Gå til innhold
IFO117 Studieopphold i Sør

IFO117 Studieopphold i Sør

Kode

IFO117

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Foto: Stiftelsen Esperanza

Studieopphold i sør er en unik mulighet til å oppleve mye av det teoretiske materialet fra IFO-emner i praksis, i møte med mennesker i deres hverdag i det landet man besøker.

Undervisningen foregår gjennom en obligatorisk studietur på 4 uker og forelesninger/seminarer på skolen og i landet man reiser til. Pensum i emnet tilpasses studie-landene. Skoleåret 2023-24 går turen til Colombia i Sør-Amerika.

Emnet IFO117 Studieopphold i Sør utgjør 10 studiepoeng av IFO100 Interkulturell forståelse. IFO100 skal til sammen utgjøre minst 60 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i Interkulturell forståelse (3-årig studieløp) ved AHS.Kunnskapsmål:

 • Kunne gjøre rede for lokal historie, kultur, religion og samfunnsutvikling i landene man reiser til
 • Kunne forklare hvilke utfordringer og behov aktører som driver utviklings- og misjonsarbeid i landene man reiser til står overfor

Ferdighetsmål:

 • Kunne identifisere og reflektere over kulturelle dimensjoner som har særskilt betydning for å forstå og kommunisere i forhold til den lokale og/eller regionale kultur
 • Kunne knytte faglige refleksjoner til konkrete erfaringer og opplevelser under studieoppholdet

Generell kompetanse:

 • Kunne vise kulturell sensitivitet og respekt i møte med lokalbefolkningen
 • Kunne vise empati og engasjement i forhold til utfordringene vertene under studieoppholdet lever med
 • Kunne reflektere over hvordan egen bakgrunn og kultur spiller inn i møte med mennesker, interkulturelle studier under studieoppholdet

Kurset skal knytte sammen det teoretiske materialet fra andre IFO100-emner med den lokale/regionale kulturelle konteksten studenten møter. Det vil bli lagt vekt på å beskrive den lokale kulturs historie, økonomiske og sosiale utvikling og ulike særtrekk av kulturell karakter. Studentene vil dessuten besøke norske organisasjoner og institusjoner som arbeider i området innen bistand, misjon, handel eller annen virksomhet. Slik vil studieoppholdet være en kombinasjon av undervisning og ekskursjoner.

I tillegg er noen av målene med studieturen at studentene skal utvikle kulturell sensitivitet, og empati og engasjement i møte med utfordringer vertsorganisasjonene står overfor, samt reflektere over hvordan egen kultur spiller inn i møte med andre mennesker.

Studieturen har en kostnad på omtrent kr 27-30 000 (med forbehold for endringer). I tillegg kommer utgifter til vaksiner etc. Man kan søke Lånekassen om ekstra lån og stipend til studieturen (i 2022 var det ca. kr 10 000).

Eksamen i emnet er en seminaroppgave på 3000 ord om en selvvalgt problemstilling knyttet til studieoppholdet. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • innledende oppgaveseminar
 • innlevering av oppgaveutkast før avreise
 • studieopphold i Sør
 • en veiledningssamtale med faglærer/veileder
 • presentasjon av oppgavens problemstilling og struktur i gruppe (avsluttende oppgaveseminar etter hjemkomst)

Seminar inkluderer innføring i feltarbeid, og div. metoder og interkulturelle perspektiv.

Studentene skal skrive et obligatorisk faglig refleksjonsnotat som en del av forberedelsene før studieturen.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Felles-litteratur (ca. 200 sider):

 • Berg, Berit og Kirsten Lauritsen: Eksil og livsløp. Oslo: Universitetsforlaget 2009, side 19-50 (31 sider).
 • Dahl, Øyvind: Møter mellom mennesker. Oslo: Gyldendal 2013. Side 33-99, 197-296 (152 sider).
 • Tolo, Arne og Line Alice Ytrehus (red.): Interkulturell forståelse og bistand. Trondheim: Tapir 2011. Side 9-40; 93-114 (52 sider).
 • Flyktninghjelpen: Flyktningregnskapet. Hentet fra https://www.flyktninghjelpen.no/flyktningregnskapet.

Litteratur jf. region/destinasjon (ca. 300 sider):

 • Destinasjon Afrika:
  • Eskilt, Ingrid: Kristen kirke i afrikansk kontekst. Oslo: MF, Hovedfagsoppgave 1986, side 82-98 (17 sider).
  • Simensen, Jarle: Afrikas historie. Oslo: Cappelen 2004 (ca. 300 utvalgte sider).
 • Destinasjon Latin-Amerika:
  • Berg, Berit og Kirsten Lauritsen: Eksil og livsløp. Oslo: Universitetsforlaget 2009, side 135-198 (63 sider).
  • Bull, Benedicte: Latinamerikanske utfordringer (2. utg). Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2015, side 13-164 (151 sider).
  • Tolo, Arne og Line Alice Ytrehus (red.): Interkulturell forståelse og bistand. Trondheim: Tapir 2011. Side 115-152 (37 sider).
  • Løland, Ole Jakob. (2006) De undertryktes religion i Latin-Amerika. Kirke & kultur, 2006 (1), side 103-116 (13 sider).
  • Ødegaard, Cecilie Vindal: «Rituell velstand. Ofring og økonomisk liv i Andes», s. 123-137 i Jøssang, Asle F. og Arne Olav Øyhus (red.): Religionens rolle i bistand og utvikling. Kristiansand: Portal forlag 2012. (14 sider)

I tillegg velger studentene selv et pensum på ca. 200 sider relatert til oppgaven. Det selvvalgte pensumet skal godkjennes av veileder, som er behjelpelig med å finne relevant litteratur.