Gå til innhold
IFO119 Kommunikasjon

IFO119 Kommunikasjon

Kode

IFO119

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet IFO119 Kommunikasjon utgjør 10 studiepoeng av IFO100 Interkulturell forståelse. Emnet inngår også i bachelorgrader i teologi og musikk, og kan brukes som valgemne i andre studieløp ved AHS.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger og praktiske øvelser.Kunnskapsmål:

 • Kunne forklare og drøfte ulike kommunikasjonsmodeller
 • Kunne gjøre rede for hva interkulturell kompetanse innebærer på kunnskaps-, ferdighets- og holdningsnivå
 • Kunne gjøre rede for sentrale dimensjoner ved kommunikasjon som verbal og nonverbal kommunikasjon, multimodalitet, relasjoner og konfliktløsning

Ferdighetsmål:

 • Kunne trekke på kunnskapen om kommunikasjon og i konkrete samhandlingssituasjoner, og reflektere rundt egen kommunikasjon
 • Kunne legge til rette for gode samtaler og samspill i grupper
 • Kunne  tilpasse formidlingen av et budskap til kontekst og målgruppe

Generell kompetanse:

 • Kunne vise respekt og åpenhet i møte med mennesker med ulik kulturbakgrunn og ulike meninger
 • Kunne reflektere omkring egne kommunikasjonsvaner, kultur og holdninger til andre mennesker
 • Kunne kommunisere et budskap på ulike måter, tilpasset kontekst og målgruppe

Kultur og kommunikasjon

 • Kurset gir en innføring i grunnleggende kommunikasjonsteori. Sentrale temaer er språk og oversettelse, nonverbal kommunikasjon, kulturkontekst og interkulturell kommunikasjon, konflikthåndtering og forsoning.
 • Kurset tar også for seg dialog mellom mennesker og på samfunnsplan.

 Kreativ og kontekstuell formidling

 • Kurset gir en praktisk innføring i kreativ kommunikasjon der man skal øve seg i å tilpasse kommunikasjonen til kontekst og målgruppe. Blant temaene er ulike virkemidler og samspillet mellom dem, multimodalitet, fortellerkunst, mottaker orientert kommunikasjon og målrettet formidling.

Eksamen

 • Eksamen er todelt og består av en praktisk formidlingsoppgave i grupper og en muntlig eksamen som inneholder refleksjon rundt formidlingsoppgaven og teori.
 • Praktisk eksamen og muntlig eksamen teller 50 % hver, og vurderes etter gradert skala A – F.
 • Studenter som ikke har anledning til å følge seminarundervisningen, kan søke om å levere en individuell praktisk formidlingsoppgave med refleksjon skriftlig i stedet.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Kultur og kommunikasjon

 • Dahl, Øyvind (2013): Møter mellom mennesker. Innføring i interkulturell kommunikasjon. Oslo: Gyldendal Akademisk. (ca. 250 sider)
 • Jensen, Per og Ulleberg, Inger (2013) Mellom ordene. Oslo: Gyldendal. ISBN 9788205397385.

Kreativ og kontekstuell formidling

 • Holtskog, Vibeke (2018): Formidling som funker. Din guide til gode presentasjoner. Universitetsforlaget (180 sider)
 • Eide, Hilde og Tom Eide (2008): Kommunikasjon i relasjoner. Samhandling, konfliktløsning, etikk. Kap 16  (19 sider)
 • Kvalbein, Asbjørn (2000): God kontakt. Praktisk kommunikasjonslære.  IJ-forlaget/Høyskoleforlaget. Kap. 5, 6, 7 og  9 (48 sider)
 • Ruud, Even (2001): Varme øyeblikk. Om musikk, helse og livskvalitet. S. 5-6 og 105-141 (39 sider)