Gå til innhold
MAL527 Åpenbaring, Ånden og kirken

MAL527 Åpenbaring, Ånden og kirken

Kode

MAL527

Undervisningssemester

Se AHSs nettsider (Student/kalender)

Studiepoeng

10

Studiested

Se AHSs nettsider (Student/kalender)

Undervisningsspråk

Skandinaviske språk / ev. engelsk

MAL527 Åpenbaring, Ånden og kirken utgjør 10 studiepoeng og er et valgemne i studieprogrammet Master i ledelse og menighetsutvikling.Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende. Se de spesifikke opptakskrav for master i ledelse og menighetsutvikling.

Kunnskapsmål

 • God innsikt i bruken av systematisk teologisk metode og dens relevans for å utvikle kirkens formidlende tjeneste.
 • Inngående kunnskap om kristen åpenbaringsforståelse, læren om Den hellige ånd og om kirkens natur og oppdrag – samt sammenhengen mellom disse.
 • Emnet skal gi en kunnskapsbase for å kunne pedagogisk tilrettelegge forkynnelse og formidling innenfor emnets tematikk.

Ferdighetsmål

 • Evne til å drøfte problemstillinger knyttet til forståelsen og verdien av å bruke systematisk teologisk refleksjon i en kirkelig formidlingssituasjon.
 • Kunne formulere teologisk innsikt innenfor emneområdet med tanke på anvendelse i kristen forkynnelse og formidling.
 • Kritisk kunne vurdere ulike tilnærminger til åpenbaringsforståelsen, pneumatologien og ekklesiologien

Generell kompetanse

 • Bli i stand til å kritisk kunne vurdere ulike teologiske standpunkter i samspill med kirkelige praksiser og kristen forkynnelse.
 • Bli i stand til å konstruktivt bruke innsikter ervervet fra emnet i menighetsbyggende fornyende tenkning og praksis.
 • Bli i stand til å kommunisere kunnskaper fra emneområdet både i faglige miljøer og i kirke og menighet.

Emnet setter søkelys på sentrale temaer innenfor kristen teologi og drøfter disse i et hermeneutisk og systematisk perspektiv. Emnet setter fokus på den kristne åpenbaringsforståelsens særegne karakter og problematikk, Åndens genuine rolle i åpenbaringssammenheng, i frelseshistorien og som skaper av kirken – samt kirkens tilblivelse, natur og funksjon. Emnet har som formål å gi utdypet innsikt i nevnte sentrale temaer i kristen tro. Det skal dessuten gi studenten trening i å drøfte disse ut fra bibelmaterialet, i lys av tolkningshistorien, i et økumenisk perspektiv og endelig som en ressurs for forkynnelse og undervisning i kirken.

Emnet avholdes med en ukes intensiv undervisning, med forelesninger, dialoger og samtaler, samt en eller to ettermiddags- eller kveldssamlinger.

Før kursstart skal studenten også levere bokrapport og et refleksjonsnotat med oppgaveutkast.

I MAL527 skriver studenten en emneoppgave på 5000 ord (+/- 10 %) under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • Obligatorisk kursdeltakelse (maks. 25% fravær)
 • Obligatorisk innlevering etter oppgitt mal:
  • Bokrapporter
  • Refleksjonsnotat m/oppgaveutkast
 • Deltakelse på oppgaveseminar og innledende veiledning knyttet til forslag til oppgaveinnledning

Det vil bli avholdt evaluering av kursuke og emnets forelesninger etter retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

 • Brunner, E., & Barth, K. (2002). Natural Theology: Comprising «Nature and Grace» by Professor Dr. Emil Brunner and the reply «No!» by Dr. Karl Barth. Wipf and Stock Publishers. (120 sider)
 • Coakley, S. (2013). God, sexuality and the self: An essay «on the Trinity». Cambridge University Press. (60 sider, tilgjengelig i canvas).
 • Fee, Gordon D. 1994. God’s Empowering Presence: The Holy Spirit in the Letters of Paul. Hendrickson, s. 799–915 (tilgjengelig i canvas).
 • Husbands, M. & Treier, D. J. (red.). (2005).  The Community of the Word: Toward an Evangelical Ecclesiology. InterVarsity Press (50 s., tilgjengelig i canvas).
 • Irving, A. J. D. (2019). One Word, many wordings: The Inspiration of Scripture in its Christological and Pneumatological Dimension of Depth. The Expository Times, 001452461988317. https://doi.org/10.1177/0014524619883173
 • Pinnock, C. H. (1996). Flame of Love. A Theology of the Holy Spirit. IVP Academic, s. 9-113; 148-248.
 • Volf, M. (1998). After Our Likeness. The Church as the Image of the Trinity. Grand Rapids: Eerdmans, Part II, s. 127-282.
 • Yong, A. (2014). Renewing Christian Theology: Systematics for a Global Christianity. Waco, Texas: Baylor University Press, (Kap 7 og 12, tilgjengelig i canvas).