Gå til innhold
MAL516 Forskningsmetode

MAL516 Forskningsmetode

Kode

MAL516

Undervisningssemester

Se AHSs nettsider (Student/kalender)

Studiepoeng

10

Studiested

Se AHSs nettsider (Student/kalender)

Undervisningsspråk

Skandinaviske språk / ev. engelsk

MAL516 Forskningsmetode utgjør 10 studiepoeng og er et obligatorisk emne i studieprogrammet Master i ledelse og menighetsutvikling.Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende. Se de spesifikke opptakskrav for master i ledelse og menighetsutvikling.

Kunnskapsmål

 • Ha kjennskap til praktisk teologi som fagområde og kunne forstå dets oppgave og relevans med tanke på studie av menigheter og deres lederskap.
 • Ha en grunnleggende forståelse for ulike former for vitenskapelig arbeid og hvordan en kan skaffe seg innsikt i ulike problemstillinger gjennom forskning.
 • Ha kjennskap til ulike typer av empiriske undersøkelser som eksempelvis kvantitative og kvalitative undersøkelser samt metodetriangulering.
 • Få god kjennskap til kvalitative undersøkelser, herunder utvikling av erfarings- og feltbasert kunnskap og metoder for følgeforskning/aksjonsforskning.
 • Kjenne grunnleggende vitenskapsfilosofiske synspunkter og retninger innen dagens humaniora og samfunnsvitenskap.
 • Kjenne ulike hermeneutiske metoder og teorier om sammensmelting av forståelseshorisonter.

Ferdighetsmål

 • Kunne reflektere over etiske og teologiske problemstillinger med relevans for vitenskapelig forskning.
 • Kunne analysere og beskrive styrke og svakhet ved forskjellige forskningsparadigmer og forskningsmetoder.
 • Kunne drøfte andres undersøkelser kritisk og selv kunne formulere og gjennomføre forskningsprosjekter som er teoretisk og metodisk underbygget.

Generell kompetanse

 • Kunne reflektere faglig og teologisk over ulike vitenskapelige paradigmer.
 • Kunne identifisere og anvende forskjellige vitenskapelige metoder i eget arbeid.
 • Kunne formulere en forskningsplan for en masteravhandling og selv utvikle ferdigheter til å kunne gjennomføre et slikt arbeid under veiledning.

Emnet skal gi studentene innsikt i hvordan vitenskapelig arbeid gjennomføres og utvikle forståelse for grunnleggende vitenskapsteoretiske forhold knyttet til forskningsarbeid. Videre skal emnet sette studentene i stand til å reflektere over metode og resultater i andres forskning, og gi dem tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre egne undersøkelser basert enten på studiet av litteratur eller på kvalitative og kvantitative metoder. I kurset skal studenten også trenes i å gjøre relevante koblinger mellom innsamlede data, teori og presentasjon.

Emnet er lagt opp med en ukes intensiv undervisning, med forelesninger, dialoger og diskusjoner med innlagte ettermiddags- og kveldssamlinger.  Studentene skal ved undervisningens begynnelse levere inn et refleksjonsnotat og en bokrapport etter oppsatt mal.

I dette emnet skriver studenten en emneoppgave på opptil 3500 ord (+/- 10 %).

 • Oppgaven skal være et førsteutkast til en prosjektskisse for en masteravhandling, med utgangspunkt i det innleverte refleksjonsnotatet.
 • Oppgaven skal skrives etter mal for prosjektskisse for masteravhandlinger.

Oppgaven vurderes til bestått/ikke-bestått.

For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • Obligatorisk kursdeltakelse (maks. 25% fravær)
 • Obligatorisk innlevering etter oppgitt mal:
  • Bokrapporter
  • Refleksjonsnotat m/oppgaveutkast
 • Deltakelse på oppgaveseminar og innledende veiledning knyttet til forslag til oppgaveinnledning

Det vil bli avholdt evaluering av kursuke og emnets forelesninger etter retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

 • Felter, K. D. (2022). Fieldwork and the Person of the Theologian. In P. Ward & K. Tveitereid (Eds.), The Wiley Blackwell Companion to Theology and Qualitative Research (1st ed., pp. 373–381). Wiley.
 • Jasper, D. (2004). A short introduction to hermeneutics. Westminster John Knox Press, s. 99-117.
 • Jeanrond, W. G. (1994). Theological hermeneutics: Development and significance. SCM Press. S 1-11; 159-182.
 • Johannessen, A., Tufte, P. A. & Kristoffersen, L. (2021). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. 6. utg. Abstrakt. Kap. 1-4; velg mellom kap 5-15 eller 16-26. (ca 250 sider)
 • Kaufman, T. S. (2016). From the Outside, Within, or In Between? Normativity at Work in Empirical Practical Theological Research. I J. A. Mercer & B. Miller-McLemore (Red.), Conundrums in Practical Theology (s. 134–162). Brill.
 • Kaufman, T. S. (2022). Practicing Reflexivity: Becoming Aware of One’s Default Mode and Developing an Epistemic Advantage. In P. Ward & K. Tveitereid (Eds.), The Wiley Blackwell Companion to Theology and Qualitative Research (1st ed., pp. 111–120). Wiley.
 • Kaufman, T. S., & Danbolt, L. J. (2020). Hva er praktisk teologi? Tidsskrift for Praktisk Teologi, 37(1), 4–18. https://doi.org/10.48626/tpt.v37i1.5301
 • Miller-McLemore, B. J. (2012). Introduction: The Contributions of Practical Theology. I Bonnie J. Miller-McLemore (Red.), The Wiley-Blackwell companion to practical theology (s. 1–20). Wiley-Blackwell.
 • NESH. Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi (tilgjengelig på https://www.forskningsetikk.no/retningslinjer/hum-sam/forskningsetiske-retningslinjer-for-samfunnsvitenskap-og-humaniora/)
 • Norheim, B. (2022). The Presence of Christ in Qualitative Research: Four Models and an Epilogue. In P. Ward & K. Tveitereid (Eds.), The Wiley Blackwell Companion to Theology and Qualitative Research (1st ed., pp. 514–524). Wiley.
 • Packiam, G. (2022). Worship. In P. Ward & K. Tveitereid (Eds.), The Wiley Blackwell Companion to Theology and Qualitative Research (1st ed., pp. 319–329). Wiley.
 • Perrin, R. (2022). Qualitative Research and Young Adult Faith. In P. Ward & K. Tveitereid (Eds.), The Wiley Blackwell Companion to Theology and Qualitative Research (1st ed., pp. 162–172). Wiley.
 • Tufte, P. A., Johannessen, A., & Christoffersen, L. (2016). Å skrive faglige tekster. I A. Johannessen, L. Christoffersen, & P. A. Tufte, Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode (5. utg., s. 391–414). Abstrakt.
 • Ward, P. (2018). Is theology what matters? I J. Ideström, T. S. Kaufman, & C. Scharen (Red.), What really matters: Scandinavian perspectives on ecclesiology and ethnography (s. 157–172). Pickwick Publications.
 • Ward, P. (2022). Theology and Qualitative Research: An Uneasy Relationship. In P. Ward & K. Tveitereid (Eds.), The Wiley Blackwell Companion to Theology and Qualitative Research (1st ed., pp. 7–15). Wiley.
 • Watkins, C. (2022). Qualitative Research in Theology: A Spiritual Turn? In P. Ward & K. Tveitereid (Eds.), The Wiley Blackwell Companion to Theology and Qualitative Research (1st ed., pp. 16–26). Wiley.
 • Enten:
  • Everett, E. & Furseth, I. (2020). Masteroppgaven: hvordan begynne - og fullføre. Universitetsforlaget.
 • Eller
  • Oliver, P. (2008). Writing your thesis, 2nd ed. Sage.