Gå til innhold
MAL523 Menighetsplantning med praktisk orientering

MAL523 Menighetsplantning med praktisk orientering

Kode

MAL523

Undervisningssemester

Se AHSs nettsider (Student/kalender)

Studiepoeng

10

Studiested

Se AHSs nettsider (Student/kalender)

Undervisningsspråk

Skandinaviske språk / ev. engelsk

Emnet MAL523 Menighetsplantning med praktisk orientering er et valgemne i studieprogrammet Master i ledelse og menighetsutvikling.Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende, se for øvrig de spesifikke opptakskrav for Master i ledelse og menighetsutvikling.

Kunnskapsmål:

 • Inngående kjennskap til den grunnleggende missiologiske sendelsesdimensjon i nytestamentlig ekklesiologi.
 • Kritisk analyse av den betydning menighetsplanting har i NT, kirkehistorien og i vår tid både nasjonalt og globalt.
 • Kunne identifisere og analysere de åndelige og menneskelige utfordringer som knyttes til menighetsplanting, spesielt den langsiktige dedikasjon til prosjektet som menighetsplanting forutsetter.
 • Ha inngående kjennskap til ett konkret menighetsplantingsprosjekt i lengdeperspektiv, forstått som minst fem år fra visjonen ble født.

Ferdighetsmål:

 • Kunne analysere og kritisk reflektere over personlig og praktisk erfaring fra involvering i et menighetsplantingsprosjekt.
 • Kunne analysere og evaluere de kontekstuelle utfordringer som ulike kulturelle grupper gir for menighetsplanting i dagens samfunn.
 • Kunne anvende og evaluere sentrale teorier og metoder for entreprenørskap og valg av menighetsplantingsstrategi.
 • Evne til å analysere og håndtere de ulike faser i nyetableringsprosesser og mestre de utfordringer og endringsbehov som disse fasene medfører.

Generell kompetanse:

 • Kunne anvende teologi, teori og metode i praktisk arbeid med menighetsplanting.
 • Kunne sørge for tilstrekkelig kommunikasjonsmessig, administrativ og økonomisk kompetanse i lederskapet til å gi allmenn tillit og troverdighet i oppstarts- og innovasjonsprosesser.
 • Utvikle personlig modenhet og en bærekraftig spiritualitet for oppgaven.
 • Være i stand til å lede en utviklingsprosess med tilhørende strategi og gjennomføringskraft fra visjon til virkelighet.

Emnet skal gi studenten forståelse for betydningen av menighetsplanting i NT, i lys av kirke og misjonshistorien og i vår tid. Studentene skal gjennom emnet utvikle tilstrekkelig forståelse for og kompetanse til å lede etableringen av en ny menighet.

Emnet er lagt opp med en ukes intensiv undervisning, med forelesninger, dialoger og samtaler, samt en eller to ettermiddags- eller kveldssamlinger.

Før studentene møter til eksamen skal du ha gjennomført minst ett besøk i en menighetsplanting eller nystartet forsamling.

Studentene vil også bli bedt om å møte til kurset med et refleksjonsnotat som relaterer emnets tematikk til studentens besøk.

Notatet skal utarbeides på grunnlag av en oppgitt mal med aktuelle spørsmål, men det forutsettes ikke at studenten skal ha lest pensum før notatet utarbeides.

I dette emnet skriver studenten en emneoppgave på 3500 ord (+/- 10 %) under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • Obligatorisk kursdeltakelse (maks. 25% fravær)
 • Obligatorisk innlevering etter oppgitt mal:
  • Refleksjonsnotat (se beskrivelsen over)
 • Gjennomgått oppgaveseminar og innledende veiledning knyttet til forslag til oppgaveinnledning

Det vil bli avholdt evaluering av kursuken og emnets forelesninger etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

 • Brooks, A. C. (2009). Social Entrepreneurship: Modern Approach to Social Value Creation. Upper Saddle River: Prentice Hall Professional. (188 sider)
 • Brown, S. (2010). Reaching new people through church planting. Anglican Theological Review, 92(1), s. 111-116.
 • Hansung, K. (2010). Korean Church Planters' Perception on the Church Planting Education: A Study in Qualitative Approach. Asia Journal of Theology, 24(1), p79-94.
 • Hibbert, R. Y. (2009). The Place of Church Planting in Mission: Towards a Theological Framework. Evangelical Review of Theology, 33(4), 316-331.
 • Payne, J. D.  (2009). Discovering Church Planting: An Introduction to the Whats, Whys, and Hows of Global Church Planting. Downers Grove: IVP Books. (250 sider)
 • Stetzer, E. (2006). Planting missional churches. Nashville: Broadman and Holmann. (384 sider)