Gå til innhold
IFO116 Kultur og religionsmøte

IFO116 Kultur og religionsmøte

Kode

IFO116

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet IFO116 Kultur- og religionsmøte utgjør 10 studiepoeng av IFO100 Interkulturell forståelse. IFO100 skal til sammen utgjøre minst 60 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i Interkulturell forståelse (3-årig studieløp) ved AHS. Emnet overlapper med KRLE115.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger i kurset Religionsmøte og menneskerettigheter og samlinger og veiledede selvstudier i valgdelen. IFO116 er et emnealternativ for dem som ikke har anledning til å bli med på studieturen (IFO117) det første året, og kan ellers tas som en del av IKS200 Fordypning i interkulturelle studier.Religionsmøte og menneskerettigheter

Kunnskapsmål:

 • Kunne forklare hva religionsdialog og religionsmøte er
 • Kunne forklare hva menneskerettigheter og religionsfrihet er
 • Kunne gjøre rede for møter mellom islam og kristendom i historisk perspektiv og i dag

Ferdighetsmål:

 • Kunne formidle kunnskap om og undervise om religionsdialog, menneskerettigheter og religionsfrihet
 • Kunne vurdere ulike kristne holdninger til muslimer
 • Kunne reflektere kritisk over ulike sider ved misjon versus religionsdialog, sett i lys av misjonsbefaling, etikk og menneskerettigheter

Generell kompetanse:

 • Kunne vise respekt og sensitivitet i møte med mennesker med andre religioner og livssyn
 • Kunne følge normer og regler for religionsdialog
 • Utvikle en verdibasert grunnholdning basert på menneskerettigheter og religionsfrihet
   
Minoriteter og integreringsarbeid

Kunnskapsmål:

 • Kunne gjøre rede for ulike minoritetsgrupper i Norge og norsk politikk overfor disse i historisk perspektiv
 • Kunne gjøre rede for utfordringer som ligger i integrering av minoriteter i en majoritetskultur
 • Vise forståelse for majoritetsbefolkningens maktposisjon i forhold til minoriteter

Ferdighetsmål:

 • Kunne diskutere og fremme konstruktive argumenter i dagens aktuelle integreringsdebatt.
 • Kunne reflektere over praktisk politikk med hensyn til minoriteter og integrering av disse i majoritetskulturen
 • Kunne vurdere kritisk medias dekning av minoriteter

Generell kompetanse:

 • Kunne vise sensitivitet, forståelse og engasjement i arbeidet for minoriteters rettigheter nasjonalt og internasjonalt
   
Globalisering

Kunnskapsmål:

 • Kunne gjengi og forklare ulike årsaker til globalisering
 • Kunne gjøre rede for globaliseringenes virkninger på ulike deler av samfunnet generelt, både globalt og lokalt, og på kristen misjonsvirksomhet spesielt

Ferdighetsmål:

 • Kunne reflektere over positive og negative sider ved globalisering både for samfunn og kristen misjonsvirksomhet
 • Kunne kritisk vurdere ulike tiltak for å minske globaliseringens negative virkninger globalt og lokalt

Generell kompetanse:

 • Kunne vise engasjement for en mer rettferdig verden i et globalt perspektiv

Religionsmøte og menneskerettigheter (5 studiepoeng)

 • Kurset skal gi en innføring i temaene religionsmøte, religionsdialog og misjon, med særlig vekt på forholdet mellom kristendom og islam. Temaene vil belyses fra et menneskerettighetsperspektiv og et kjønnsperspektiv. Kurset gir en innføring i menneskerettighetenes historie og innhold, med særlig vekt på religionsfriheten.

Valgfri fordypning i kulturmøte (5 studiepoeng)

 • I dette kurset velger man seg en fordypning blant følgende alternativer:
  • Minoriteter og integreringsarbeid
   • Kurset skal gi en innførende kunnskap om minoritetsgrupper som historisk har levd lenge i Norge. Det skal også behandle hvilke utfordringer som ligger i kulturforskjeller og integrering av minoriteter i en majoritetskultur.
  • Globalisering og misjon
   • Kurset skal gi en generell innføring i begrepet globalisering og ha en spesiell fokus  på globaliseringens betydning for kristen misjon.

I dette emnet skriver studenten en seminaroppgave på 3500 ord under veiledning.

Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • innledende oppgaveseminar
 • innlevering av oppgaveutkast
 • en veiledningssamtale med faglærer/veileder
 • presentasjon av oppgavens problemstilling og struktur i grupper (avsluttende oppgaveseminar)
 • minimum 75 % fremmøte på seminartimene
 • skriftlig emneprøve på 90 minutter med kortsvarsoppgaver fra pensum

Studenter som ikke følger undervisning ved skolen kan søke om alternativ eksamensform (skriftlig 4 timers eksamen). Søknad må sendes senest en uke etter at undervisningsperioden for emnet har startet, bruk eget skjema

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Religionsmøte

 • Leirvik, Oddbjørn Religionspluralisme. Pax Forlag 2007. Side 7-102 (95 sider)
 • Opsal, J; Bakke, R (red): Mellom kors og halvmåne Genesis Forlag, Oslo 1994. Side 1-150 og 165-196 (182 sider)
 • *Kirkens Nødhjelp (red): Håp for verden Kirken og Menneskerettighetene 1998. Side 7-26, 87-100 (34 sider)
 • *Oslokoallisjonen: “Ground Rules for Missionary Activities”. The Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief 2009.
 • *Breistein, Ingunn Folkestad: The Oslo Coalition for Freedom of Religion or Belief: Ground Rules for Missionary Activities”. I: A Learning Missional Church - Reflections from Young Missiologists. Edinburgh 2010-series, Regnum Books 2011(11 sider)
 • *The Cape Town Commitment 2010. (Sidetall varierer med hvor dokumentet hentes, ca. 30 sider). (Engelsk versjon
 • På norsk i Ekenes, Engelsviken, Jørgensen og Kjøde (red.): Misjon til forandring : refleksjoner og visjoner fra Lausanne III. Hermon 2011
 • *Barbosa da Silva, António: ”Mission eller dialog? En kritisk analys av kontroversen mission eller dialog ur kunskapsteoretisk och etisk synsvinkel”, s. 43-59 i Nygren, Tomas: En värld – en religion? Religionsteologisk reflektion. Johannelunds teologiska skriftserie 3-4 2002. (17 sider)
 • *Grung, Anne Hege: ”Kvinner i dialog”. Artikkel tidligere publisert i boka Emmaus: Erfaringer fra et meditasjons- og dialogarbeid, Emmaus, Oslo 2000.
 • *Thelle, Notto: ”Hva er kristen tro i møte med annen tro?”. S. 176-190 i Henriksen, Jan-Olav (red.): Tro. 13 essays om tro, Kom forlag 2006 (15 sider)

Valgfri fordypning i kulturmøte

Minoriteter og integreringsarbeid               

 • Bonnevie, Lund, Anne og Bente Bolme Moen (red): Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge.2010. S.15-261. Trondheim: Tapir akademisk forlag (245 s)
 • Kjeldstadli, Knut: Sammensatte samfunn. Innvandring og inkludering. Pax forlag 2008. S. 105-176 (ca. 71 s.)
 • Fuglerud, Øyvind og Thomas Hylland Eriksen (red.): Grenser for kultur? Perspektiver fra norsk minoritetsforskning. 2007. S. 7-21. Oslo: Pax forlag. (15 s)

Globalisering

 • Eriksen, Thomas H.: Globalisering. Åtte nøkkelbegreper. Universitetsforlaget 2008.  (180 s.)
 • Tiplady, Richard (red): One World or Many? The impact of Globalization on Mission.2003. S.1-82, 191-267. Pasadena: William Carey Library (158s.)