Gå til innhold
IKS212 Menneskerettigheter

IKS212 Menneskerettigheter

Kode

IKS212

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet IKS212 Menneskerettigheter utgjør 10 studiepoeng av Bachelorgraden i interkulturelle studier. Emnet er et valgemne i fordypning i interkulturelle studier (IKS) og utgjør en av tre mulige teoretiske fordypningsemner knyttet til forberedelser til feltarbeid og skriving av bacheloroppgave i Interkulturelle studier.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger/samlinger, og legger til rette for stor grad av selvstudium (særlig i forbindelse med selvvalgt fordypning).IFO100 Årsstudium i interkulturell forståelse eller tilsvarende.

Kunnskapsmål:

 • Kunne gjøre rede for hva menneskerettigheter er, den historiske framveksten av disse rettighetene og rasjonelle begrunnelser for rettighetene
 • Kunne gjøre rede for grunnleggende begrep og institusjoner knyttet til dagens arbeid med menneskerettigheter i vårt land og verdenssamfunnet
 • Kunne gjøre rede for sentrale problemområder knyttet til menneskerettighetsarbeid i vår tid

Ferdighetsmål:

 • Kunne reflektere over forhold og situasjoner i vårt eget land ut fra alle menneskers likeverd og like krav på rettigheter
 • Kunne vurdere tiltak i vårt eget samfunn med hensyn til krav om like rettigheter for alle
 • Kunne reflektere over og vurdere forhold i verdenssamfunnet med hensyn til ivaretakelse av menneskerettigheter

Generell kompetanse:

 • Kunne vise toleranse og respekt i møte med mennesker med annen bakgrunn med hensyn til funksjonsevne, etnisitet, kultur, sosial stilling eller livssynsmessig tilhørighet
 • Kunne reflektere omkring egne holdninger i møte med annerledeshet
 • Kunne vise engasjement i kampen for alle menneskers likeverd og rettigheter

Kurset gir en grunnleggende innføring i ulike typer menneskerettigheter (MR), deres historiske utvikling og de internasjonale organisasjonene som overvåker dem. Det behandler rasjonelle og verdimessige spørsmål som ligger til grunn for dagens MR-tenkning. Kurset omfatter også aktuelle samfunnsmessige debatter knyttet til MR i norsk kontekst.  Kurset behandler kritiske spørsmål knyttet til MR i det internasjonale samfunnet med konkrete eksempler fra ulike deler av verden.

I dette emnet skriver studenten en seminaroppgave på 3500 ord under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • innledende oppgaveseminar
 • innlevering av oppgaveutkast
 • en veiledningssamtale med faglærer/veileder
 • presentasjon av oppgavens problemstilling og struktur i gruppe (avsluttende oppgaveseminar)
 • muntlig emneprøve

Studenter som ikke følger undervisning ved skolen kan søke om alternativ eksamensform (skriftlig 4 timers eksamen). Søknad må sendes senest en uke etter at undervisningsperioden for emnet har startet, bruk eget skjema

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Menneskerettigheter

 • Høstmælingen, Njål: Hva er menneskerettigheter? Oslo 2005. (137 s)
 • Ekeløve-Slydal, Gunnar (red.): Menneskerettigheter – en innføring, Revidert utgave. Oslo 2014. (278 s.)
 • Donnelly, Jack and Whelan, Daniel J.: International Human Rights, 6th edition. New York and London 2020. (350 s.)
 • I tillegg velges et selvvalgt pensum relatert til feltarbeidet, godkjent av faglærer, med et omfang på minimum 200 sider.

Forslag til selvvalgt pensum:

 • Midgaard, Knut , Bjørn Erik Rasch. (red): Demokrati – vilkår og virkninger, Bergen 2004.
 • Nickel, James W.: Making Sense of Human Rights, Oxford 2007, 2. utg.