Gå til innhold
MAL531 Spiritualitet og åndelig medvandring

MAL531 Spiritualitet og åndelig medvandring

Kode

MAL531

Undervisningssemester

Se tempoplan for masterstudiet

Studiepoeng

10

Studiested

Kristiansand / Ekskursjon

Undervisningsspråk

Skandinaviske språk og ev. engelsk

MAL531 Spiritualitet og åndelig medvandring utgjør 10 studiepoeng og er et valgemne i studieprogrammet Master i ledelse og menighetsutvikling.

Emnet Spiritualitet og åndelig veiledning vil bestå av to kurs, ett på 5 stp. i Spiritualitet og tjeneste, samt ett kurs på 5 stp. om Åndelig medvandring. Kursbeskrivelser gis nedenfor.Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende. Se de spesifikke opptakskrav for master i ledelse og menighetsutvikling.

Kunnskapsmål

Kandidaten…

 • Har kunnskap om kristen spiritualitet, dens betydning for det kristne liv og menighetsliv. Spiritualitetens betydning for mennesker med tjenesteoppgaver i kirken blir spesielt vektlagt.
 • Har innsikt i betydningen av at mennesker med pastorale oppgaver utvikler egen spiritualitet i lys av et kristent gudsbilde.
 • Har god kunnskap om hva åndelig medvandring eller åndelig veiledning er, hvordan slik veiledning har blitt gitt i ulike kirkelige miljøer og tradisjoner – og hva som vil være en grunnleggende og nødvendig innsikt for å kunne utøve åndelig veiledning.

Ferdighetsmål

Kandidaten…

 • Kan kritisk reflektere over spiritualitetens plass og betydning i og for kirken, for det oppdrag kirken er satt til å utføre og spesielt for mennesker som har tjenesteoppgaver i kirken.
 • Kan reflektere over hvorfor åndelig medvandring bør vektlegges i menighetsutviklende arbeid og i den hjelp kirken ønsker å gi enkeltmennesker når det gjelder å vokse og modnes i tros- og tjenesteliv.
 • Er i stand til å ta vare på sitt eget åndelige liv – og hjelpe mennesker som søker åndelig fordypning.

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • Skal kunne gjøre bruk av den kunnskap og innsikt som emnet gir til bedre å forstå behovet for å utvikle egen spiritualitet og viktigheten av å veilede og hjelpe andre mennesker til å modnes som kristne – som en viktig del av menighetsbyggende arbeid.
 • Skal kunne viser evne til å fungere som åndelig veileder i sin kirkelige kontekst.

Kurs 1: Spiritualitet og tjeneste (5 stp.)

 • Kurset gir en oversikt over den kristne spiritualitetens historie, ulike typer spiritualitet og hvordan spiritualitet kan utvikles hos enkeltmennesker og i menigheter. Hovedfokus vil imidlertid være på hvordan prester, pastorer og andre mennesker med forkynnende og diakonale oppgaver i kirken kan utvikle eller utdype sin egen spiritualitet, gudsbilde og vandring med Gud og hvilken betydning et slikt selvfokus på spiritualitet vil ha for deres tjeneste i kirken.

Kurs 2: Åndelig medvandring (5 stp.)

 • Åndelig medvandring handler om den dype relasjonen som oppstår mellom kristne – der den ene veileder den andre for at vedkommende kan modnes i sin tro og i sin relasjon til Gud slik at vedkommende også skal kunne utvikle sitt gudsbilde. Kurset vil gi en oversikt over den åndelige veiledningens historie i den kristne kirke, avklare dens relasjon til sjelesorg og dens viktighet og betydning for den enkelte troendes åndelige liv, for et menighetsfellesskap og for mennesker med pastorale oppgaver. I kurset vil det bli lagt vekt på å gi studenten nødvendig innsikt og trening i å være medvandrer for å kunne gi åndelig veiledning til andre mennesker.

Emnet er lagt opp som et samlingsbasert kurs hvor studentene samles til intensiv undervisning med forelesninger, dialoger og gruppesamtaler. Studentene vil bli bedt om å levere refleksjonsnotat og bokrapporter. Deltakelse i kurset er betinget av at studenten har gjennomgått et godkjent opplegg for kristen retreat eller veiledning.

Kurset vurderes som bestått/ikke-bestått. Får å bestå MAL531 kreves følgende:

 • Deltakelse i godkjent opplegg for kristen retreat eller veiledning.
 • To bokrapporter og ett refleksjonsnotat etter oppsatt mal.
 • Deltakelse i obligatorisk undervisning (maks. 25% fravær)

Det vil bli avholdt evaluering av kursuke og emnets forelesninger etter retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Kurs 1: Spiritualitet og tjeneste (ca. 370 sider)

 • Burns, B., Chapman, T., & Guthrie, D. (2013). Resilient Ministry: What Pastors Told Us About Surviving and Thriving. IVP. Side 11-59.
 • Coe, J. H. (Ed.). (2019). Embracing contemplation: Reclaiming a Christian spiritual practice. IVP Academic. Utvalg på 200 sider.
 • Kaufman, T. S. (2013). Pastoral Spirituality in Everyday Life, in Ministry, and Beyond: Three Locations for a Pastoral Spirituality. Journal of Religious Leadership, 12(2), 81–105.
 • Morey, T. (2020). Planting a church without losing your soul: Nine questions for the spiritually formed pastor. IVP Academic. Kap 1-2.
 • Smith, G. T. (2014). Called to Be Saints: An Invitation to Christian Maturity. IVP Academic. Kap 1; 6.

Kurs 2: Åndelig medvandring (ca. 250 sider)

 • Barry, W. A., & Connolly, W. A. (2008). Å gi åndelig veiledning. Efrem. 224 s.
 • Persson, L. W. (2015). Handledning for postmoderna pastorer. I G. Björkman (Ed.), Herde. Identitet och spiritualitet för pastoralt ledarskap. MarcusForlag. 30s.
 • Wright, C. (2023). The Power of Example: Following Jesus on the Path of Spirituality in Luke-Acts. Religions, 14(2), 161, s. 1-15. https://doi.org/10.3390/rel14020161