Gå til innhold
MAL533 Pastoral ledelse

MAL533 Pastoral ledelse

Kode

MAL533

Undervisningssemester

Se tempoplan for masterstudiet

Studiepoeng

10

Studiested

Kristiansand / Ekskursjon

Undervisningsspråk

Skandinaviske språk og ev. engelsk

MAL533 Pastoral ledelse utgjør 10 studiepoeng og er et valgemne i studieprogrammet Master i ledelse og menighetsutvikling.

I emnet undervises det i to kurs: Kurs 1: Pastorens selvforståelse og tjeneste (4 stp.) Kurs 2: Pastoral ledelse i praksis (6 stp.). Kursbeskrivelser gis nedenfor.Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende. Se de spesifikke opptakskrav for master i ledelse og menighetsutvikling.

Kunnskapsmål

Kandidaten…

 • Har god kunnskap om pastortjenestens bibelske grunnlag og hvordan denne tjenesten er blitt forstått og praktisert på ulike måter i ulike kirkesamfunn.
 • Har god innsikt i hvilke faktorer det er som definerer pastorrollen i dag, og får hjelp til å finne sin egen vei inn i pastortjenesten.
 • Skal få god innsikt i hva pastorens lederansvar og -oppgaver handler om i menigheter i dag.

Ferdighetsmål

Kandidaten…

 • Utvikler en bærekraftig forståelse av pastoryrket som ivaretar både den bibelske, kallsmessige og oppgaveutførende side ved tjenesten. 
 • Blir i stand til å håndtere utfordrende lederoppgaver både innad mot menighetsmedlemmer og personale og utad i relasjon til aktuelt kirkesamfunn og offentlighet. 
 • Utvikler en bibelsk basert forståelse av pastortjenestens innhold og blir i stand til å relatere denne til menneskers og menigheters behov i dag.

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • Kan forstå og gjøre bruk av kunnskap som tilegnes gjennom kurset til å begrunne pastortjenestens betydning både for seg selv og andre.
 • Kunnskap og innsikt som tilegnes i kurset skal gjøre kurskandidaten til en bedre pastor og leder. 

Kurs 1: Pastorens selvforståelse og tjeneste (4 stp.)

 • I kurset vil det bli gitt grunnleggende innføring i den bibelske begrunnelse for pastortjenesten og hvordan denne tjenesten blir forstått og praktisert i ulike kirkesamfunn. Kurset vil spesielt sette søkelys på pastorens selvforståelse og forholdet mellom kallet til å være åndelig leder og oppgavene som administrator og leder. Spesiell utfordringer som en pastor opplever i dagens samfunn og den kultursituasjonen vi befinner oss i dag, blir tematisert.

Kurs 2: Pastoral ledelse i praksis (6 stp.)

 • I kurset vil det vil det bli tegnet et oversiktsbilde av en pastors arbeidssituasjon og de viktigste relasjoner en pastor må ta hensyn til i sin tjeneste: Pastorens funksjon som ansvarlig leder og administrator i en menighet vil stå sentralt i dette bildet. Tema som frivillighetsledelse, personalledelse, strategisk arbeid og konflikthåndtering vil også berøres. Pastorens relasjon til kirkesamfunn, menighetsstyre og menighetsmøte, til alle medarbeidere, samt pastorens rolle overfor samfunnet og media, vil bli tematisert. Studenten vil dessuten få en innføring i yrkesetikk og i kirkerett for pastorer.

Emnet er lagt opp som et samlingsbasert kurs hvor studentene samles til intensiv undervisning med forelesninger, dialoger og gruppesamtaler. Studentene vil også bli bedt om å levere refleksjonsnotat og bokrapporter. 

I MAL533 skriver studenten en emneoppgave på 5000 ord (+/- 10 %) under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • Obligatorisk kursdeltakelse (maks. 25% fravær)
 • Obligatorisk innlevering etter oppgitt mal:
  • Bokrapporter
  • Refleksjonsnotat m/oppgaveutkast
 • Deltakelse på oppgaveseminar og innledende veiledning knyttet til forslag til oppgaveinnledning

Det vil bli avholdt evaluering av kursuke og emnets forelesninger etter retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Kurs 1: Pastorens selvforståelse og tjeneste (ca. 300 sider)

 • Burns, B., Chapman, T., & Guthrie, D. (2013). Resilient Ministry: What Pastors Told Us About Surviving and Thriving. IVP. S.60-130
 • Carroll, J. W., & McMillan, B. R. (2006). God’s Potters: Pastoral Leadership and the Shaping of Congregations. William B. Eerdmans. 230 s.

Kurs 2: Pastoral ledelse i praksis (ca. 400 sider)

 • Askeland, H. (2021a). Ledelse – generelle og kirkelige perspektiver. I S. Sirris & H. Askeland (Eds.), Kirkelig organisering og ledelse: Et verdibasert og praksisorientert perspektiv (pp. 157–177). Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.129
 • Askeland, H. (2021b). Lederskapets kirkelighet. En integrert modell for verdibevisst kirkelig ledelse. In S. Sirris & H. Askeland (Eds.), Kirkelig organisering og ledelse: Et verdibasert og praksisorientert perspektiv (pp. 179–199). Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.129
 • Burns, B., Chapman, T., & Guthrie, D. (2013). Resilient Ministry: What Pastors Told Us About Surviving and Thriving. IVP. S. 169-264.
 • Irving, J. A. (2019). Leadership in Christian Perspective: Biblical Foundations and Contemporary Practices for Servant Leaders. Baker Academic. 200 s.
 • Lederach, J. P. (2003). The Little Book of Conflict Transformation. Good Books. 80 s.