Gå til innhold
MAL532 Misjonal kirke i praksis

MAL532 Misjonal kirke i praksis

Kode

MAL532

Undervisningssemester

Se tempoplan for masterstudiet

Studiepoeng

10

Studiested

Kristiansand / Ekskursjon

Undervisningsspråk

Skandinaviske språk og ev. engelsk

MAL532 Misjonal kirke i praksis utgjør 10 studiepoeng og er et valgemne i studieprogrammet Master i ledelse og menighetsutvikling.

Emnet Misjonal kirke i praksis vil bestå av to kurs: Kirke i dag (5 stp.) og Evangeliet i dag (5 stp.)Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende. Se de spesifikke opptakskrav for master i ledelse og menighetsutvikling.

Kunnskapsmål

Kandidaten…

 • Har god kunnskap om misjonal teologi og menighetsforståelse – sett i lys av egen kirkelig bakgrunn.
 • Har oversikt over hvordan sentrale ideologiske strømninger i samtiden også påvirker vår måte å tenke og drive menighet på – og hvordan dette utfordrer den misjonale tenkningen.
 • Har innsikt i ulike forståelser av hvordan kirken kan forholde seg til samtidskulturen.

Ferdighetsmål

Kandidaten…

 • Skal kunne kritisk reflektere over kirkens forhold til samfunnet slik det oppleves fra et menighetsperspektiv.
 • Skal kunne utforme strategier for hvordan en menighet kan leve misjonalt i sitt nærmiljø.
 • Skal ha en teologisk begrunnet forståelse av hvorfor det kristne budskapet som formidles – samtidig må være både bibelsk autentisk og relevant for mennesker i dag.    

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • Skal kunne gjøre bruk av misjonal tenkning for å forstå menighetens oppdrag og rolle i samfunnet – og spesielt i sitt nærmiljø. 
 • Skal ha utviklet en teologisk grunnforståelse av budskapets bibelske basis og relevans for mennesker i dag.
 • Skal vise evner til å tenke teologisk og strategisk konstruktivt om formidling av evangeliet i dag i ord og handling.

Kurs 1: Kirke i tiden (5 stp.)

 • Kurset vil gi en grunnleggende innføring i hva det vil si å være en misjonal menighet i dag. I tillegg til misjonal ekklesiologi, vil det bli drøftet hvordan ideologiske, livssynsmessige og populistiske strømninger og samfunnstrender påvirker vår hverdag, vårt møte med mennesker og det menighetsbyggende arbeid i dag.

Kurs 2: Evangeliet i dag (5 stp.)

 • Kurset tar sikte på å gi en teologisk klargjøring av hva kirkens budskap handler om i dag – med bakgrunn i en bibelnær og evangelikal fortolkningstradisjon. Sentrale temaer som hva frelse er, hva det kristne håp handler om og hva som gir livet mening i lys av kristen tro, vil bli spesielt drøftet. Kirkens og menighetens oppdrag med å bringe evangeliet i ord (forkynnelse) og gjerning (diakoni) til alle mennesker, vektlegges i kurset.                                                 

Emnet er lagt opp som et samlingsbasert kurs hvor studentene samles til intensiv undervisning med forelesninger, dialoger og gruppesamtaler.

Studentene vil også bli bedt om å levere refleksjonsnotat og bokrapporter. 

I MAL532 skriver studenten en emneoppgave på 5000 ord (+/- 10 %) under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • Obligatorisk kursdeltakelse (maks. 25% fravær)
 • Obligatorisk innlevering etter oppgitt mal:
  • Bokrapporter
  • Refleksjonsnotat m/oppgaveutkast
 • Deltakelse på oppgaveseminar og innledende veiledning knyttet til forslag til oppgaveinnledning

Det vil bli avholdt evaluering av kursuke og emnets forelesninger etter retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Kurs 1: Kirke i tiden (ca. 350 sider)

 • Burns, B., Chapman, T., & Guthrie, D. (2013). Resilient Ministry: What Pastors Told Us About Surviving and Thriving. IVP. Side 131-168.
 • Hiebert, P. G. (2009). The Gospel in Human Contexts: Anthropological Explorations for Contemporary Missions. Baker Academic. Part 1 (40 s.).
 • Nygaard, M. R., Kalfoss, M., Kleiven, T., & Nilsen, M. (2022). Changes in Faith: Sources of Increased Faith Among Norwegian Adults. Pastoral Psychology, 71(1), 95–117. https://doi.org/10.1007/s11089-021-00978-x
 • Ward, P. (Ed.). (2012). Perspectives on ecclesiology and ethnography. W.B. Eerdmans Pub. Co. Kap. 1 og 7.
 • Enten:
  • Root, A. (2021). The Congregation in a Secular Age: Keeping Sacred Time Against the Speed of Modern Life. Baker Academic.
 • Eller:
  • Smith, J. K. A. (2014). How (not) to Be Secular: Reading Charles Taylor. William B. Eerdmans Publishing Company.

Kurs 2: Evangeliet i dag (ca. 350 sider)

 • Okesson, G. A. (2020). A Public Missiology: How Local Churches Witness to a Complex World. Baker Academic. Side 1-144.
 • Johnson, P. W. T. (2015). The Mission of Preaching: Equipping the Community for Faithful Witness. IVP Academic. 220 sider.