Gå til innhold
MAL525 Relasjonell ledelse, omsorg og sjelesorg i menighetsutvikling

MAL525 Relasjonell ledelse, omsorg og sjelesorg i menighetsutvikling

Kode

MAL525

Undervisningssemester

Se AHSs nettsider (Student/kalender)

Studiepoeng

10

Studiested

Se AHSs nettsider (Student/kalender)

Undervisningsspråk

Skandinaviske språk / ev. engelsk

MAL525 Relasjonell ledelse, omsorg og sjelesorg i menighetsutvikling utgjør 10 studiepoeng og er et valgemne i studieprogrammet Master i ledelse og menighetsutvikling.Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende. Se de spesifikke opptakskrav for master i ledelse og menighetsutvikling.

Kunnskapsmål

 • Ha innsikt i hva som spesifikt menes med relasjonell ledelse.
 • Ha inngående kjennskap til det teologiske fundamentet for ledelse av menneskelige relasjoner.
 • Ha inngående oversikt over ulike modeller for å utvikle menneskelige relasjoner gjennom tjenende og transformativ relasjonsledelse.
 • Ha god kunnskap om psykologiske og teologiske perspektiver på mentoring og sjelesorg.
 • Ha god innsikt i hvordan man kan integrere teologi og noen sentrale samfunnsvitenskapelige perspektiver for å utvikle omsorg og god dømmekraft.

Ferdighetsmål

 • Kunne ha oversikt over grunnleggende former for relasjonsledelse.
 • Kunne demonstrere praktisk teologisk refleksjon knyttet til teamledelse og samarbeid.
 • Kunne gjennomføre sjelesorgs- og/eller mentorsamtaler.
 • Kunne demonstrere kritisk refleksjon knyttet til forsøk på å integrere samfunnsvitenskap og teologi.

Generell kompetanse

 • Ha utviklet god etisk refleksjon over møte med ulike mennesker.
 • Ha utviklet en kombinasjon av både mot, omsorg og lyttende empati.
 • Ha evne til å utvikle menighetsarbeid som internt preges av omsorg og gode relasjoner.
 • Ha evne til å lede menigheter som preges av omsorg og engasjement for nærmiljø, samfunn og medmennesker.

Emnet skal gi studentene innsikt i hvordan begrepet relasjonell ledelse benyttes i teori og praksis. Emnet gir kunnskap om betydningen av empati, omsorg og samspill i lederskapsrelasjoner innen menighet og kristent arbeid, basert på teologisk og psykologisk innsikt og erfaring. Relasjonsledelse innebærer også lærdom knyttet til mentoring, veiledning og en grenseoppgang mellom omsorg og sjelesorg.

Emnet avholdes med en ukes intensiv undervisning, med forelesninger, dialoger og samtaler, samt en eller to ettermiddags- eller kveldssamlinger.

Studentene skal, før undervisningen begynner, skrive to refleksjonsnotater innenfor emnets tematikk. Refleksjonsnotatene skal utarbeides etter en nærmere angitt mal.

Arbeidsformer når det ikke gis full undervisningsuke

Kurset tilbys som et lesekurs uten undervisning, men med flere obligatoriske innleveringer i stedet for obligatorisk oppmøte. Kurset har da følgende obligatoriske innleveringer etter oppgitt mal:

 • Tre bokrapporter
 • Ett refleksjonsnotat

I MAL525 skriver studenten en hjemmeeksamen på 5000 ord (+/- 10 %). Studentene får 8 virkedager på å besvare oppgaven, som kan bestå av en stor eller to-tre mindre oppgaver. Stor oppgave skal være på 5000 ord (+/- 10%). Mindre oppgaver skal hver være på 1500 ord (+/- 10%). Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • Obligatorisk innlevering etter oppgitt mal:
  • Bokrapporter
  • Refleksjonsnotat m/oppgaveutkast
 • Obligatorisk kursdeltakelse (maks. 25% fravær) eller ekstra innleveringer.

Det vil bli avholdt evaluering av kursuke og emnets forelesninger etter retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Relasjonell ledelse

 • Wright, W. (2009). Relational Leadership: A Biblical Model for Influence and Service. Rev. ed. Downers Grove: IVP Books. (Ca. 270 sider)
 • Åkerlund, T. (2015). Son, Sent, and Servant: Johannine Perspectives on Servant Leadership Theory. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 2, 1-15. https://doi.org/10.53311/sjlt.v2i1.9

Sjelesorg

 • Austad, T. (2012). «Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen»; om ondskap. Tidsskrift for sjelesorg, 32(3), 177-188.
 • Eide, Ø. M. (2008). Det bærekraftige bibelord: Fra debatten om Bibelens rolle i den sjelesørgeriske samtale. Tidsskrift for Sjelesorg, 28(2), 94–108.
 • Engedal, L. G., (2004). Utvikling av sjelesørgerisk kompetanse: Refleksjoner og perspektiver. Tidsskrift for sjelesorg, 24(2), 84-95.
 • Engedal, L. G., (2008). Sjelesorgens forankring og egenart; bidrag til refleksjon. Tidsskrift for sjelesorg, 28(2), 76-93.
 • Fagerli, G. (2016). Jeg kjente at en kraft gikk ut fra meg. Refleksjoner om samspillet mellom nærhet og distanse. Tidsskrift for Sjelesorg, 36(3), 238-256.
 • Grevbo, T. J. S. (2018). Sjelesorg i teori og praksis en lærebok og håndbok med mange perspektiver. Luther. 11-50, 74-155, 177-219, 269-401, 441-465 (ca 300 sider).
 • Haga, S. (2009). Jobs bok - lidelse og prøvelse. Tidsskrift for sjelesorg, 29(2), 85 – 94.
 • Hunsinger, D.v.D. (2011). Å bære det uutholdelige. Tidsskrift for Sjelesorg, 31(3), s. 156-178.
 • Jakobsen, M., & Jakobsen, M. (2022). Verken psykolog eller kirkelig forkynner: Diakoners forståelse av rollen som sjelesørger og bruk av kirkelige ressurser. Tidsskrift for Sjelesorg, 42(1), 74–91.
 • Stifoss-Hanssen, H., Grung, A. H., Austad, A., & Danbolt, L. J. (2019). Sjelesorg i bevegelse. Kerygmatisk, konfidentorientert, dialogisk sjelesorg - møte mellom teoretiske posisjoner og et empirisk materiale Tidsskrift for sjelesorg, 39(1), 75-95.

Tilleggspensum når kurset arrangeres som lesekurs

 • Enten
  • Sjøvold, E. (2022): Teamet – utvikling, effektivitet og endring i grupper. Oslo: Universitetsforlaget, s. 15-202.
 • Eller
  • Katzenbach, J.R. & Smith, D. K. (2015). The wisdom of Teams. Creating the High Performance Organisation. Boston: Harvard Buisness Review Press, s. 11-199.