Gå til innhold
IKS214 Misjonsvitenskap 1

IKS214 Misjonsvitenskap 1

Kode

IKS214

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Misjonsvitenskap 1 utgjør 10 studiepoeng av Bachelorgraden i interkulturelle studier. Emnet er et valgemne i fordypning i interkulturelle studier (IKS) og utgjør en av tre mulige teoretiske fordypningsemner knyttet til forberedelser til feltarbeid og skriving av bacheloroppgave i Interkulturelle studier og kan brukes som valgemne i andre studieløp ved AHS. Dersom man velger varianten misjonsvitenskap, er dette den teoretiske innledningen til IKS215: Feltarbeid og bacheloroppgave (20sp), som da vil gjennomføres i tilknytning til misjonsarbeid i en eller annen form. Emnet kan følges opp med IKS216 Misjonsvitenskap 2.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger/samlinger, og legger til rette for stor grad av selvstudium (særlig i forbindelse med selvvalgt fordypning).IFO100 Årsstudium i interkulturell forståelse eller tilsvarende.

Kunnskapsmål:

 • Kunne gjøre rede for motivasjon og begrunnelse for kristen misjonvirksomhet
 • Kunne gjøre rede for forståelse av misjon i historisk perspektiv
 • Kunne gjøre rede for viktige emner i skjæringspunktet mellom kristen misjon og dagens globaliserte samfunn

Ferdighetsmål:

 • Kunne vurdere ulike misjonsprosjekt historisk og i dag
 • Kunne legge til rette for en målrettet holistisk misjonsvirksomhet
 • Kunne reflektere over utfordringer i dagens kristne misjonsvirksomhet

Generell kompetanse:

 • Kunne vise respekt og åpenhet i møte med mennesker med ulik trosbakgrunn samtidig som en kan holde fast og bekjenne egen tro
 • Kunne reflektere over seg selv som bærer av et kristent budskap
 • Vise engasjement og forståelse for misjonenes betydning i dagens verden

Kurset gir en innføring i motivasjonen og begrunnelsen for kristen misjon ut fra bibelske skrifter og slik disse har blitt forstått i ulike epoker av kirkens historie. Sentrale tema i dagens misjonsvirksomhet blir tatt opp som forholdet til bistandsarbeid, vestlig misjonær i andre kulturer og i en global verden, personlige sider ved å være misjonsarbeider og misjonsstrategi i forhold til ulike sosiale og kulturelle kontekster.

I dette emnet skriver studenten en seminaroppgave på 3500 ord under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • innledende oppgaveseminar
 • innlevering av oppgaveutkast
 • en veiledningssamtale med faglærer/veileder
 • presentasjon av oppgavens problemstilling og struktur i gruppe (avsluttende oppgaveseminar)
 • muntlig emneprøve

Studenter som ikke følger undervisning ved skolen kan søke om alternativ eksamensform (skriftlig 4 timers eksamen). Søknad må sendes senest en uke etter at undervisningsperioden for emnet har startet, bruk eget skjema

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

 • Solheim, Dagfinn: Misjonsvitenskap. Guds Rike er kommet nær. 2011, Oslo:  FiH-forlaget  (230 s)
 • Eskilt, Ingrid: ”Misjonærkall og kulturens subjektive vending” i Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 1/2012 (4-22: 18s)
 • Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap. Temanummer om misjon og bistand 1-2/2010. (ca. 75s)
 • Moreau, Scott A, Gary R, Corwin, Gary B. McGee.: Introducing World Missions. A Biblical, Historical and Practical Survey. Grand Rapids 2004. S. 11-23, 71-89, 157-189, 205-220, 233-243, 265-314 (135 s.)
 • Nordstokke, Kjell: “International Diakonia i Mission to the World. Communicationg the Gospel in the 21st Century. Essays in Honour of Knud Jørgensen. Engelsviken, Tormod, Ernst Harbakk, Rolv Olsen, Thor Strandenæs(red).: Oxford 2008 (s.103-114) (11s)
 • Aano, Kjetil.: “Going Global”: A Reflection on being a Western Christian in a Global Church”i Mission to the World. Communicationg the Gospel in the 21st Century. Essays in Honour of Knud Jørgensen. Engelsviken, Tormod, Ernst Harbakk, Rolv Olsen, Thor Strandenæs(red).: Carlisle 2008 (s.92-102 (10s)

Selvvalgt pensum relatert til feltarbeidet, godkjent av faglærer, med et omfang på minimum 200 s.

Forslag til selvvalgt pensum:

 • Cape Town-erklæringen i Misjon til forandring. Refleksjoner og visjoner fra Lausanne iii.  Ekenes, Rolf, Tormod Engelsviken, Knud Jørgensen, Rolf Kjøde (red.). Hermon 2011.
 • Lingenfelter, Sherwood G, Marvin K. Mayers.: Ministering Cross-Culturally. An Incarnational Model for Personal Relationship. 2. ed. Grand Rapids 2003.