Gå til innhold
MAL530 Filosofi og etikk for kirken

MAL530 Filosofi og etikk for kirken

Kode

MAL530

Undervisningssemester

Se tempoplan for masterstudiet

Studiepoeng

10

Studiested

Kristiansand

Undervisningsspråk

Skandinaviske språk og ev. engelsk

MAL530 Filosofi og etikk for kirken utgjør 10 studiepoeng og er et valgemne i studieprogrammet Master i ledelse og menighetsutvikling.

I emnet undervises det i to kurs: Kurs 1: Filosofi for kirken (5 stp.) Kurs 2: Etikk for kirken (5 stp.). Kursbeskrivelser gis nedenfor.Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende. Se de spesifikke opptakskrav for master i ledelse og menighetsutvikling.

Kunnskapsmål

Kandidaten…

 • Kan kritisk analysere ulike argumenter som kritiserer eller forsvarer tankeinnholdet i kristen tro.
 • Har kunnskap om metodiske problemstillinger i kristen apologetikk.
 • Har god kunnskap om ulike måter Bibelen og Kristus anvendes innen teologisk etikk.

Ferdighetsmål

Kandidaten…

 • Kan drøfte hvordan man kan begrunne standpunkter i teologisk etikk. 
 • Kan reflektere kritisk over sentrale religionsfilosofiske problemstillinger. 

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • Kan gjøre bruk av kunnskap som tilegnes gjennom kurset til å formidle kristen tro og etikk.
 • Kan tenke teologisk om nye etiske spørsmål som oppstår i en kirkelig kontekst.

Kurs 1: Filosofi i kirken (5 stp.)

 • Finnes Gud? Hvordan kan vi vite noe om Gud? Taler naturvitenskapene for eller mot Guds eksistens? Kan en fullkomment god og allmektig Gud eksistere når det er så mye ondskap i verden? Kan alle livssyn være like sanne? Kurset gir en innføring i kristen apologetikk og sentrale religionsfilosofiske problemstillinger og viser hvordan filosofien kan være nyttig for kirken og teologien.

Kurs 2: Etikk i kirken (5 stp.)

 • Kurset beveger seg fra etiske grunnlagsspørsmål – etikkens utgangspunkt i Gud, Bibelen og Kristus – til etikkens innhold. Vi tar for oss etikk i en evangelikal og frikirkelig tradisjon, hvor etikken kobles tett til bibelmaterialet og til etterfølgelsen av Kristus. Kurset skal videre gi studentene hjelp til å drøfte konkrete etiske spørsmål relevant for kirke og samfunn. 

Emnet avholdes med en ukes intensiv undervisning, med forelesninger, dialoger og samtaler, samt en eller to ettermiddags- eller kveldssamlinger. Når emnet tilbys uten intensiv undervisningsuke tilbys studenten noe undervisning sammen med bachelorstudenter og det settes opp ekstra pensum.

I dette emnet skriver studenten en emneoppgave på 5000 ord (+/- 10 %) under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • Obligatorisk innlevering etter oppgitt mal:
  • Bokrapporter
  • Refleksjonsnotat m/oppgaveutkast

Det vil bli avholdt evaluering av kursuke og emnets forelesninger etter retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Kurs 1: Filosofi i kirken (ca. 350 sider)

 • Davis, S. T., & Yang, E. T. (2020). An Introduction to Christian Philosophical Theology: Faith Seeking Understanding. Zondervan Academic.
 • Moreland, J. P. (Ed.). (2013). Debating Christian Theism. Oxford University Press. Et utvalg på 200 sider.

Kurs 2: Etikk i kirken (ca. 350 sider)

 • Tanner, K. (2010). Trinity, Christology, and Community. In F. L. Shults & B. Waters (Eds.), Christology and ethics (pp. 56–74). W.B. Eerdmans Pub. Co.
 • Jakobsen, M. (2022). Et attraktivt liv. Hvordan formidle kristen etikk i et pluralistisk samfunn? Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke49(2), 119–135.
 • Waters, B. (2010). The Incarnation and the Christian Moral Life. In F. L. Shults & B. Waters (Eds.), Christology and ethics (pp. 5–31). W.B. Eerdmans Pub. Co.
 • Witherington III, Ben. (2016). New Testament Theology and Ethics, vol.2. InterVarsity Press. Side 9-57; 421-493; 634-695; 749-816.
 • Zagzebski, L. T. (2004). Divine Motivation Theory. Cambridge University Press. s. 187-191; 213-270.

Tilleggslitteratur når kurset arrangeres som lesekurs

 • Bonhoeffer, D. (2010). Etterfølgelse. Luther. 13-155.
 • Witherington III, Ben. (2016). New Testament Theology and Ethics, vol.1. InterVarsity Press. Side 13-170.