Gå til innhold
IFO121 Migrasjon, identitet og mangfold

IFO121 Migrasjon, identitet og mangfold

Kode

IFO121

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet IFO221 Migrasjon, identitet og mangfold er et obligatorisk emne i Årsstudium i interkulturell forståelse ved AHS.Kunnskapsmål

Kandidaten…

 • Har kunnskap om menneskers atferd og identitet sett i forhold til kultur, gruppetilhørighet, migrasjon og minoritetsposisjon
 • Har kjennskap til sentrale dilemmaer, ressurser og identitetsprosesser hos krysskulturelle barn og unge, og hos mennesker i minoritetsposisjon.
 • Har bred kunnskap om likestilling, diskriminering og inkluderingsarbeid for å kunne bidra til å ivareta mennesker og grupper i samfunnet uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder.
 • Kjenner til sentrale temaer, utfordringer og muligheter for Norge som et flerkulturelt samfunn, og ulike strategier for integrering, dialog og inkludering.

Ferdighetsmål

Kandidaten…

 • Kan anvende samfunnsvitenskapelig fagkunnskap på dagsaktuelle problemstillinger i vårt sammensatte samfunn.
 • Kan reflektere over og justere egen meningshorisont og holdninger i møte med andre.
 • Kan finne, vurdere og vise til fagstoff om integreringstiltak og likestillingsarbeid.

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • Har innsikt i hvordan mennesker med ulike erfaringer kan møtes med respekt og forståelse.
 • Kan reflektere faglig over erfaringer fra praksisbesøk i integreringsarbeid.
 • Kan utveksle synspunkter om utvikling av god praksis for inkludering og støtte til minoriteter og utsatte grupper.
 • Har innsikt i ulike retninger og perspektiver innenfor migrasjonsstudier.

Emnet gir en innføring i grunnleggende migrasjonsstudier. Undervisningen tar videre for seg inkludering, likestilling, identitetsutvikling og relasjoner mellom minoritet og majoritet som sentrale temaer i sammensatte samfunn. Det gis også en oversikt over utfordringer og strategier i flerkulturelle samfunn.

Undervisningen består av forelesninger og seminartimer med refleksjonsøvelser og skrivetrening.

I løpet av kurset skal det gjennomføres obligatorisk praksisbesøk på minst to integreringstiltak, norsktreningskafé eller andre inkluderingsarenaer (valgfrie tiltak, godkjennes av faglærer).

Semesteret løper fra januar til mai. Se studieprogrammets innledende presentasjon for beskrivelse av forventet arbeidsomfang.

Vurdering/ eksamen

Skriftlig eksamen 4 timer. Eksamen vurderes etter gradert skala A – F. For å gå opp til eksamen, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • Praksisbesøk på minst to relevante integreringstiltak/inkluderingsarenaer.
 • Refleksjonsnotat etter praksisbesøket på 1000 ord (godkjent/ikke godkjent).

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Inkludering og identitet

 • Salole, L. (2018) Identitet og tilhørighet. Om ressurser og dilemmaer i en krysskulturell oppvekst. Gyldendal Akademisk. (utdrag, ca. 200 s)
 • Chryssochoou, X. (2018) «Social justice in multicultural Europe. A social psychological perspective» i The Oxford handbook of social psychology and social justice. (15 sider)
 • LIM-planen: Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2015–2027 (25 s)

Migrasjon og det flerkulturelle Norge

 • Eriksen, Thomas H. og Torunn Arntsen Sajjad: Kulturforskjeller i praksis. Perspektiver på det flerkulturelle Norge. Gyldendal akademisk 2011 (utdrag, ca. 100 sider)
 • Fuglerud, Øyvind: Migrasjonsforståelse: Flytteprosesser, rasisme og globalisering 2.utgave Oslo: Universitetsforlaget 2017 (250 sider)

Totalt ca. 600 sider.