Gå til innhold
MAL514 Bibelforståelse og formidling i et menighetsutviklende perspektiv

MAL514 Bibelforståelse og formidling i et menighetsutviklende perspektiv

Kode

MAL514

Undervisningssemester

Se AHSs nettsider (Student/kalender)

Studiepoeng

10

Studiested

Se AHSs nettsider (Student/kalender)

Undervisningsspråk

Skandinaviske språk /ev. engelsk

MAL514 Bibelforståelse og formidling i et menighetsperspektiv utgjør 10 studiepoeng og er et obligatorisk emne i studieprogrammet Master i ledelse og menighetsutvikling.



Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende. Se de spesifikke opptakskrav for master i ledelse og menighetsutvikling.

Kunnskapsmål

 • Inngående kjennskap til hvordan det eksegetiske arbeidet med bibelske tekster som kilde kan anvendes som redskap også for å forstå og tolke samtiden.
 • Kunne redegjøre for ulike homiletiske teorier og metoder og kunne kritisk evaluere deres relevans både i forhold til den bibelske teksten, til ekklesiologien og til den aktuelle kommunikasjonssituasjonen.
 • Kunne kritisk reflektere over forkynnelse og lederskap i en menighetsutviklende sammenheng.

 Ferdighetsmål

 • Kunne gjennomføre den homiletiske prosessen fra tekst til forkynnelse på en selvstendig måte.
 • Kunne initiere og lede bibelsamtaler og studier som et redskap for å tolke kirke og samtid. 
 • Kunne reflektere over «strategisk forkynnelse» ut ifra et menighetsutviklende perspektiv.

 Generell kompetanse

 • Ha en reflektert forståelse av kirken som læringsmiljø og av forkynnelsens plass og funksjon i forhold til menigheters utvikling og ulike undervisningsmiljøer.
 • Ha evne til å kritisk evaluere sin rolle som forkynner og egen forkynnelse ut fra et teologisk, praktisk-teologisk og etisk perspektiv.

Kurset skal anvende eksegetisk kunnskap og bibelske studier i forkynnelse og undervisning i en menighetsutviklende sammenheng. Kurset gir kjennskap til tolkningshistorie, prosessen fra eksegetiske studier til forkynnelse, samt hermeneutiske og homiletiske teorier. Eksegetiske øvelser, studier av prekener og prekenøvelser kan inngå som en del av kurset. Perspektivet er gjennomgående menighetsutviklende og betoningen blir dermed lagt på forholdet mellom lederskap, bibeltolkning/bruk og forkynnelse.

Undervisningen er lagt opp med en halv ukes intensiv undervisning, med forelesninger, dialoger og gruppesamtaler, samt to dager digital undervisning.

Studentene skal før kursstart innlevere et kritisk refleksjonsnotat, se under vurderingsformer. 

Som eksamensform har emnet MAL514 hjemmeeksamen. Studentene får åtte (8) virkedager på å besvare oppgaven. Denne kan bestå av en stor oppgave (5000 ord) eller to-tre mindre oppgaver. Rammer for besvarelser gis sammen med oppgavene. Gradert karakter A-F.

Studentene skal ved kursets begynnelse levere inn et kritisk refleksjonsnotat over en av pensumfordypningene. Hver kandidat velger en av fordypningene (A-D) og leser et utvalg på ca. 250 sider, og skal med utgangspunkt i ett eller flere av emnets læringsutbyttebeskrivelser skrive en kritisk refleksjon på 1000-1300 ord.

Obligatorisk innlevering må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. Refleksjonsnotatet vurderes til bestått/ikke-bestått.

Det vil bli avholdt evaluering av kursuke og emnets forelesninger etter retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Ca. 500 sider + ca. 300 sider fordypning

 • Andersson, G. (2020). Pentekostal hermeneutik: Hur tolkar svenska pingstpredikanter bibeln? Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 7, 1-18. https://doi.org/10.53311/sjlt.v7.45
 • Austnaberg, H. (2023). Leading through the sermon. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 10, 500–512. https://doi.org/10.53311/sjlt.v10.91
 • Fee, G. D. (1991). Gospel and Spirit. Issues in New Testament Hermeneutics. Hendrickson. Side 24-36.
 • Greidanus, S. (1988). The modern preacher and the ancient text: Interpreting and preaching biblical literature. Eerdmans, 1-187. (ca 190 sider)
 • Hallesby Norheim, B. E. & Haga, J. (2021). The Impotent Leader and The Legacy of the Church: The Farewell Sermon as a Bishop’s Last(ing) Act of Leadership. Scandinavian Journal for Leadership and Theology8. https://doi.org/10.53311/sjlt.v8.51
 • Hull, W. E. (2006). Strategic Preaching. The Role of the Pulpit in Pastoral Ledership. Atlanta: Chalice Press, 2-13; 43-56 (26 sider)
 • Keener, C. S. (2016). Spirit Hermeneutics: Reading Scripture in Light of Pentecost. William B. Eerdmans Publishing Company. Side 99-288
 • Råmunddal, L. (2020). Hva gjør forkynnelsen menighetsutviklende? Om forkynnelsens funksjon i en menighetsbyggende kontekst. I Råmunddal, L. (2020): Bygge kirke. Bidrag til en teologi for menighetsutvikling. SJLT PUBLISHING. (Kapittel 16).
 • Åkerlund, T. (2014). Preaching as Christian leadership: The story, the sermon, and the prophetic imagination. Journal of Religious Leadership, 13, 79–97.

Valgfri fordypning

Studentene velger selv ca. 300 sider innenfor en av fordypningene. I fordypningen skal studenten fokusere på tekstarbeid eller tematisk arbeid som hver for seg kan utgjøre grunnlag for utarbeidelse av prekener.

A. Å forkynne fra Det gamle testamentet 

 • Achtemaier, E. (1998). Preaching Hard Texts of the Old Testament. Hendrickson.
 • Carlson, R. A. (2017). Preaching Like the Prophets: The Hebrew Prophets as Examples for the Practice of Pastoral Preaching. Wipf and Stock Publishers.
 • Mathewson, S. D. (2021). The Art of Preaching Old Testament Narrative. Baker.
 • Rutledge, F. (2011). And God Spoke to Abraham: Preaching from the Old Testament. W.B. Eerdmans Pub. Co.

B. Å forkynne fra Det nye testamentet 

 • Hays, R. B. (2016). Reading Backwards: Figural Christology and the Fourfold Gospel Witness.
 • Bailey, K. E. (2008). Jesus Through Middle Eastern Eyes: Cultural Studies in the Gospels. IVP Academic.
 • Matera, F. (2001). Strategies for Preaching Paul. Collegeville. Liturgical Press.
 • Paul, I. & Wenham D. (Red.). (2013). Preaching the New Testament. InterVarsity Press.
 • Rutledge, F. (2007). Not ashamed of the Gospel: Sermons from Paul’s letter to the Romans. William B. Eerdmans Pub. Co.

C: Forkynnelse og systematisk teologi

 • Greidanus, S. (1999). Preaching Christ from the Old Testament: A Contemporary Hermeneutical Method. Eerdmans.
 • Stevenson, P. K. & Wright, S. I. (2005). Preaching the Atonement. T&T Clark.
 • Rutledge, F. (2018). Advent: The Once and Future Coming of Jesus Christ. William B. Eerdmans Publishing Company.
 • Webster, J. (2003). Holy Scripture: A Dogmatic Sketch. Cambridge University Press.

D. Presentation av fördjupningsarbeten i homiletik:

 • Gibson, S. M. & Kim, M. D. (2018). Homiletics and Hermeneutics: Four Views on Preaching Today. Baker Publishing Group.
 • Johnson, P. W. T. (2015). The mission of preaching: Equipping the community for faithful witness. IVP Academic.
 • Lowry, E. L. (2001). The homiletical plot: The sermon as narrative art form. Westminster John Knox Press.
 • Mral, B., Gelang, M. & Bröms, E. (2016). Kritisk retorikanalys: text, bild, actio. Retorikförlaget. (170 sider)
 • Rietveld, D. (2013). "A Survey of the Phenomenological Research of Listening to Preaching." Homiletic 38(2), 30–47.
 • Wilson, P. S. (2004). Preaching and homiletical theory. Chalice Press.

E. Ånden og Ordet: normative studier

 • Archer, K. J. A. (2004). Pentecostal Hermeneutic for the Twenty-First Century – Spirit, Scripture and Community. Journal of Pentecostal Theology Supplement Series 28. Bloomsbury T&T Clark.
 • Martin, L. R. (2016). "Towards a Biblical Model of Pentecostal Prophetic Preaching." Verbum et Ecclesia 37(1), 1–9. https://doi.org/10.4102/ve.v37i1.1456.
 • McCaulley, E. (2020). Reading while Black: African American biblical interpretation as an exercise in hope. IVP Academic.

F. Ånden og Ordet: deskriptive studier

 • Andersson, G., Spjuth , R. & Wenell, F. (2017). Unga i karismatiska och evangelikala kyrkor resonerar om sin tro. Scandinavian Journal for Leadership and Theology4. https://doi.org/10.53311/sjlt.v4.26
 • Gaarden, M. (2022). Preaching. In P. Ward & K. Tveitereid (Eds.), The Wiley Blackwell Companion to Theology and Qualitative Research (1st ed., pp. 309–318). Wiley. https://doi.org/10.1002/9781119756927.ch30
 • Klaver, M. (2011). This is my desire: A semiotic perspective on conversion in an Evangelical Seeker Church and a Pentecostal Church in the Netherlands. Pallas Publications.
 • Moberg, J. (2013). Piety, intimacy and mobility: a case study of charismatic Christianity in present-day Stockholm. Diss. Göteborgs universitet och Huddinge : Södertörns högskola.