt oppsett i studio.

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • Kan formidle sentralt fagstoff innen musikkproduksjon og gjennom dette bidra til god praksis.
 • Kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor musikkproduksjon.
 • Kan planlegge og gjennomføre prosjekter innen musikkproduksjon.

Emnet MUS131 Musikkproduksjon I består av to kurs som til sammen gir en bred innføring i grunnleggende musikkproduksjon, fra idé til ferdig produkt. Emnet gir en grunnleggende innføring i sentrale populærmusikalske arrangeringsteknikker, og anvender disse i kreativt arbeid med arrangementer for ulike genre. Samtidig gir emnet studenten ferdigheter i bruk av programvare for notasjon og innspilling av musikk, som er viktige hjelpemidler i den kreative prosessen. Målet er å utvikle studentens kreative evner.

I kurset Musikkteknologi skal studenten gjennom praktisk arbeid tilegne seg grunnleggende ferdigheter i bruk av Logic Pro som programmerings- og innspillingsverktøy.

I kurset Arrangering og notasjon skal studenten tilegne seg grunnleggende kunnskap om sentrale populærmusikalske arrangeringsteknikker, og jobbe selvstendig med å anvende disse på en kreativ og god måte i egne arrangementer. Studenten skal tilegne seg grunnleggende ferdigheter i bruk av Sibelius som notasjonsverktøy.

Undervisningen til disse to kursene gis som obligatoriske seminartimer, hvor studenten under veiledning arbeider selvstendig med oppgaver tilknyttet kurset. Studentaktive læringsformer som gruppearbeid og selvstendig arbeid, benyttes. Læringsaktivitetene omfatter prosjektarbeid, kollokvier og lærerveiledning. Studieteknikk, muntlige fremstillingsferdigheter og analytiske ferdigheter vektlegges. Dette legger grunnlaget for å bli en god utøver og faglig formidler.

 

Forventet arbeidsomfang 

For MUS131 er arbeidsomfanget fordelt slik:

 • Seminartimer i musikkteknologi utgjør 60 timer.
 • Seminartimer i arrangering og notasjon utgjør 60 timer.
 • Selvstudium med oppgavearbeid og egenøvelser 8 timer per uke i 18 uker utgjør ca. 144 timer.
 • Selvstudium og egenarbeid av 811 sider pensum er stipulert til ca. 130 timer.
 • Repetisjon, eksamensforberedelse og eksamen er stipulert til ca. 100 timer.
 • Prosjektuke, portprøver og praktiske samlinger er stipulert til ca. 20 timer.
 • Til sammen stipulert til ca. 520 timer.

Det føres fravær for seminartimene og studenten er selv ansvarlig for å holde rede på sitt fravær.

Vurdering/eksamen

Seminaroppgave under veiledning. Studenten skal lage et arrangement av en gitt låt. Dette skal ved hjelp av programmering og arbeid i studio presenteres som en lydfil med tilhørende note i Sibelius. Oppgavetekst gis av faglærer. Studenten har to obligatoriske veiledningssamtaler på 20 minutter. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F.

For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • Tre obligatoriske mappeinnleveringer i musikkteknologi.
 • Syv obligatoriske mappeinnleveringer i arrangering og notasjon.
 • Minimum 75 % deltakelse i seminartimene.
 • To obligatoriske veiledningssamtaler på 20 minutter i hvert kurs.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Grønager, Johannes: Groovy! 2. utgave. Systime 2005. Side 5-153 (148 sider)

Nahmani, David: Logic Pro X 10.4. Professional music production. Berkeley, Pearsons Education 2018 (544 sider)

Avid: Sibelius Tutorials. Online guide. Avid Technology, Inc. 2019 (119 sider)