Gå til innhold
IFO117 Studieopphold i Sør

IFO117 Studieopphold i Sør

Kode

IFO117

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet IFO117 Studieopphold i Sør utgjør 10 studiepoeng av IFO100 Interkulturell forståelse. IFO100 skal til sammen utgjøre minst 60 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i Interkulturell forståelse (3-årig studieløp) ved AHS.

Undervisningen foregår gjennom en obligatorisk studietur på 4 uker og forelesninger på skolen og i landet man reiser til. Pensum i emnet tilpasses studielandene. De siste årene har turen gått til Zambia.Kunnskapsmål:

 • Kunne gjøre rede for lokal historie, kultur, religion og samfunnsutvikling i landene man reiser til
 • Kunne forklare hvilke utfordringer og behov aktører som driver utviklings- og misjonsarbeid i landene man reiser til står overfor

Ferdighetsmål:

 • Kunne identifisere og reflektere over kulturelle dimensjoner som har særskilt betydning for å forstå og kommunisere i forhold til den lokale og/eller regionale kultur
 • Kunne knytte faglige refleksjoner til konkrete erfaringer og opplevelser under studieoppholdet

Generell kompetanse:

 • Kunne vise kulturell sensitivitet og respekt i møte med lokalbefolkningen
 • Kunne vise empati og engasjement i forhold til utfordringene vertene under studieoppholdet lever med
 • Kunne reflektere over hvordan egen bakgrunn og kultur spiller inn i møte med mennesker, interkulturelle studier under studieoppholdet

Kurset skal gi knytte sammen det teoretiske materialet fra andre IFO100-emner med den lokale/regionale kulturelle konteksten studenten møter. Det vil bli lagt vekt på å beskrive den lokale kulturs historie, økonomiske og sosiale utvikling og ulike særtrekk av kulturell karakter. Studentene vil dessuten besøke norske organisasjoner og institusjoner som arbeider i området innen bistand, misjon, handel eller annen virksomhet. Slik vil studieoppholdet være en kombinasjon av undervisning og ekskursjoner.

Eksamen i emnet er en seminaroppgave på 3000 ord om en selvvalgt problemstilling knyttet til studieoppholdet. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • innledende oppgaveseminar
 • innlevering av oppgaveutkast før avreise
 • studieopphold i Sør
 • en veiledningssamtale med faglærer/veileder
 • presentasjon av oppgavens problemstilling og struktur i gruppe (avsluttende oppgaveseminar etter hjemkomst)

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

 • Egeland, Jan: Flyktningregnskapet 2017. Oslo: Flyktninghjelpen 2017. (35 sider)
 • Eskilt, Ingrid: Kristen kirke i afrikansk kontekst. Oslo: MF, Hovedfagsoppgave 1986, side 82-98. (17 sider)
 • Berg, Berit og Kirsten Lauritsen: Eksil og livsløp. Oslo: Universitetsforlaget 2009, side 135-169. (34 sider)
 • Simensen, Jarle: Afrikas historie. Oslo: Cappelen 2004, side 13-390. (377 sider)
 • Tolo, Arne og Line Alice Ytrehus (red.): Interkulturell forståelse og bistand. Trondheim: Tapir 2011, side 5-40; 93-114. (56 sider)