Gå til innhold
IKS213 Flyktninger, fred og forsoning

IKS213 Flyktninger, fred og forsoning

Kode

IKS213

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet IKS213 Flyktninger, fred og forsoning utgjør 10 studiepoeng av Bachelorgraden i interkulturelle studier. Emnet er et valgemne i fordypning i interkulturelle studier (IKS) og utgjør en av tre mulige teoretiske fordypningsemner knyttet til forberedelser til feltarbeid og skriving av bacheloroppgave i Interkulturelle studier.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger/samlinger, og legger til rette for stor grad av selvstudium (særlig i forbindelse med selvvalgt fordypning).IFO100 Årsstudium i interkulturell forståelse eller tilsvarende.

Kunnskapsmål:

 • Kunne gjøre rede for grunnleggende begreper og teorier innenfor fred- og konfliktstudier
 • Kunne forklare ulike årsaker til krig, utfordringer ved kriger i dagens verden og ulike tilnærminger til å skape fred og forsoning
 • Kunne gjøre rede for flyktningsituasjonen i verden og utfordringer ved å leve som flyktning og i eksil

Ferdighetsmål:

 • Kunne anvende begreper og teorier fra fred- og konfliktstudier i forhold til aktuelle konflikter i verden i dag
 • Kunne vurdere ulike tiltak for fred og forsoning på et faglig grunnlag
 • Kunne analysere og forstå flyktningers hverdag og utfordringer i et norsk og et transkulturelt perspektiv

Generell kompetanse:

 • Kunne møte mennesker som har opplevd krig og flukt med forståelse og respekt
 • Kunne reflektere over etiske sider ved krig, fred og forsoning
 • Kunne sette spesifikke konflikter og situasjoner i en større kulturell og samfunnsmessig sammenheng
 • Kunne trekke inn perspektiver fra flere fag og orientere seg i et tverrfaglig felt

Kurset skal gi en oversikt over aktuelle problemstillinger knyttet til flyktninger, fred og forsoning i verden i dag. Kurset vil fungere som en innføring i fred- og konfliktstudier, og vektlegge hvordan konflikter oppstår, løses og utløser flyktningestrømmer. Fredsbygging, ikkevold, eksilsituasjon og forsoningsprosesser blir sentrale temaer.

Studentene skal fordype seg i et selvvalgt tema knyttet til flyktninger, fred og forsoning i den konteksten man planlegger feltarbeid i.

I dette emnet skriver studenten en seminaroppgave på 3500 ord under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • innledende oppgaveseminar
 • innlevering av oppgaveutkast
 • en veiledningssamtale med faglærer/veileder
 • presentasjon av oppgavens problemstilling og struktur i gruppe (avsluttende oppgaveseminar)
 • muntlig emneprøve

Studenter som ikke følger undervisning ved skolen kan søke om alternativ eksamensform (skriftlig 4 timers eksamen). Søknad må sendes senest en uke etter at undervisningsperioden for emnet har startet, bruk eget skjema

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

 • Barash, David P. og Charles P. Webel: Peace and Conflict Studies. 2. utgave. Thousand Oaks: Sage 2009. S. 1-42 og 219-488 (312 sider)
 • Østrud, Øyvind: Hva er krig? Oslo: Universitetsforlaget 2009. 140 sider.
 • Berg, Berit og Kirsten Lauritsen: Eksil og livsløp. Oslo: Universitetsforlaget 2009. S. 7-18 og 170-198 (41 sider)
 • Mørland, Liv: Veier til forsoning - etter krig. Kristiansand: Portal forlag. S. 11-23 og 158-193 (39 sider)
 • Anderson, Mary B.: Do No Harm.  Boulder/London: Lynne Rienner Publishers 1999. S. 1-22 og 145-147 (25 sider)
 • Flyktninghjelpen: ”Det globale flyktningbildet”, innledning i nyeste utgave av Flyktningregnskapet. Alt om mennesker på flukt verden over. Oslo: Flyktninghjelpen (ca. 10 sider) Kan lastes ned fra www.flyktninghjelpen.no

I tillegg velges et selvvalgt pensum relatert til feltarbeidet, godkjent av faglærer, med et omfang på minimum 200 sider.

Forslag til selvvalgt pensum:

 • Sharam Alghasi, Elisabeth Eide, Thomas Hylland Eriksen (red): Den Globale drabantbyen . Groruddalen og det nye Norge. 2012
 • Prieur, Annick: Balansekunstnere. Betydningen av innvandrerbakgrunn i Norge. Pax forlag 2004.
 • Leer-Salvesen, Paul: Forsoning etter krenkelser. Bergen: Fagbokforlaget 2009.
 • Elsaas, Peter: Håndbog i kulturpsykologi. Et fag på tværs. København: Gyldendal 2003.
 • Lavik, Nils Johan og Nora Sveeaas: Politisk psykologi. Oslo: Pax forlag 2005.
 • Andre kapitler fra pensumbøkene (over) kan også være relevante som selvvalgt pensum.