Gå til innhold
KRLE111 Bibelen

KRLE111 Bibelen

Kode

KRLE111

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

15

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet KRLE111 Bibelen utgjør 15 studiepoeng av KRLE100 Kristendom med RLE. KRLE100 skal til sammen utgjøre minst 60 studiepoeng, og er en integret del av studieprogrammet Bachelor i teologi / Bachelor i Praktisk teologi (3-årig studieløp) ved AHS.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger og  seminarer. Seminarene har obligatorisk fremmøte.Kunnskapsmål:

 • Få oversikt over Bibelen og ulike teorier om de bibelske bøkenes opprinnelse, herunder tekst- og kanonhistorie
 • Gjøre rede for og drøfte sentrale problemstillinger GTs og NTs forskjellige temaer
 • Gjøre rede for og drøfte hermeneutiske grunnspørsmål omkring forholdet mellom GT og NT

Ferdighetsmål:

 • Gjennomføre vitenskapelig basert eksegese av et utvalg oversatte gammeltestamentlige og nytestamentlige tekster, ut fra deres historiske, kontekstuelle og intertekstuelle sammenhenger

Generell kompetanse:

 • Forståelse av ulike tilnærminger til Bibelen og fortolkning av ulike teksttyper
 • Evne til å formidle kunnskap om bibelens opprinnelse, betydning og budskap

Emnet KRLE111 består i alt av 4 ulike kurs på til sammen 15 studiepoeng, som består av innledning (isagogikk) til GT og NT og fortolkning (eksegese) av sentrale tekster i GT og NT.

Isagogikk

 • Studentene skal i dette kurset tilegne seg faktakunnskaper til forståelse av Det gamle og Det nye testamentet, det vil si oversikt over GTs og NTs innhold, ulike litteraturtyper og noen sentrale bibelteologiske temaer. Denne delen av studiet fokuserer hovedsakelig på de historiske sidene ved GT og NT, herunder innledningsvitenskap, kanonhistorie og tekst- og oversettelseshistorie. I tilknytning til dette drøftes spørsmål knyttet til Israels historie i gammeltestamentlig tid og nytestamentlig samtidshistorie.

Eksegese

 • I dette kurset er det det eksegetiske og litterære arbeid med utvalgte gammeltestamentlige skrifter/tekster som står i sentrum. Tekstene studeres på grunnlag av norsk bibeloversettelse og ved hjelp av en vitenskapelig kommentar. Studentene skal oppøve ferdigheter til å kunne analysere bibeltekster ved hjelp av grunnleggende eksegetisk og litteraturvitenskapelig metodikk. Også sentrale bibelteologiske emner vil bli behandlet i tilknytning til tekstgjennomgangene.

Tekstutvalg

Det gamle testamente

 • 1. Mosebok
  • Kapittel 1–3; 12,1-9; 15:1–21; 22, 1-19
 • De ti bud
  • 2. Mosebok 20,1-17 og 5. Mosebok 5,6-21
 • Jesaja
  • 6,1-7,17; 9,1-7; 11,1-10; 40,1-31; 52,13-53,12; 65,17-25
 • Salmene
  • 1; 2; 8; 22; 23; 46; 103; 110

Det nye testamente

 • Matteus-evangeliet
  • Tekster: 3,13-4,11; 5,1-12; 6,7-15; 8,1-4; 13; 16,13-23; 17,1-12; 28,16-20.
 • I tillegg studeres følgende temaer knyttet til tekster fra synopsen
  • Bergprekenens tolkningstyper og helhetsforståelse.
  • Underberetningene hos synoptikerne.
  • Jesu bruk av lignelser.
 • Apostlenes gjerninger (Acta) Tema
  • Den Hellige Ånd i Acta.
  • Menighet og menighetsliv i Acta.
  • Misjonsforkynnelse og misjon i Acta.

Eksamen

I dette emnet skriver studenten en seminaroppgave på 4000 ord under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • innledende oppgaveseminar
 • innlevering av oppgaveutkast, inkludert problemstilling og selvvalgt pensum
 • en veiledningssamtale med faglærer/veileder
 • presentasjon av oppgavens problemstilling og struktur i grupper (avsluttende oppgaveseminar)
 • minst 75 % deltagelse på obligatoriske seminartimer
 • skriftlig emneprøve på 90 minutter med kortsvarsoppgaver fra pensum

Studenter som ikke følger undervisning ved skolen kan søke om alternativ eksamensform (skriftlig 4 timers eksamen) Søknad må sendes senest en uke etter at undervisningsperioden for emnet har startet, bruk eget skjema.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Det gamle testamente – Isagogikk        

 • Hagelia, H: Hvordan lese Det gamle Testamentet, Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2017

Det gamle testamente - Eksegese

 • Hagelia, H, Ordet og vitnesbyrdet, Eksegetiske og homiletiske studier av tekster fra Det gamle testamentet, upublisert forelesningsmanuskript, 2018 (til pensumtekstene)
  Eller
 • Kartveit, M. (red.): Det gamle Testamente, Tekstar i utval, Det norske Samlaget, Oslo 2000 (til pensumtekstene)

Det nye testamente – Isagogikk

 • Hvalvik, R og T. Stordalen: Den store fortellingen: Om Bibelens tilblivelse, innhold, bruk og betydning. Oslo 1999. ISBN 82-541-0545-6. Side 32-50; 176-382 (224 s.)
  og
 • Noack, B.: Det nye Testamente og de første kristne årtier. København 1992. ISBN 87-12-64856-6. Side 42-98 (57 s.)
  og
 • Carson and Moe: An introduction to The New Testament 2.ed 2005 ISBN 978-0-310-23859-1Side 285-331 (45 sider)

Det nye testamente – Eksegese

 • Kvalbein, H.: Matteusevangeliet. Bind I og II. Oslo 1998/90. Bind I, ISBN 82-531-6063-1: side 15-32; 92-115; 124-138; 168-179; 201-216; 252-263; Bind II, ISBN 82-531-6065-8 : side 11-23; 63-73; 79-84; 287-293 (ca. 140 sider)
  og
 • Hvalvik, R.: Fra Jerusalem til jordens ender. Hovedtrekk i Apostlenes gjerninger. 5 utgave. Genesis Oslo 2002. ISBN 82-476-0239-3. Side 45-85; 96-104 (ca. 45 sider).