Gå til innhold
IFO119 Kommunikasjon

IFO119 Kommunikasjon

Kode

IFO119

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet IFO119 Kommunikasjon utgjør 10 studiepoeng av IFO100 Interkulturell forståelse. Det kan også inngå i andre studieløp ved Ansgar høyskole.

Emnet består av to kurs: Kommunikasjonsteori (forelesninger, 5 sp) og kommunikasjonspraksis (seminarer og gruppearbeid, 5 sp).Kunnskapsmål

Kandidaten…

 • Har kunnskap om forskjellige kommunikasjonsteorier og -modeller
 • Kjenner til psykologiske verktøy som brukes i samtaler, presentasjoner og andre former for kommunikasjon
 • Har kunnskap om roller, relasjoner og typiske konflikter
 • Har kunnskap om interkulturell kommunikasjon og konfliktløsning

Ferdighetsmål

Kandidaten…

 • Kan anvende ulike kommunikasjonsmodeller
 • Kan reflektere over gruppedynamiske spørsmål
 • Kan reflektere over viktigheten av å lytte aktivt og gi tilbakemelding
 • Kan tilpasse formidlingen av et budskap til kontekst og målgruppe
 • Kan anvende psykologiske teorier til å drøfte relasjoner og konflikter

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • Har innsikt i kommunikasjon som kulturelt fenomen
 • Kan reflektere over egne kommunikasjonsvaner, kultur og holdninger til andre mennesker
 • Kan vise respekt og åpenhet i møte med mennesker med ulik bakgrunn og ulike meninger
 • Kan formidle kommunikasjonsfagets betydning for menneskelig samhandling
 • Har innsikt i hvordan kommunikasjon kan brukes som aktivt verktøy tilpasset sammenhengen

Kurset Kommunikasjonsteori (5 sp) gir en innføring i sentrale teorier og forskning omkring menneskelig kommunikasjon. Kurset tar for seg betydningen av verbal og nonverbal kommunikasjon, kontekst og interkulturell kommunikasjon, og kommunikasjon på ulike nivåer, som i parforhold, i grupper og i formidlingssituasjoner. Relevante konsepter og kommunikative verktøy gjennomgås.

I kurset Kommunikasjonspraksis (5 sp) får studentene anledning til å reflektere over erfaringer og delta i praktiske øvelser i seminarer. Hver student får prøve ut ulike situasjoner og roller.

Formidlingsoppgaven som er en del av eksamen forberedes gjennom gruppearbeid. I seminartimene blir studentene gjort kjent med forskjellige presentasjonsteknikker og virkemidler, samt verktøy for refleksjon omkring gruppeprosessen.

Forelesningene har et omfang på inntil 42 undervisningstimer og seminaret har et omfang på inntil 16 undervisningstimer i løpet av semesteret. Semesteret løper fra august til desember.

 • 15 min individuell muntlig eksamen. Eksamen vurderes med bokstavkarakterer (A-F).
 • Praktisk formidlingsoppgave i grupper, som vurderes med bokstavkarakterer (A-F)
 • Muntlig eksamen teller 70 % og praktisk eksamen teller 30 % av samlet karakter i faget.

Obligatorisk arbeidskrav for å kunne framstille seg til eksamen:

 • Minimum 75% oppmøte i seminartimene.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Kommunikasjonsteori

 • Jensen, P. og Ulleberg, I. (2019) Mellom ordene. Oslo: Gyldendal. (utvalgte sider)
 • Dahl, Ø (2013) Møter mellom mennesker. Innføring i interkulturell kommunikasjon. Oslo: Gyldendal Akademisk. (utvalgte sider)

Kommunikasjonspraksis

 • Holtskog, V (2018) Formidling som funker. Din guide til gode presentasjoner. Universitetsforlaget (utvalgte sider)
 • Utvalgte artikler (gjøres tilgjengelig i digital læringsplattform)

Totalt ca. 600 sider.