Gå til innhold
MAL512 Ledelse, lederutvikling og etikk

MAL512 Ledelse, lederutvikling og etikk

Kode

MAL512

Undervisningssemester

Se AHSs nettsider (Student/kalender)

Studiepoeng

10

Studiested

Se AHSs nettsider (Student/kalender)

Undervisningsspråk

Skandinaviske språk /ev. engelsk

MAL512 Ledelse, lederutvikling og etikk utgjør 10 studiepoeng og er et obligatorisk emne i studieprogrammet Master i ledelse og menighetsutvikling.Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende. Se de spesifikke opptakskrav for master i ledelse og menighetsutvikling.

Kunnskapsmål

 • Kunne ulike teorier om ledelse og organisering med relevans for menighet.
 • Kunne teorier og kjenne metoder for lederutvikling.
 • Kunne teologiske og etiske perspektiver på ledelse og lederutvikling.

Ferdighetsmål

 • Kunne redegjøre for og drøfte sentrale problemstillinger knyttet til organisering og ledelse i ulike kontekster.
 • Kunne demonstrerte teologisk og etisk refleksjon over lederrollen.
 • Kunne utforme lederutviklingsprogram i egen organisasjon.
 • Kunne drøfte hvordan ulik organisasjonsdesign påvirker menighetens arbeid.
 • Kunne utforme plan for egen læring.

Generell kompetanse

 • Kunne utvise god forståelse for hvordan ulike former for ledelse og organisering påvirker organisatorisk atferd.
 • Kunne dokumentere god yrkesetisk refleksjon som leder og utvise respekt for medmennesker.
 • Kunne reflektere over egen praksis.
 • Kunne utvikle sin integritet som leder og som forbilde.

I dette emnet tas det sikte på å gi studentene innsikt i teorier og metoder i ledelse og lederutvikling slik at de settes i stand til å drøfte sentrale problemstillinger knyttet til ledelse og lederutfordringer, til å reflektere over egen og andres ledelse og til å kunne utforme og gjennomføre utviklingsprogrammer for ledere i egen menighet/organisasjon. Dessuten skal studentene utvikle forståelse og evne til etisk refleksjon rundt egen og andres lederskap og kunne være i stand til å forstå når ledelse blir uetisk.

Emnet er lagt opp med en ukes intensiv undervisning, med forelesninger, dialoger og gruppesamtaler, samt to til tre ettermiddags- og/eller kveldssamlinger.

Studentene skal ved undervisningens begynnelse innlevere et refleksjonsnotat og bokrapporter etter nærmere oppgitt mal.

Eksamensformen for MAL512 er hjemmeeksamen. Studentene får 8 virkedager på å besvare oppgaven, som kan bestå av en stor eller tre mindre oppgaver. Stor oppgave skal være på 5000 ord (+/- 10%). Mindre oppgaver skal hver være på 1500 ord (+/- 10%). Gradert karakter A-F.

For å kunne melde seg opp til eksamen, må følgende elementer av emnet være fullført og bestått:

 • Obligatorisk kursdeltakelse (maks. 25% fravær)
 • Obligatorisk innlevering etter oppgitt mal:
  • Bokrapporter
  • Refleksjonsnotat som knyttes til bokrapportene
 • Deltakelse på oppgaveseminar

Det vil bli avholdt evaluering av kursuke og emnets forelesninger etter retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Grunnbok

 • Yukl, G. (2019). Leadership in Organizations, Global Edition. Pearson Education Limited. (440 sider)

Øvrig litteratur til emnet (470 sider)

 • Arnulf, J.K. (2008). Lederutvikling. I B. Kuvaas (Red.), Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser. Evidensbasert HRM. Fagbokforlaget. (Ca 10 sider).
 • Biermann, J. D. (2014). A Case for Character: Towards a Lutheran Virtue Ethics. Minneapolis: Fortress Press, 1-37; 105-199. (131 sider)
 • Clarke, A. D. (2008). A Pauline Theology of Church Leadership. T&T Clark. (190 sider)
 • Ely, K, Boyce, L. A., Nelson, J. K., Zaccaro, S. J., Hernez-Broome, G. & Whyman, W. (2010). Evaluating leadership coaching: A review and integrated framework. The Leadership Quarterly, vol. 21 (4). (14 sider)
 • Jenssen, J. I. (2018). Leadership and church identity: A discussion of how leadership in the local church can help to realize the true nature of the church. Scandinavian Journal for Leadership and Theology5. https://doi.org/10.53311/sjlt.v5.33 (24 sider)
 • Jenssen, J. I. (2019). How Can Strategic Leadership be Applied to the Development of the Local Church? A Discussion of Content and Process. Scandinavian Journal for Leadership and Theology6. https://doi.org/10.533 11/sjlt.v6.42 ( 26 sider)
 • Jenssen, J. I. (2020). How Church Leadership May Influence Growth by Applying an Organizational Life Cycle Perspective on Church Development: A Literature Study. Scandinavian Journal for Leadership and Theology7. https://doi.org/10.53311/sjlt.v7.48 (26 sider)
 • Kleiven, T. (2018). Visjonssterk ledelse og ivaretakelse av medarbeideres egenverdi: motsetning eller mulighet? Scandinavian Journal for Leadership and Theology5. https://doi.org/10.53311/sjlt.v5.32 (21 sider)
 • Sirris, S. (2018). Marionetter eller dirigenter? Strategiarbeid, utvikling og ledelse i og av religiøse organisasjoner. Scandinavian Journal for Leadership and Theology5. https://doi.org/10.53311/sjlt.v5.34 (26 sider)
 • Solansky, S. T. (2010). The evaluation of two key leadership development program components: Leadership skills assessment and leadership mentoring. The Leadership Quarterly, vol. 21 (4). (10 sider)
 • Tangen, K. I. (2018). Leadership as Participation in the Hospitality of God. Journal of Pentecostal Theology, 27(2), 284–306. https://doi.org/10.1163/17455251-02702010

Tilleggslitteratur

 • Banks, R. & Ledbetter, B. M. (2004). Reviewing Leadership: A Christian Evaluation of Current Approaches. Baker Academic. (120 sider)
 • Clinton, W. (1997). The life cycle of a leader. I G. Barna (Red.), Leaders on leadership wisdom, advice, and encouragement on the art of leading God's people (s. 149-182). Regal Books.