Gå til innhold
MAL513 Den Hellige Ånd, spiritualitet og menighetsutvikling

MAL513 Den Hellige Ånd, spiritualitet og menighetsutvikling

Kode

MAL513

Undervisningssemester

Se AHSs nettsider (Student/kalender)

Studiepoeng

10

Studiested

Se AHSs nettsider (Student/kalender)

Undervisningsspråk

Skandinaviske språk /ev. engelsk

MAL513 Den Hellige Ånd, spiritualitet og menighetsutvikling utgjør 10 studiepoeng og er et obligatorisk emne i studieprogrammet master i ledelse og menighetsutvikling.Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende. Se de spesifikke opptakskrav for master i ledelse og menighetsutvikling.

Kunnskapsmål

 • Ha god kjennskap til nytestamentlig pneumatologi og hva forholdet mellom Ånden og kirken er – med særlig henblikk på Åndens gaver og tjenester.
 • Ha kjennskap til hovedretninger av pneumatologier og spiritualitetstradisjoner gjennom kirkens historie og kunne drøfte disse retningers betydning for menighetsutvikling i dag. 
 • Kunne anvende innsikt i pneumatologi, ekklesiologi og spiritualitet i en kritisk evaluering av hvilke praksiser og ledelses- og organisasjonsformer som tjener Åndens liv og gjerning i kirken/menigheten – og hvilke som ikke gjør det. 
 • Ha kjennskap til egen kirkelig spiritualitetstradisjon og kunne identifisere og beskrive egen spiritualitetspraksis.

Ferdighetsmål

 • Kunne analysere og reflektere over Den hellige ånds gjerning og virkemåte relatert til kirkens historie og til menighetsutviklende tenkning og praksis i dag.  
 • Kunne gjenkjenne og videreformidle bærende og sunne pneumatologier og spiritualitetstradisjoner for dagens og morgendagens kirke og kunne identifisere og korrigere pneumatologier og spiritualitetsformer som blir et sidespor i forhold til Bibelens budskap og sunn praksis.
 • Kunne analysere og reflektere over hvordan en menighet gjennom en hensiktsmessig organisering og ulike ledelsesformer kan tilrettelegge for menighetsutvikling og vekst ved utvikling og bruk av nådegaver.
 • Kunne begrunne og evaluere styrke og svakhet ved eget ståsted med tanke på spiritualitet i et lederskaps- og menighetsperspektiv.

Generell kompetanse

 • Kunne formidle hovedtrekk ved utviklingen av pneumatologier og spiritualitet i kirkehistorien og hvilken betydning dette har hatt for menighetsutvikling og kirkevekst.
 • Kunne forstå og formidle hvilken betydning ledelse og spiritualitet har for bruk og utvikling av Den hellige ånds gaver i menighetsbygging.
 • Kunne utvikle planer for menighetsledelse og -organisering som fremmer Åndens gaver og virke på en sunn og menighetsbyggende måte.
 • Kunne inspirere til spiritualitetsformer som fremmer personlig fordypning, kreativt lederskap og dynamisk menighetsutvikling gjennom Åndens gaver og virke.

Dette emnet handler om hvordan menighetsledere kan bidra til å fremme en dyp og bærekraftig spiritualitet i en menighet. Det vil bli undervist i hvordan forholdet mellom Den hellige ånd, menigheten og den enkelte troendes liv og tjeneste framstilles i Det nye testamentet og hvordan man opp gjennom kirkens historie har tolket dette forhold gjennom ulike pneumatologier og spiritualitetsformer. Emnet vil ha et spesielt fokus på spørsmålet om hvordan man i menighetsutviklende tenkning og praksis i dag skal kunne legge til rette for Åndens genuine og nyskapende gjerning i og gjennom kirken.

Emnet er lagt opp med en ukes intensiv undervisning, med forelesninger, dialoger og gruppesamtaler, samt to til tre ettermiddags- og/eller kveldssamlinger.

Studentene vil også bli bedt om å møte til kurset med et refleksjonsnotat og bokrapporter.

I MAL513 skriver studenten en emneoppgave på 5000 ord (+/- 10 %) under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • Obligatorisk kursdeltakelse (maks. 25% fravær)
 • Obligatorisk innlevering etter oppgitt mal:
  • Bokrapporter
  • Refleksjonsnotat m/oppgaveutkast
 • Deltakelse på oppgaveseminar og innledende veiledning knyttet til forslag til oppgaveinnledning

Det vil bli avholdt evaluering av kursuke og emnets forelesninger etter retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

 • Adams, S. L. (2022). The Spirituality of Jesus for the Unchurched and the Unaffiliated: A Pentecostal-Charismatic Perspective. Religions, 13(11), 1122, s. 1-12. https://doi.org/10.3390/rel13111122
 • Cheesman, G. (2011). A History of Spiritual Formation in Evangelical Theological
 • Education. I The Theological Educator, January. http://theologicaleducation.net/articles/view.htm?id=198 (10 sider)
 • Hahn, C.A. (2001). Uncovering Your Church’s Hidden Spirit. Herndon: The Alban Institute, s. 1-136.
 • Jenssen, J.I. & Birkeland, K. (2011): Ledelse, organisering og nådegaver i menigheter. Scandinavian Journal for Leadership & Theology, 1-2014, http://sjlt-journal.com/no1/ledelse-organisering-og-nadegaver-i-menigheter/ (15 sider)
 • Kärkkäinen, V.-M. (2002). Toward a Pneumatological Theology: Pentecostal and Ecumenical Perspectiveson Ecclesiology, Soteriology, and Theology of Mission. Lanham, Maryland: University Press of America, Inc, s. 109-134 i «Part Two: Ecclesiology». (25 sider)
 • Liebert, E. (2022). Theology and Spirituality: Pondering Anew Their Complex Interrelationship. Spiritus: A Journal of Christian Spirituality, 22(1), 41–58. https://doi.org/10.1353/scs.2022.0004
 • Long, B., Stokes, P. & Strickler, C. (2009). Growing the Church in the Power of the Holy Spirit: Seven Principles of Dynamic Cooperation. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, s.107-236. (129 sider)
 • McGrath, A. E. (1999). Christian Spirituality. An introduction. Malden, Massachusetts: Blackwell, s. 1-34; 82-109. (60 sider)
 • Reed, A. H. (2011). Quest for Spiritual Community: Reclaiming Spiritual Guidance for Contemporary Congregations. New York: T&T Clark International, s. 43 -179. (136 sider)
 • Råmunddal, L. (2020). Menighetsutvikling og spiritualitet. Om utvikling av menighetsspiritualitet i lys av Urban Holmes spiritualitetstypologi og Miroslav Volfs ekklesiologi. i Råmunddal, L. (2020). Bygge kirke. Bidrag til en teologi for menighetsutvikling. Kristiansand: Scandinavian Leadership & Theology PUBLISHING. (20 sider)
 • Stronstad, Roger. 2012. The Charismatic Theology of St. Luke: Trajectories From the Old Testament to Luke-Acts. 2nd ed. Grand Rapids, MI: Baker Academic. (100 sider)
 • Tangen, K.I. (2014): Å konseptualisere ledelse i lys av spiritualitet og etikk. Scandinavian Journal for Leadership & Theology, 1-2014, http://sjlt-journal.com/no1/konseptualisere-ledelse-i-lys-av-spiritualitet-og-etikk, (14 sider).
 • Yong, A. (2022). Many Tongues, Many Formational Practices: Christian Spirituality/Formation across Global Christian Contexts. Spiritus: A Journal of Christian Spirituality, 22(1), 59–70. https://doi.org/10.1353/scs.2022.0005

Ressursbok:

 • Jørgensen, J.-P. (2014). Når troen setter spor. Hjelp til å arbeide med din troshistorie. Oslo: Luther Forlag.