Gå til innhold
KRLE112 Fag og Formidling

KRLE112 Fag og Formidling

Kode

KRLE112

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

5

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet KRLE 112 Fag og Formidling utgjør 5 studiepoeng av KRLE100 Kristendom med RLE. KRLE100 skal til sammen utgjøre minst 60 studiepoeng, og er en integret del av studieprogrammet Bachelor i teologi / Bachelor i Praktisk teologi (3-årig studieløp) ved AHS.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger.Kunnskapsmål:

 • Beskrive forholdet mellom religion og pedagogikk historisk og aktuelt
 • Beskrive religionsundervisningspens plass og posisjon i norsk skole
 • Gjengi sentrale teorier om forholdet med barns utvikling og religion/ livssyn
 • Forklare sentrale elementer som utgjør rollen som religions og livssynslærer/ formidler

Ferdighetsmål:

 • Gjennomføre planlegging av religionsundervisning
 • Være oppmerksom på yrkesetiske problemstillinger
 • Identifisere religionsundervisningens særtrekk og egenart

Generell kompetanse:  

 • Forståelse for religionsmangfoldet i norsk skole og evne til å til rette legge fagstoff om religion og livssyn pedagogisk

Kurset i fag og formidling vil gi en innføring hvor det særlig fokuseres på oppdragelse og undervisning i grunnskolen. Studentene skal tilegne seg kunnskaper som gjør dem i stand til å vurdere den faglige formidling av kristendom, andre religioner og livssyn, innholdsmessig så vel som metodisk. Noen grunnlagsspørsmål vil debatteres samt en del religions-psykologiske tema. Kurset skal videre bevisstgjøre studentene på religionenes plass og funksjon i skolen.

 • Det avholdes en 3 timers skriftlig eksamen
 • Eksamen vurderes etter gradert skala A – F

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Litteratur (ca 350 sider)

 • Sødal, H.K. (red.): Religions og livssynsdidaktikk. En innføring. 4. utgave. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2009 side 11-149 og 171-176
 • Repstad, P.: Religiøst liv i det moderne Norge. Et sosiologisk kart. 2. utgave. Kristiansand: 2000. ISBN 82-7634-290-6.Side 9-44; 101-114 (48 sider)
 • *Leer-Salvesen, Levi Geir Eidhamar, Vigdis Hølen: Den andre. Etikk og filosofi i skolen. Høyskoleforlaget, Kristiansand 2007. ISBN 978-82-7634-716-6 side 2007 side  148- 170 og 244- 268
 • *Gunn Imsen Lærerne verden Innføring i generell didaktikk Universitetsforlaget 2006 side 191-224
 • *Gunn Imsen Elevens verden Innføring i Pedagogisk psykologi 4. Utg. Universitetsforlaget 2005 side 161- 178 og 251- 274
 • Læreplan i religion, livssyn og etikk http://www.udir.no/Lareplaner/Grep/
 • Kunnskapsløftets innledende del http://www.udir.no/Lareplaner/

*tekster merket med stjerne blir tilgjengelig som kompendium