Gå til innhold
MAL511 Menighetsutvikling og den misjonale menighet

MAL511 Menighetsutvikling og den misjonale menighet

Kode

MAL511

Undervisningssemester

Se AHSs nettsider (Student/kalender)

Studiepoeng

10

Studiested

Se AHSs nettsider (Student/kalender)

Undervisningsspråk

Skandinaviske språk / ev. engelsk

MAL511 Menighetsutvikling og den misjonale menighet er et obligatorisk emne i studieprogrammet Master i ledelse og menighetsutvikling.Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende, se for øvrig de spesifikke opptakskrav for Master i ledelse og menighetsutvikling.

Kunnskapsmål:

 • Inngående kjennskap til praktisk teologi som fagområde og kunne forstå dets oppgave og relevans med tanke på studiet av menigheter og deres lederskap.
 • Kunne forstå forskjellige tradisjoners syn på kirkens natur og den ekklesiologiske selvforståelse i en lavkirkelig og frikirkelig kontekst.
 • Kunne forstå kirkens oppgaver og plass som misjonal i en sen-moderne tid med særlig vekt på menighetsutvikling.
 • Kunne forstå forholdet mellom ekklesiologisk normativ tenkning og bruk av atferdsvitenskapelige teorier og metoder i menighetsutvikling.
 • Kunne identifisere forskjellige vekstfaktorer i menighetsutvikling, forstå disse hver for seg og drøfte hvordan de samvirker i vekstprosesser i menigheter.

Ferdighetsmål:

 • Kunne redegjøre for teologi og praksis i forskjellige ekklesiologiske tradisjoner
 • Kunne analysere den ekklesiologiske kontekst og planlegge menighetsutvikling i møte med nye utfordringer.
 • Kunne reflektere misjonalt og planlegge menighetsutvikling både ut fra en normativ ekklesiologisk tenkning og dagens behov og utfordringer.
 • Kunne anvende ekklesiologisk kunnskap i en handlingsrettet praksis rettet mot menighetsutviklende aktiviteter.

Generell kompetanse:

 • Kunne vise respekt for ekklesiologiske tradisjoner uten å være begrenset av disse.
 • Kunne forplikte seg på og arbeide for å virkeliggjøre den lokale ekklesiologiske målsetting.
 • Kunne identifisere mulige konsekvensene av strategiske valg som gjennomføres.
 • Kunne anvende kunnskap om ulike modeller for menighetsutvikling for å styrke menigheten som et misjonalt og utadrettet fellesskap i et sen-moderne samfunn.
 • Kunne resonnere om styrke og svakheter i ulike måter å anvende teologiske perspektiver i forskningsprosesser.

I kurset Menighetsutvikling og misjonal kirke vil det bli gitt en grunnleggende innføring i faget menighetsutvikling. Menighetsutvikling kan defineres som et fagfelt innenfor praktisk teologi som på teologisk og empirisk grunnlag beskriver og drøfter menighetens natur og hensikt.  Empirisk sett gjør faget seg bruk av samfunnsvitenskapelige metoder og vurderinger. Innenfor teologien er det ikke minst ekklesiologiske perspektiver hentet fra bibelvitenskapen, kirkehistorien og den systematiske teologi som nyttiggjøres. I kurset vil kirkens/menighetens misjonale natur og hensikt bli spesielt drøftet.

Emnet er lagt opp med en ukes intensiv undervisning, med forelesninger, dialoger og gruppesamtaler, samt to eller tre ettermiddags- og/eller kveldssamlinger.

Studentene skal ved undervisningens begynnelse innlevere to bokrapporter og et refleksjonsnotat etter nærmere oppgitt mal.

I MAL511 skriver studenten en emneoppgave på 5000 ord (+/- 10 %) under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • Obligatorisk kursdeltakelse (maks. 25% fravær)
 • Obligatorisk innlevering etter oppgitt mal:
  • Bokrapporter
  • Refleksjonsnotat m/oppgaveutkast
 • Gjennomgått oppgaveseminar og innledende veiledning knyttet til forslag til oppgaveinnledning

Det vil bli avholdt evaluering av kursuke og emnets forelesninger etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

 • Engelsviken, T. (2004). Den misjonale kirke og utfordringen fra kirken i sør. I T. Engelsviken & K. O. Sannes (red.), Hva vil det si å være kirke? Kirkens vesen og oppdrag (s. 69-92). Bind 3 i Ekklesiologi-prosjektet ved Det teologiske Menighetsfakultet. Trondheim: Tapir Akademisk.
 • Gelder, C. van & Zscheile, D.J. (2011). The Missional Church in Perspective: Mapping Trends and Shaping the Conversation. Grand Rapids: Baker Academic. (184 sider)
 • Guder, D.L. (1998). Missional Church. A Vision for the Sending of the Church in North America. Grand Rapids, Mi.: Eerdmans. Kap. 7: Missional Leadership: Equipping God´s People for Mission, s 183-220.
 • Jørgensen, K. (2004). Trenger kirken omvendelse? På veg mot en misjonal ekklesiologi. I T. Engelsviken & K.O. Sannes (red.), Hva vil det si å være kirke? Kirkens vesen og oppdrag (s. 51-68). Bind 3 i Ekklesiologi-prosjektet ved Det teologiske Menighetsfakultet. Trondheim: Tapir Akademisk
 • Hegstad, H. (2002). Ekklesiologi mellom teori og praksis. I J-O. Henriksen, G. Heiene & S. O. Thorbjørnsen (red.), Teologi for kirken. Festskrift til professor dr. theol. Torleif Austad på 65-årsdagen (s. 171-180). Oslo: Verbum.
 • Hegstad, H. (2003). Hva er menighetsutvikling og hvorfor behøves det? Halvårsskrift for praktisk teologi. 20 (1), s. 4-9.
 • Hegstad, H. (2007). Menighetsutvikling på amerikansk. Halvårsskrift for praktisk teologi, 24 (2), s. 14-23.
 • Jenssen, J.I., Råmunddal, L., Barbosa da Silva, A. (2013). Perspektiver på menighetsutvikling og endringsledelse (kompendium) Kristiansand (et utvalg på ca 250 sider).
 • De aktuelle kapitler i kompendiet skrevet av Råmunddal, skal leses i: Råmunddal, L. (2020). Bygge kirke. Bidrag til en teologi for menighetsutvikling. Kristiansand: Scandinavian Leadership & Theology PUBLISHING.
 • Råmunddal, L. (2011). Konsept og endring. En studie av hvordan lokale ekklesiologier formes. KIFO Perspektiv/Church Research Perspectives. Trondheim: Tapir Akademisk. (285 sider).