Gå til innhold
KRLE112 Fag og Formidling

KRLE112 Fag og Formidling

Kode

KRLE112

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

5

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet KRLE 112 Fag og Formidling utgjør 5 studiepoeng av KRLE100 Kristendom med RLE. KRLE100 skal til sammen utgjøre minst 60 studiepoeng, og er en integret del av studieprogrammet Bachelor i teologi / Bachelor i Praktisk teologi (3-årig studieløp) ved AHS.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger.Kunnskapsmål:

 • Beskrive forholdet mellom religion og pedagogikk historisk og aktuelt
 • Beskrive religions- og livssynsundervisningens plass og posisjon i norsk skole
 • Gjengi sentrale teorier om forholdet med barns utvikling og religion/livssyn
 • Forklare sentrale elementer i rollen som formidler i skole- og menighetskontekst.

Ferdighetsmål:

 • Planlegge religions- og livssynsundervisning i skole og/eller formidling av kristen tro på menighetsarenaen
 • Være oppmerksom på yrkesetiske problemstillinger på skole- og menighetsarenaen
 • Identifisere didaktiske særtrekk ved religions- og livssynsundervisningen

Generell kompetanse:  

 • Forståelse for religions- og livssynsmangfoldet som aktuell samfunnskontekst for skole og menighet, samt evne til å formidle med troverdighet, aktualitet og relevans både i religions- og livssynsundervisning i skolen og i formidling av kristen tro på menighetsarenaen.

Kurset i fag og formidling vil gi en innføring hvor det særlig fokuseres på oppdragelse og undervisning i grunnskolen. Studentene skal tilegne seg kunnskaper som gjør dem i stand til å vurdere den faglige formidling av kristendom, andre religioner og livssyn, innholdsmessig så vel som metodisk. Noen grunnlagsspørsmål vil debatteres samt en del religions-psykologiske tema. Kurset skal videre bevisstgjøre studentene på religionenes plass og funksjon i skolen.

 • Det avholdes en 3 timers skriftlig eksamen
 • Eksamen vurderes etter gradert skala A – F

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Litteratur (ca. 400 sider)

 • *Dahle, M. S. (2017): «Worldview Formation and the Disney Universe: A Case Study on Media Engagement in Youth Ministry», Journal of Youth & Theology, 16 (1), s 1–21. (20 s.)
 • Dahle, M.S. (2010). «Film, livssyn og livstolkning» og «Filmanalyse som ressurs for trosopplæreren». I: M.S. Dahle og L. Skattum (red.), Manus for livet? Film som verktøy i trosopplæringen. Oslo: IKO-forlaget. Side 44–99. (55 s.)
 • Hinderaker, B. (2010): «Oversikt over aktuelle livssyn» i M.S. Dahle og L. Skattum (red.) Manus for livet? Film som verktøy i trosopplæringen, Oslo: Iko-Forlaget. Side 100-106 (6 s.)
 • *Leer-Salvesen, Levi Geir Eidhamar, Vigdis Hølen: Den andre. Etikk og filosofi i skolen. Høyskoleforlaget, Kristiansand 2007. ISBN 978-82-7634-716-6 2007. Side 148- 170 og 244- 268 (46 s.)
 • *Løvlie, L. (2011). «Danning og profesjonell tenkning. Utfordringen i lærerutdanningen de neste tiårene.» I: B.R. Hagtvet og G.R. Ognjenovic (red.), Danning: tenkning, modning, refleksjon: nordiske perspektiver på allmenndanningens nødvendighet i høyere utdanning og forskning. Oslo: Dreyers forlag. Side 735–753. (18 s.)
 • Læreplan i religion, livssyn og etikk http://www.udir.no/Lareplaner/Grep/
 • Kunnskapsløftets innledende del http://www.udir.no/Lareplaner/
 • Repstad, P.: Religiøst liv i det moderne Norge. Et sosiologisk kart. 2. utgave. Kristiansand: 2000. ISBN 82-7634-290-6. Side 9-44; 101-114 (48 sider)
 • *Root, Andy (2017) Faith Formation in a Secular Age. Grand Rapids. MI, Baker Academic. Kap 7: “Faith and its formation in a secular age.” Side 97-118 (19 s.)
 • *Sjaastad, Egil (2014) «Barnet som subjekt i teologien. Et møte med barneteologien» i Hamre, Tom Erik, Erling Lundeby og Arne Redse (red.)  Barnetro og trosopplæring. Festskrift til Egil Sjaastad på 65-årsdagen. Bergen, Fagbokforlaget. Side 35-54 (19 s.)
 • *Skrunes, Njål (2014) «Trosopplæring og skolekontekst. Samspill – motsetning? Barnetro og trosopplæring.» i Hamre, Tom Erik, Erling Lundeby og Arne Redse (red.)  Festskrift til Egil Sjaastad på 65-årsdagen. Bergen, Fagbokforlaget. Side 185-206 (21 s.)
 • Sødal, H.K. (red.): Religions og livssynsdidaktikk. En innføring. 4. utgave. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2009.  Side 11-149 og 171-176 (143 s.)

*tekster merket med stjerne blir tilgjengelig som kompendium