Gå til innhold
IKS215 Feltarbeid og Bacheloroppgave

IKS215 Feltarbeid og Bacheloroppgave

Kode

IKS215

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

20

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet IKS215 Feltarbeid og bacheloroppgave utgjør 20 studiepoeng av den obligatoriske fordypningen i Bachelorgraden i interkulturelle studier. 

Undervisningen foregår gjennom forelesninger/samlinger og selvstudium.Årstudiet i Interkulturell forståelse, IKS211 Metode og et av fordypningsemnene IKS212/213/214, eller tilsvarende etter godkjenning.

Kunnskapsmål:

 • Ha bred kunnskap om teorier, problemstillinger og metoder innen kultur, samfunn og menneskelig samhandling, med særlig dybdeforståelse innenfor det valgte feltet
 • Kunne gjøre rede for kulturelle og samfunnsmessige hovedtrekk ved feltet man har studert
 • Kunne sette menneskelig samspill og prosesser i organisasjoner i en bredere samfunnsmessig kontekst

Ferdighetsmål:

 • Anvende kunnskapen som er opparbeidet gjennom studiet til å analysere, forstå og bidra på det valgte feltet
 • Kunne anvende begreper og teorier innenfor interkulturelle studier, antropologi og kulturpsykologi på en gitt kontekst
 • Kunne samle, vurdere og strukturere informasjon om et felt fra eget feltarbeid og ulike kilder
 • Analysere et felt ut fra egen deltakende observasjon og relevante teoretiske perspektiver

Generell kompetanse:

 • Kunne opptre med integritet og på en metodisk og etisk reflektert måte i en interkulturell sammenheng
 • Kunne vise respekt og empati for menneskene man møter under feltarbeidet
 • Kunne formidle fagkunnskap, særlig fra eget feltarbeid, både muntlig og skriftlig

Kurset innebærer gjennomføring av et selvstendig empirisk prosjekt, enten i en annen kultur eller i en flerkulturell sammenheng i Norge, og skriving av en bacheloroppgave basert på dette.

Feltarbeid

 • Feltarbeidet skal vare mellom fire og åtte uker. Ved feltarbeid i utlandet må studentene selv dekke utgiftene, men de kan søke Statens lånekasse om reisestøtte.
 • Studenten skal ha en kontaktperson hos en organisasjon eller vertsinstitusjon under feltarbeidet, hvor studenten kan være tilknyttet eksempelvis som hospitant. Studenten kan bruke Ansgar Høyskoles nettverk eller gjøre individuelle avtaler, med godkjenning fra faglærer. 
 • Målsettingen med feltarbeidet er at studenten gjennom deltakende observasjon og eventuelt andre hensiktsmessige metoder skal skaffe seg kunnskap som gjør studenten i stand til å besvare sin problemstilling i bacheloroppgaven på en etisk og metodisk forsvarlig måte. Studentene vil få oppfølging individuelt og gruppevis, i form av samlinger i forkant og etterkant av feltarbeidet.

Obligatoriske krav

 • Oppstartsuke med forelesninger, seminarer og gruppearbeid
 • Innlevering av problemstilling og plan for feltarbeidet før oppstart
 • Gjennomføring av feltarbeid eller annen datainnsamling innenfor de forskningsetiske rammene av fellesmelding til NSD
 • To individuelle veiledningssamtaler med faglærer
 • Avslutningsseminar: Gruppesamling og presentasjon av bachelorarbeidet på fagseminar med alle studenter på Interkulturelle studier og IFO100.

Bacheloroppgave

 • Bacheloroppgaven skal fungere som en refleksjon over det samlede studieløpet i interkulturelle studier, og knytte sammen teoretisk og metodisk kunnskap med praktisk erfaring.
 • Kunnskapen og erfaringene man har tilegnet seg gjennom feltarbeid og bacheloroppgave skal også presenteres muntlig på et fagseminar for alle IFO-studentene. Denne presentasjonen er obligatorisk og må være bestått for å fullføre emnet.

Eksamen i IKS215 er todelt og består av bacheloroppgave på 7000 ord og muntlig presentasjon. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. Muntlig presentasjon vurderes til bestått/ikke bestått.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Selvvalgt pensum i samråd med faglærer, minimum 1000 sider