Gå til innhold
MAL515 Endringsledelse og endringsprosesser i menighet

MAL515 Endringsledelse og endringsprosesser i menighet

Kode

MAL515

Undervisningssemester

Se AHSs nettsider (Student/kalender)

Studiepoeng

10

Studiested

Se AHSs nettsider (Student/kalender)

Undervisningsspråk

Skandinaviske språk / ev. engelsk

MAL 515 Endringsledelse og endringsprosesser utgjør 10 studiepoeng og er et obligatorisk emne i studieprogrammet Master i ledelse og menighetsutvikling.



Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende. Se de spesifikke opptakskrav for master i ledelse og menighetsutvikling.

Kunnskapsmål

 • Kunne forstå hvordan organisasjonsendring skjer, og ha kjennskap til teorier og metoder for endring med hensyn til kommunikasjon, organisasjonsdesign, organisasjonskultur, ledelse, lederutvikling og kulturforståelse.
 • Ha forståelse for hvordan teorier og metoder for endring kan brukes i en menighetskontekst.
 • Ha kunnskap om hvordan endringsledelse har funnet sted i menigheter i Skandinavia og andre steder.  
 • Kunne redegjøre for sentrale teorier og metoder innenfor ledelse av endring i menigheter, herunder roller, lederstil, forskjellig slags ledelse, kommunikasjon, nettverksbygging, organisasjonsutvikling, kulturbygging og lederutvikling.
 • Ha god innsikt i hvordan en konfliktsyklus kan oppstå.

Ferdighetsmål

 • Kunne kritisk anvende teorier og metoder for endringsledelse i ulike menigheter, basert både på organisasjonsteoretisk og teologisk refleksjon.
 • Kunne analysere og utrede hvordan endringsledelse er benyttet i en eller flere casemenigheter.
 • Evne til å evaluere endringsledelse og endringsprosesser i et etisk perspektiv.
 • Evne til å analysere og bidra til å løse konflikter og til å benytte ulike synspunkter på en konflikt i en endringsprosess.

Generell kompetanse

 • Være en katalysator for å initiere og fremme nødvendig endring i en menighet
 • Verdsette og bruke ulike synspunkter på endring og endringsretning uten å miste omforent endringsmål av syne.
 • Kunne legge til rette for og lede endringsprosesser i kirke og menighetsarbeid.

I dette emnet skal det gis en bred innføring i teorier og metoder for endring av menigheter og frivillige organisasjoner. Emnet skal dessuten utvikle evnen til å analysere menigheters behov for endring, de organisatoriske og ledelsesmessige forutsetninger for endring og hvilke tiltak som kan være viktige for å gjennomføre endring. Det legges i denne sammenheng vekt på å skape forståelse for og evne til å initiere og gjennomføre endringsprosesser basert på en solid atferdsteoretisk og teologisk basis.

Emnet er lagt om med en ukes intensiv undervisning med forelesninger, dialoger og gruppesamtaler, samt en eller to ettermiddags- og/eller kveldssamlinger.

Studentene vil også bli bedt om å møte til kurset med en bokrapport og et refleksjonsnotat som relaterer emnets tematikk til studentens egen menighet eller tjenestesammenheng. Notatet skal utarbeides på grunnlag av en oppgitt mal og det vil bli gjort til gjenstand for bearbeidelse underveis i kursuken – og spesielt i tilknytning til oppgave- og metodeseminaret. Studenten kan etter gjennomgått kursuke og på basis av pensum skrive sin emneoppgave (se neste punkt) over utvalgt problematikk som har framkommet i refleksjonsnotatet.

I MAL515 skriver studenten en emneoppgave på 5000 ord (+/- 10 %) under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • Obligatorisk kursdeltakelse (maks. 25% fravær)
 • Obligatorisk innlevering etter oppgitt mal:
  • Bokrapporter
  • Refleksjonsnotat m/oppgaveutkast
 • Deltakelse på oppgaveseminar og innledende veiledning knyttet til forslag til oppgaveinnledning

Det vil bli avholdt evaluering av kursuke og emnets forelesninger etter retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

(ca. 750 sider)

 • Askeland, H. (2003). Kirken i samfunnet, samfunnet i kirken. Organisasjonssosiologiske perspektiver på menighetsutvikling og endring. Halvårsskrift for praktisk teologi. (16 sider)
 • Carter, J.C. (2009). Transformational Leadership and Pastoral Leading Congregational Change. Pastoral Psychology, 58. (10 sider)
 • Confger, J. A. (2000). Effective change begins at the top. I Beer, Michael og Nohria, Nitin (2000). Breaking the Code of Change. Massachusetts: Harvard Business School press. (13 sider)
 • Grimstad, F. & Sirris, S. (2021). Personalkonflikter i kirkens arbeidsmiljø som en ledelsesutfordring. I S. Sirris & H. Askeland (Red.), Kirkelig organisering og ledelse: Et verdibasert og praksisorientert perspektiv (s. 243–266). Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.129
 • Jacobsen, D. I. (2012). Organisasjonsendringer og endringsledelse. 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget. (Ca. 300 sider)
 • Jenssen, J.I., Råmunddal, L., Barbosa da Silva, A. (2020). Perspektiver på menighetsutvikling og endringsledelse. Pensumkompendium til Master i ledelse og menighetsutvikling. Kristiansand (Delt III, et utvalg på ca 200 sider).
 • Hva er særegent ved lederskap i en menighetskontekst? Om menighetsutviklende lederskap i et nytestamentlig og teologisk-normativt perspektiv. (2020). I L. Råmmunndal, Bygge Kirke (s. 360–397). Scandinavian Journal og Leadership and Theology PUBLISHING.
 • Nordby, H. (2018). Konflikthåndtering for ledere. Oslo: Gyldendal Akademisk. 3. utg. (utvalg på 100 sider)
 • Råmunddal, L. & Salvesen, R. (2019). Teologi for endring? Endring i menigheter i et helhetlig ekklesiologisk perspektiv. Scandinavian Journal for Leadership and Theology6. https://doi.org/10.53311/sjlt.v6.41. Kan også leses i: Bygge kirke. Bidrag til en teologi for menighetsutvikling. SJLT Publishing 2020. Kapittel 15, 26 sider.
 • Sirris, S. (2022). Makt og autoritet i kirkens profesjoner, ledelse og organisering. I S. Sirris, Profesjon og ledelse i Den norske kirke: Organisering av arbeid i en kirke i endring (s. 189–208). Nordic Open Access Scholarly Publishing. https://doi.org/10.23865/noasp.154