Gå til innhold
MAL525 Relasjonell ledelse, omsorg og sjelesorg i menighetsutvikling

MAL525 Relasjonell ledelse, omsorg og sjelesorg i menighetsutvikling

Kode

MAL525

Undervisningssemester

Se kurskalender

Studiepoeng

10

Studiested

Se kurskalender

Undervisningsspråk

Skandinaviske språk / ev. engelsk

Emnet MAL525 Rasjonell ledelse, omsorg og sjelesorg i menighetsutvikling utgjør 10 studiepoeng av emnegruppen MAL520. Emnet er et valgemne i studieprogrammet Master i ledelse og menighetsutvikling.Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende, se for øvrig de spesifikke opptakskrav for Master i ledelse og menighetsutvikling.

Kunnskapsmål:

 • Ha innsikt i hva som spesifikt menes med relasjonell ledelse.
 • Ha inngående kjennskap til det teologiske fundamentet for ledelse av menneskelige relasjoner.
 • Ha inngående oversikt over ulike modeller for å utvikle menneskelige relasjoner gjennom tjenende og transformativ relasjonsledelse.
 • Ha god kunnskap om psykologiske og teologiske perspektiver på mentoring og sjelesorg.
 • Ha god innsikt i hvordan man kan integrere teologi og noen sentrale samfunnsvitenskapelige perspektiver for å utvikle omsorg og god dømmekraft.

Ferdighetsmål:

 • Kunne ha oversikt over grunnleggende former for relasjonsledelse.
 • Kunne demonstrere praktisk teologisk refleksjon knyttet til teamledelse og samarbeid.
 • Kunne gjennomføre sjelesorgs- og/eller mentorsamtaler.
 • Kunne demonstrere kritisk refleksjon knyttet til forsøk på å integrere samfunnsvitenskap og teologi.

Generell kompetanse:

 • Ha utviklet god etisk refleksjon over møte med ulike mennesker.
 • Ha utviklet en kombinasjon av både mot, omsorg og lyttende empati.
 • Ha evne til å utvikle menighetsarbeid som internt preges av omsorg og gode relasjoner.
 • Ha evne til å lede menigheter som preges av omsorg og engasjement for nærmiljø, samfunn og medmennesker.

Emnet skal gi studentene innsikt i hvordan begrepet relasjonell ledelse benyttes i teori og praksis. Emnet gir kunnskap om betydningen av empati, omsorg og samspill i lederskapsrelasjoner innen menighet og kristent arbeid, basert på teologisk og psykologisk innsikt og erfaring. Relasjonsledelse innebærer også lærdom knyttet til mentoring, veiledning og en grenseoppgang mellom omsorg og sjelesorg.

En ukes intensiv undervisning, med forelesninger, dialoger og samtaler, samt en eller to ettermiddags- eller kveldssamlinger.

Studentene skal, før undervisningen begynner, skrive to refleksjonsnotater innenfor emnets tematikk. Refleksjonsnotatene skal utarbeides etter en nærmere angitt mal.

Undervisningsformer når det ikke gis undervisning

Kurset tilbys som et lesekurs uten undervisning, men med flere obligatoriske innleveringer.

Kurset har følgende obligatoriske innleveringer:

 • Tre bokrapporter (kandidaten velger selv hvilke tre av emnets pensumbøker en skriver bokrapport fra)
 • Ett refleksjonsnotat (se under) 

Hver bokrapport skal ha et omfang på ca. 2500 ord. Første delen av rapporten (60-70 %) skal være refererende om hovedtrekkene/-synspunktene i boka. Siste delen skal være reflekterende der du for eksempel reflekterer over verdien av den kunnskap forfatteren(e) formidler, ting du er kritisk til eller uenig i, mulige anvendelsesområder, osv.

Refleksjonsnotatet

Studenten skal før hjemmeeksamen levere inn et refleksjonsnotat på 4000 ord. Her skal studenten på bakgrunn av pensumlitteraturen og annen relevant litteratur (som studenten selv finner fram til) reflektere over ett av følgende tre sentrale temaer i kurset

 • Relasjonelt lederskap/tjenende lederskap
 • Kristen/pastoral veiledning/mentoring 
 • Samarbeidsrelasjoner og teamledelse

Refleksjonsnotatet skal inneholde en teoretisk del og en mer praktisk del – der den teoretiske delen minst må utgjøre 50 %. I den teoretiske delen skal sentrale begreper knyttet til det valgte tema defineres, og dessuten skal det redegjøres for faglig teoridannelse knyttet til tematikken. I den mer praktisk orienterte delen skal studenten redegjøre for aktualiteten og anvendbarheten av tematikken knyttet til eget praksisfelt. Det vil i refleksjonsnotatet være mindre krav til drøfting av for eksempel teorier opp mot praksis. Refleksjonsnotatet bør for øvrig skrives som en emneoppgave med innledning, hoveddel og avslutning, referansesystem og litteraturliste.

Refleksjonsnotatet vurderes til bestått/ikke-bestått.        

Eksamen (etter undervisning)

I MAL525 skriver studenten en emneoppgave på 5000 ord (+/- 10 %) under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • Obligatorisk kursdeltakelse (maks. 25% fravær)
 • Obligatorisk innlevering etter oppgitt mal:
  • Bokrapporter
  • Refleksjonsnotat m/oppgaveutkast
 • Gjennomgått oppgaveseminar og innledende veiledning knyttet til forslag til oppgaveinnledning

Eksamen (etter lesekurs)

Når emnet MAL525 tas som lesekurs, er eksamensformen hjemmeeksamen og studentene får 8 virkedager på å besvare oppgaven. Hjemmeeksamen kan bestå av en stor eller to-tre mindre oppgaver.

Stor oppgave skal være på 3000 ord, og tre mindre oppgaver på 1200 ord hver.

 

Obligatoriske innleveringer må være godkjent før det blir anledning til å begynne eksamen. 

 • Tre bokrapporter (se tekst over, undervisningsformer lesekurs)
 • Ett refleksjonsnotat (se tekst over, undervisningsformer lesekurs)

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Enten

 • Anderson, N. T., Zuehlke, T. E., (2000). Christ-Centered Therapy. Grand Rapids: Zondervan. S. 9- 307. (298 sider)

Eller

 • Montgomery, D. D. (2010). Pastoral Counseling & Coaching: Compass Therapy In Churches. Montecito: Compass Works  (Ca. 200 sider)

Og

 • Anderson, R. S. (1997). The Soul of Ministry: Forming Leaders for God’s People (1. utg.). Louisville: Westminster John Knox Press.  S. 1- 223. (222 sider)
 • Wright, W. (2009). Relational Leadership: A Biblical Model for Influence and Service. Rev. ed. Downers Grove: IVP Books (Ca. 206 sider)
 • Osmer, R. R. (2008). Practical Theology: An Introduction. Grand Rapids: Eerdmans. S. 1 -29, 79-218. (168 sider)

Tilleggspensum når kurset arrangeres som lesekurs

Enten s. 13-179 (166 sider) av: Sjøvold, Endre (2014): Teamet – utvikling, effektivitet og endring i grupper, Oslo: Universitetsforlaget

Eller s. 11-169 (158 sider) av: Katzenbach, Jon R. & Smith, Douglas. K. (2015). The wisdom of Teams. Creating the High Performance Organisation. Boston: Harvard Buisness Review Press