Gå til innhold
IFO118 Migrasjon og minoritetspsykologi

IFO118 Migrasjon og minoritetspsykologi

Kode

IFO118

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet PSY118/IFO118 Migrasjon og minoritetspsykologi et fordypningsemne i Bachelor i Kultur- og samfunnspsykologi ved AHS. Fordypningen skal til sammen utgjøre minst 60 studiepoeng. Emnet er tilsvarende på årsstudiet IFO100 Interkulturell forståelse.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger og besøk fra/til relevante organisasjoner. Det vil legges til rette for at studentene kan delta på flerkulturelle arenaer i løpet av undervisningsperioden, og slik få muligheten til å knytte teori til praksis.Kunnskapsmål:

 • Kunne gjengi og forklare ulike psykologiske tilnærminger til å forstå menneskers atferd og identitet sett i forhold til kultur, gruppetilhørighet, migrasjon og minoritetsposisjon
 • Kunne gjøre rede for sentrale dilemmaer, identitetsprosesser og ressurser hos krysskulturelle barn og unge
 • Kunne gjengi og forklare mekanismer som driver global migrasjon og forstå grunnleggende begreper knyttet til minoriteter, migrasjon, innvandrere, asylpolitikk, integrering og etnisitet
 • Kunne gjøre rede for kompleksitet og minoritetsproblematikk i Norge som et sammensatt samfunn

Ferdighetsmål:

 • Kunne trekke på kunnskapen om migrasjon og minoritetspsykologi til å bli en ansvarlig bidragsyter i lokal og nasjonal behandling av minoriteter og krysskulturelle unge
 • Kunne reflektere rundt dilemmaer angående sameksistens i flerkulturelle samfunn
 • Kunne reflektere rundt utfordringer i forhold til etniske minoriteters psykiske helse og møte med hjelpeapparatet
 • Kunne vurdere tiltak for integrering i den norske konteksten

Generell kompetanse:

 • Kunne knytte sammen teori og praksis i møte med mennesker med ulik kulturell bakgrunn
 • Kunne trekke på ulike fagområder for å belyse et tema (tverrfaglig kompetanse)
 • Kunne vise respekt og forståelse i møte med mennesker med ulik kulturbakgrunn, og reflektere over egne holdninger overfor minoriteter

Migrasjons- og minoritetspsykologi (5 studiepoeng)

 • Kurset skal gi en innføring i akkulturasjonsprosesser og minoritetspsykologi, og gi innsikt i hvordan kultur, migrasjonsprosesser og minoritetsposisjon kan påvirke menneskers psyke og livskvalitet. Å forstå krysskulturelle barn og unge og deres identitetsprosesser, dilemmaer og ressurser er et av kursets sentrale temaer.
   
 • Kurset tar for seg sosialpsykologiske perspektiver på minoriteter og majoriteter, kulturtilpasning, identitet, fordommer og diskriminering. Kurset vil belyse hvordan man ut fra kultur- og minoritetspsykologiske perspektiver kan forstå og fremme positiv identitetsutvikling og god samhandling i flerkulturelle samfunn.

Migrasjon og det flerkulturelle Norge (5 studiepoeng)

 • Kurset skal gi en innføring i migrasjonsfeltet og en oversikt over Norge som flerkulturelt samfunn. Teorier og begreper i kurset vil bli knyttet til den innvandringspolitiske debatten.
   
 • Kurset inneholder en praksisdel der studentene skal besøke et asylmottak og delta på et integreringstiltak, eksempelvis verdensmiddag eller norsktreningskafé. Å gjennomføre disse to aktivitetene og levere en praksisrapport etterpå er obligatorisk.

Praksisrapport (bestått/ikke bestått) og skriftlig eksamen 4 timer. Eksamen vurderes etter gradert skala A – F.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Migrasjon og det flerkulturelle Norge

 • Eriksen, Thomas H. og Torunn Arntsen Sajjad: Kulturforskjeller i praksis. Perspektiver på det flerkulturelle Norge. Gyldendal akademisk 2011. s137-281(144 sider)
 • Fuglerud, Øyvind : Migrasjonsforståelse: Flytteprosesser, rasisme og globalisering 2.utgave  Oslo: Universitetsforlaget 2017(250 sider)

Migrasjons- og minoritetspsykologi

 • Chryssochoou, X: Cultural diversity: Its social psychology. Oxford: Blackwell, 2004. S. xv-96 (ca. 100 sider).
 • Salole, Lill: Identitet og Tilhørighet – OM Ressurser og Dilemmaer i en Krysskulturell Oppvekst. Oslo, Gyldendal Akademisk,  2018. (ca. 180sider)
 • Varvin, Sverre: Flyktningers Psykiske Helse. Oslo: Universitetsforlaget, 2018 (Kap.1–5).

Anbefalt tilleggslitteratur for dem med lite psykologibakgrunn (IFO-studenter):

 • Karlsen, Pål Johan: Psykologi. Inngangsporten. Oslo: Universitetsforlaget, 2012. Særlig s. 22-45 og 182-212 (63 sider).
 • Tillegget (oversikt over teorier og modeller) i Chryssochoous bok