Gå til innhold
IKS211 Metode

IKS211 Metode

Kode

IKS211

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet IKS211 Metode utgjør 10 studiepoeng av den obligatoriske fordypningen i bachelor i Interkulturelle studier, og kan også brukes som valgemne i andre studieløp ved AHS.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger/samlinger og selvstudium (særlig i forbindelse med selvvalgt fordypning).Kunnskapsmål:

 • Kunne gjengi og forklare grunnleggende begreper og prinsipper innenfor samfunnsvitenskapelig metode
 • Kunne gjøre rede for utfordringer ved å gjøre feltarbeid i en flerkulturell kontekst
 • Tilegne seg bakgrunnskunnskap om feltet man planlegger å gjøre feltarbeid på i IKS215

Ferdighetsmål:

 • Kunne anvende grunnleggende, kvalitativ samfunnsvitenskapelig metode, med særlig vekt på deltakende observasjon
 • Kunne vurdere ulike metoders hensiktsmessighet i en gitt kontekst
 • Kunne formulere en relevant problemstilling og planlegge et prosjekt som skal kunne svare på den

Generell kompetanse:

 • Kunne planlegge et feltarbeid/prosjekt med de nødvendige metodiske og etiske refleksjoner
 • Få praktisk erfaring med planlegging og gjennomføring av et prosjekt

Samfunnsvitenskapelig metode (5 studiepoeng)

 • Kurset gir en innføring i samfunnsvitenskapelig metode med vekt på kvalitative metoder.

Forberedelser til feltarbeid (5 studiepoeng)

 • Kurset skal være en hjelp til å forberede og gjennomføre feltarbeidet i IKS215, gjennom seminartimer, praktiske forberedelser og veiledning. De metodiske og etiske perspektivene som presenteres i emnet relateres til feltarbeidet som skal gjennomføres i IKS215.

Eksamen i dette emnet er todelt, og består av en prosjektbeskrivelse og en skriftlig eksamen på 90 minutter i samfunnsvitenskapelig metode. Prosjektbeskrivelsen skal skrives i forhold til feltarbeidet som skal gjennomføres i IKS215. Den skal ha et omfang på rundt 2500 ord og skal inneholde problemstilling, bakgrunnskunnskap om felt, plan for metodisk tilnærming, teoretisk tilnærming og etiske refleksjoner.

Oppgaven og den skriftlige eksamenen teller 50 % hver i karakterfastsettelsen. Eksamen vurderes etter gradert skala A – F.

Det er obligatorisk med en veiledningssamtale med faglærer/veileder og  minimum 75 % fremmøte på seminartimene i Forberedelser til feltarbeid.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Samfunnsvitenskapelig metode

 • Halvorsen, Knut: Å forske på samfunnet. En innføring i samfunnsvitenskapelig metode. Cappelen Akademisk 2008. (260 s)
 • Thagaard, Tove: Systematikk og innlevelse. Fagbokforlaget. 4. utgave. 2013
   

Forberedelser til feltarbeid

Obligatorisk pensum

 • Døhlie og Askeland: Internasjonalt sosialt arbeid s. 11-22 og 105-119
 • Foyle: Honorably wounded. Stress among Christian workers. S.25-47, 69-82, 103-129
 • Fangen, Kathrine: Deltagende observasjon. Fagbokforlaget 2010, 2. utgave. Kap. 7-8, 10 og 14 (63 sider)

Selvvalgt pensum

 • Relevant litteratur knyttet til din oppgave.  Må godkjennes av faglærer, minimum 300 sider
   

Forslag til selvvalgt pensum:

Selvvalgt pensum skal inkludere relevant litteratur om landet/organisasjonen studenten skal gjøre feltarbeid hos. Andre relevante kilder styres av temavalg.

 • Døhlie, E. og Askeland (red.): Internasjonalt sosialt arbeid. 2006.
 • Cory Trenda: Reflections from Afar. World Vision 2011.
 • Whaites, Alan (red.): Development Dilemmas. NGO challenges and Ambiguities. World Vision 2002