Gå til innhold
MAL526 Kristent lederskap i en tverrkulturell kontekst

MAL526 Kristent lederskap i en tverrkulturell kontekst

Kode

MAL526

Undervisningssemester

Se AHSs nettsider (Student/kalender)

Studiepoeng

10

Studiested

Se AHSs nettsider (Student/kalender)

Undervisningsspråk

Skandinaviske språk / ev. engelsk

Emnet MAL526 Kristent lederskap i en tverrkulturell kontekst er et valgemne i studieprogrammet Master i ledelse og menighetsutvikling.Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende, se for øvrig de spesifikke opptakskrav for Master i ledelse og menighetsutvikling.

Kunnskapsmål:

 • Ha overblikk over globale trender innen kristen lederskapsteologi og den flerkulturelle konteksten.
 • Ha innsikt i forskjellige syn på lederskap innen ulike kulturelle grupper, inkludert generasjonsforskjellene.
 • Ha forståelse for viktige hinder som finnes i samfunn og kirke for at ulike kulturelle grupper skal bli aktivt engasjert som ledere i menighet og kirke.
 • Ha en begrunnet refleksjon knyttet til spenningen mellom etniske (monokulturelle) menigheter og flerkulturelle menigheter (Homogenous Unit Principle)

Ferdighetsmål:

 • Kunne tolke den pluralistiske og flerkulturelle konteksten teologisk og se konsekvensene av en slik teologisk forståelse for kirken og dens lederskap.
 • Kunne formulere strategier hvor det kulturelle mangfold i en organisasjon anvendes konstruktivt ved at mulige konflikter snus til en fordel.
 • Ha kompetanse til å trene og lede flerkulturelle team.
 • Kunne beskrive sitt eget lederskapssyn, hvordan egen personlighet påvirker dette, samt relatere dette til en bredere teologisk forståelse av lederskap i en flerkulturell situasjon.

Generell kompetanse:

 • Ha evne til å beskrive og evaluere hvordan ens eget kulturelle perspektiv påvirker egen forståelse av lederskap.
 • Være bevisst på maktperspektivene i ulike kulturelle relasjoner.
 • Se de positive mulighetene i ulike kulturers uttrykksmåte og i den globale konteksten.
 • Ha personlig trygghet som leder i samarbeid med ulike kulturelle grupper.

Emnet fokuserer på hvordan menighetsledelse utøves i en flerkulturell situasjon og studenten skal få hjelp til å tolke den pluralistiske og flerkulturelle konteksten teologisk og se konsekvensene av en slik teologisk forståelse for kirken og dens lederskap. Emnet omfatter også erfaring fra ulike miljøer i Norden som utgangspunkt for studentenes refleksjon om eget lederskap i en flerkulturell kontekst.

Emnet avholdes med en ukes intensiv undervisning, med forelesninger, dialoger og samtaler, samt en eller to ettermiddags- eller kveldssamlinger.

Før kursstart skal studenten levere et refleksjonsnotat med oppgaveutkast.

I dette emnet skriver studenten en emneoppgave på 5000 ord (+/- 10 %) under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F.

For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • Obligatorisk kursdeltakelse (maks. 25% fravær)
 • Skriftlig emneprøve på 90 minutter med spørsmål fra pensum
 • Obligatorisk innlevering etter oppgitt mal:
  • Refleksjonsnotat m/oppgaveutkast
 • Gjennomgått oppgaveseminar og innledende veiledning knyttet til forslag til oppgaveinnledning

Det vil bli avholdt evaluering av kursuken og emnets forelesninger etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

 • Dahl, Ø. (2011). Møte mellom mennesker, Oslo: Gyldendal Akademisk. (248 sider)
 • Hiebert, P. & Meneses, E. H. (1995). Incarnational Ministries. Grand Rapids: Baker Books, s. 325-362. (Kapittel om ”Urban Ministries”)
 • Hiebert, P. (1994). Antropological Reflections on Missiological Issues. Grand Rapids : Baker Books, s. 94-188. (Del II om nye menigheter)
 • Jenkins, Philip (2011). The Next Christendom: The Coming of Global Christianity. Oxford: Oxford University Press. (Utvalgte ca. 200 sider.)
 • Kjenstadli, K. (2008). Sammensatte samfunn, Oslo: Pax forlag, kap. 1-5.
 • Lingenfelter, S. (2008). Leading Cross-Culturally: Covenant Relationships for Effective Christian Leadership. Grand Rapids: Baker Academic. (176 sider)

Supplerende litteratur:

 • Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations.
 • International and Cross-Cultural Management Research (SAGE Series in Management Research).
 • Elmer, D. (2006). Cross-Cultural Servanthood - Serving the World in Christlike Humility. Downers Grove, IL: IVP Books.
 • Hesselgrave, D. (1991). Communicating Christ Cross-Culturally. Grand Rapids: Zondervan, Part IV - Cognitive Processes.
 • Hiebert, P. (2007). Transforming Worldviews. An Anthropological Understanding of How People Change. Grand Rapids: Baker Academics. (367 sider)
 • House, R., Hanges, P., Javidan, M., Dorfman, P. & Gupta, V. (red.). (2004). Culture, Leadership and Organizations - The Global Study of 62 Societies. London: Sage Publications Ltd.