Gå til innhold
MAL528 Eksegese, ekklesiologi og virkningshistorie

MAL528 Eksegese, ekklesiologi og virkningshistorie

Kode

MAL528

Undervisningssemester

Se AHSs nettsider (Student/kalender)

Studiepoeng

10

Studiested

Se AHSs nettsider (Student/kalender)

Undervisningsspråk

Skandinaviske språk / ev. engelsk

MAL528 Eksegese, ekklesiologi og virkningshistorie utgjør 10 studiepoeng og er et valgemne i studieprogrammet Master i ledelse og menighetsutvikling.Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende. Se de spesifikke opptakskrav for master i ledelse og menighetsutvikling.

Emnet forutsetter grunnkunnskaper i gresk (min. 10 stp).

Kunnskapsmål

 • God innsikt i bruken av eksegetisk og bibelvitenskapelig metodisk arbeid knyttet til emnets utvalgte bibelskrifter og tekster.  
 • God kunnskap om tekstenes ekklesiologiske innhold og deres relevans for kirkens budskapsformidling i dagens situasjon.

Ferdighetsmål

 • Kunne fortolke og kommentere utvalgte tekster med utgangspunkt i den greske teksten ved hjelp av eksegetisk/bibelvitenskapelig metode.
 • Kunne anvende eksegetisk kunnskap og innsikt i ulike formidlingskontekster i kirken.
 • Kunne tilpasse innsikter fra tekstene inn i den situasjon og utfordringer som kirken befinner seg i i dag.

Generell kompetanse

 • Ha en reflektert forståelse av kirken som læringsmiljø og av bibelteologiens sentrale plass og funksjon i forhold til menigheters utvikling og ulike undervisningsmiljøer.
 • Ha evne til å kritisk evaluere og utvikle menighetspraksis i lys av bibelske tekster og tematikk.

Emnet skal gi innføring og trening i bruk av eksegetisk og bibelvitenskapelig metode i arbeid med nytestamentlige tekster fra 1. Korinterbrev og Johannes åpenbaring. 1. Korinterbrev gir et lærerikt innblikk i en kristen menighets liv og utfordringer i en hellenistisk kultur. Også Åpenbaringsboken handler om kirkens forhold til omgivelsene, men i dette apokalyptiske skriftet får omgivelsene både en litterær form og et innhold som krever særlig innsikt i sjanger og kontekst. Ved grundig eksegetisk arbeid i lys av tolkningshistorien vil emnet spesielt ha fokus på tekstenes relevans for kirkens liv og utfordringer i vår tid. Og spesielt vil kirkens kommunikative utfordringer belyses.

Emnet forutsetter grunnkunnskaper i gresk (min. 10 stp).

Emnet avholdes med en ukes intensiv undervisning, med forelesninger, dialoger og samtaler, samt en eller to ettermiddags- eller kveldssamlinger.

Før kursstart skal studenten levere et refleksjonsnotat basert på pensumlesning.

I MAL528 skriver studenten en emneoppgave på 3000 ord (+/- 10 %) under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. Emneoppgaven teller 70 % av samlet karakter.

En muntlig eksamen basert på utvalgte pensumtekster på grunnspråket vil bli avholdt på oppsatt tid etter at emnekurset er avholdt. Vilkår for at studenten kan ta muntlig eksamen er at et refleksjonsnotat basert på pensumlesning er levert og vurdert til bestått. Muntlig eksamen teller 30% av samlet karakter.

For å få vurdert emneoppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • Obligatorisk kursdeltakelse (maks. 25% fravær)
 • Obligatorisk innlevering etter oppgitt mal:
  • Refleksjonsnotat basert på pensumlesning
 • Bestått muntlig eksamen
 • Deltakelse på oppgaveseminar og innledende veiledning knyttet til skriving av emneoppgaven

Det vil bli avholdt evaluering av kursuke og emnets forelesninger etter retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

1 Korinterbrev (Pensumtekster: kapitlene 7–14)

 • Dunn, J. D. G. (Red.). (2003). The Cambridge Companion to St Paul. Cambridge: Cambridge University Press, s. 74–91; 199–212; 256–270.
 • Fee, G. D. (2014). The first epistle to the Corinthians. NICNT. Rev. ed. Grand Rapids: Eerdmans. (Utvalgte sider)
 • Sanders, E. P. (1991). Paul A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, s. 1–137.

Johannes Åpenbaring (Pensumtekster: kapitlene 2–5; 12–13; 20–21)

 • Bauckham, R. (1993). The Theology of the Book of Revelation. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Collins, J.J. (1998). The Apocalyptic Imagination. An Introduction to Jewish Apocalyptic Literature. 2nd Edition. Grand Rapids: Eerdmans, s. 1–43; 256–280.
 • Koester, C.R. (2014). Revelation. New haven: Yale University Press, s. 540–606.
 • Witherington III, B. (2003). Revelation. Cambridge: Cambridge University Press, s. 1–40; 65–125; 239–284.