Gå til innhold
IFO115 Religion og utvikling

IFO115 Religion og utvikling

Kode

IFO115

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet IFO115 Religion og utvikling utgjør 10 studiepoeng av IFO100 Interkulturell forståelse. IFO100 skal til sammen utgjøre minst 60 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i Interkulturell forståelse (3-årig studieløp) ved AHS. Emnet overlapper med KRLE115.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger.Kunnskapsmål:

 • kunne forklare grunnleggende sammenhenger mellom religion, samfunnsutvikling og utviklingsarbeid
 • kunne gjøre rede for hvordan religionens plass i bistands- og utviklingsfeltet har variert gjennom bistandshistorien og blitt aktualisert i nyere tid
 • kunne gjengi og forklare jødedommens, islams, hinduismens og buddhismens særtrekk og historie

Ferdighetsmål:

 • kunne analysere hvordan religion kan fungere både konfliktskapende og fredsskapende i gitte konfliktsituasjoner
 • kunne identifisere religiøse aktørers bidrag og potensiale i utviklings-, miljø- og fredsarbeid
 • kunne anvende grunnleggende begreper om sammenhengene mellom religion, konflikt og utvikling i forhold til dagsaktuelle situasjoner
 • kunne videreformidle hovedtrekkene ved jødedom, islam, hinduisme og buddhisme

Generell kompetanse:

 • kunne vise respekt for mennesker med ulike religioner og livssyn
 • kunne vise forståelse for hvordan religiøs tro kan motivere miljø-, freds- og utviklingsarbeid
 • kunne reflektere over egen og andres tro, og hvordan denne preger liv og samfunnsengasjement

Religion, konflikt og utvikling (2,5 studiepoeng)

 • Kurset skal gi en innføring i sammenhengene mellom religion og samfunn med fokus på religionens rolle i utvikling, konflikt og fredsarbeid. De generelle perspektivene på dette vil knyttes til konkret utviklings- og fredsarbeid drevet av religiøse aktører fra de store verdensreligionene. Kurset vil gi innblikk i hvordan et religiøst perspektiv kan inspirere til engasjement og forme forståelsen av utvikling og endringsarbeid.

Islam og jødedom (4 studiepoeng)

 • Kurset gir en generell innføring i jødedom og islam ut fra et historisk perspektiv. Studiet vil drøfte utviklingen av disse religionenes tros- og adferdsformer, deres aktuelle ytringer og endringer i dagens kulturelle og religiøse brytninger.

Hinduisme og buddhisme (3,5 studiepoeng)

 • Kurset gir en generell innføring i hinduisme og buddhisme ut fra et historisk perspektiv. Studiet vil drøfte utviklingen av disse religionenes tros- og adferdsformer, deres aktuelle ytringer og endringer i dagens kulturelle og religiøse brytninger.

Det avholdes en 4 timers skriftlig eksamen. Eksamen vurderes etter gradert skala A – F.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Religion, konflikt og utvikling

 • Stålsett, Sturla (2017): Religion i urolige tider. Globalisering, religiøsitet og sårbarhet. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (ca. 200 sider)
 • Øyhus, Arne Olav: «Religion og utvikling – og den norske bistandsdiskursen», s. 44-61 i Jøssang, Asle F. og Arne Olav Øyhus (red.): Religionens rolle i bistand og utvikling. Kristiansand: Portal forlag 2012. (17 sider)
 • Jøssang, Asle: «Moder jord i Bolivia: om forholdet mellom religion og utvikling», s. 111-122 i Jøssang, Asle F. og Arne Olav Øyhus (red.): Religionens rolle i bistand og utvikling. Kristiansand: Portal forlag 2012. (13 sider)
 • Omland, Solveig: «Migrasjon og religiøs revitalisering – en oversett dimensjon ved innvandring», s. 154-167 i Jøssang, Asle F. og Arne Olav Øyhus (red.): Religionens rolle i bistand og utvikling. Kristiansand: Portal forlag 2012. (14 sider)
 • Jørgensen, Knud: ”Utvikling som ’transformation’”, s. 57-69 i Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 1-2/2010, temanummer om misjon og bistand (13 sider).

Islam og jødedom

 • Rian, D. og Eidhamer, L.G.: Jødedommen og Islam. 2. utg. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 1999.

Hinduisme og buddhisme

 • Jacobsen, K.A. og Thelle, N.R.: Hinduismen og Buddhismen. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 1999.