Gå til innhold
KRLE114 Kristen tro

KRLE114 Kristen tro

Kode

KRLE114

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet KRLE 114 kristen tro utgjør 10 studiepoeng av KRLE100 Kristendom med RLE. KRLE100 skal til sammen utgjøre minst 60 studiepoeng, og er en integret del av studieprogrammet Bachelor i teologi / Bachelor i Praktisk teologi (3-årig studieløp) ved AHS.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger og seminarer. Seminarene har obligatorisk fremmøte.Kunnskapsmål:

 • Beskrive hovedinnholdet i den kristne tro slik den kommer til uttrykk i Bibelen og økumeniske bekjennelser 
 • Forklare ulike etiske posisjoner og teorier
 • Beskrive ulike former for kristen spiritualitet

Ferdighetsmål:

 • Gjennomføre sentrale systematisk-teologiske refleksjoner
 • Analysere ulike dogmatiske posisjoner
 • Analysere etiske case ved hjelp av etiske metoder
 • Reflektere over ulike spiritualitets tradisjoner

Generell kompetanse:

 • Respektere ulike konfesjonelle og etiske posisjoner og ulike spiritualitetstradisjoner
 • Drøfte ulike systematisk-teologiske synspunkter
 • Formidle sentrale synspunkter på systematisk- teologiske spørsmål

Dogmatikk (5 studiepoeng)

 • Kurset i dogmatikk (troslære) skal gi en helhetsframstilling av den kristne tro på grunnlag av bibelvitenskapene og teologihistorien. Siktemålet er å gi kjennskap til og innsikt i de viktigste bibelsynspørsmålene, kristen åpenbaringsforståelse, læren om Gud, mennesket og den skapte verden. Dessuten vil kurset gi kjennskap til og innsikt i læren om Jesus Kristi person og gjerning og Den Hellige Ånd og menigheten. Emner som læren om frelsen, rettferdiggjørelsen, helliggjørelsen og det kristne liv vil tas opp til behandling. Endelig vil problemstillinger i tilknytning til læren om de siste ting drøftes, herunder Jesu gjenkomst, dommen og det evige liv.

Etikk (3 studiepoeng)

 • Kurset i etikk skal gi en innføring i etikkens prinsippspørsmål (grunnlagsetikk). Videre skal faget gi en innføring i kristen etikk med vekt på konkrete etiske emner (områdeetikk) på det personlige og sosiale plan. Samtidig vil man sette arbeidet med etikken i relasjon til etikkundervisning i menighet og skole. Særlig skal det her drøftes normer og verdier i relasjon til fellesverdier. Studiet skal videre gi studentene hjelp til å drøfte konkrete etiske spørsmål med fokus på aktuelle problemstillinger.

Spiritualitet (2 studiepoeng)

 • Kurset i spiritualitetskal gi studentene en tverrfaglig innføring i spiritualitet innenfor den kristne tro. Spiritualitet er forstått som den religiøse tros ytringsformer slik de kommer til uttrykk i enkeltpersoner og religiøse tradisjoner. Kurset vil blant annet gi en innføring i spiritualitetens hovedformer: kontemplativ, rasjonell, karismatisk, estetisk/rituell og diakonal spiritualitet.

I dette emnet skriver studenten en seminaroppgave på 3500 ord under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • innledende oppgaveseminar
 • innlevering av oppgaveutkast, inkludert problemstilling og selvvalgt pensum
 • en veiledningssamtale med faglærer/veileder
 • presentasjon av oppgavens problemstilling og struktur i grupper (avsluttende oppgaveseminar)
 • minst 75 % deltagelse på obligatoriske seminartimer
 • skriftlig emneprøve på 90 minutter med kortsvarsoppgaver fra pensum

Studenter som ikke følger undervisning ved skolen kan søke om alternativ eksamensform (skriftlig 4 timers eksamen) Søknad må sendes senest en uke etter at undervisningsperioden for emnet har startet, bruk eget skjema.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Dogmatikk Litteratur (ca 350 sider)

 • Hegstad, Harald: Gud, verden og håpet. Innføring i kristen dogmatikk. Luther forlag 2015
 • Skarsaune, O.: Troens ord. De tre oldkirkelige bekjennelsene. Oslo 1997. Side 25-35; 38-69; 77-80; 123-125; 135-177; 187-191.
 • *Lausannepakten. Den Norske Lausannekomité. Stavanger. 4 sider

Etikk Litteratur (ca 230 sider)

 • Heiene, G, og Thorbjørnsen, S.O., Kristen Etikk, en innføring Universitetsforlaget 2011, ISBN: 978-82-15-01803-4 (230 sider)

Spiritualitet Litteratur (ca 230 sider)

 • Foster, J.F.: Streams of Living Water. Celebrating the Great Traditions of Christian Faith. HarperSanFrancisco 1998, ISBN: 0-06-062822-7 (270 sider)   

*tekster merket med stjerne blir tilgjengelig som kompendium