Gå til innhold
IFO114 Sosialantropologi og metode

IFO114 Sosialantropologi og metode

Kode

IFO114

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Foto: Bairo Martinez

Emnet IFO114 Sosialantropologi og metode utgjør 10 studiepoeng av IFO100 Interkulturell forståelse. IFO100 skal til sammen utgjøre minst 60 studiepoeng, og kan brukes i ulike bachelorgrader ved AHS.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger, oppgave- og metodeseminarer og veiledning. Det er obligatorisk oppmøte på seminarene (maks. 25 prosent fravær).Kunnskapsmål:

 • Kunne forklare grunnleggende sosialantropologiske begreper og hva som særpreger sosialantropologien som fag
 • Kunne belyse ulike samfunnsområder ut fra et sosialantropologisk perspektiv
 • Kjenne til hva som særpreger feltarbeidet som metode

Ferdighetsmål:

 • Kunne bruke grunnleggende sosialantropologiske begreper og modeller
 • Kunne tilegne seg kunnskap om samfunnet gjennom feltarbeid
 • Kunne gjøre metodiske og etiske refleksjoner rundt eget og andres feltarbeid

Generell kompetanse:

 • Kunne nærme seg ulike kulturer og grupper med åpenhet og respekt, og med kulturrelativismen som metodisk prinsipp
 • Kunne behandle og omtale dem man møter i feltarbeidet med etisk integritet

Innføring i sosialantropologi (5 studiepoeng)

 • Kurset skal gi et overblikk over sosialantropologien som fag. Grunnleggende sosialantropologiske begreper og modeller blir presentert, sammen med sosialantropologiske perspektiver på ulike fenomener og samfunnsområder.

Feltarbeid og samfunnsforståelse (5 studiepoeng)

 • Kurset skal gi forståelse av og erfaring med feltarbeidet som metode. Studenten skal gjennomføre et mindre feltarbeid under veiledning og innenfor angitte rammer, og gjøre seg refleksjoner rundt dette i seminaroppgaven.

I dette emnet skriver studenten en seminaroppgave på 3500 ord under veiledning.

Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • innledende oppgaveseminar
 • innlevering av oppgaveutkast
 • en veiledningssamtale med faglærer/veileder
 • presentasjon av oppgavens problemstilling og struktur i grupper (avsluttende oppgaveseminar)
 • minimum 75 % fremmøte på seminartimene
 • skriftlig emneprøve på 90 minutter med kortsvarsoppgaver fra pensum

Studenter som ikke følger undervisning ved skolen kan søke om alternativ eksamensform (skriftlig 4 timers eksamen) Søknad må sendes senest en uke etter at undervisningsperioden for emnet har startet, bruk eget skjema

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Innføring i sosialantropologi

 • Eriksen, T. H.: Små steder – store spørsmål. Innføring i sosialantropologi. 4. utgave. Oslo: Universitetsforlaget, 2021. s. 9-352 (343 sider).

Feltarbeid og samfunnsforståelse

 • Fangen, Kathrine: Deltagende observasjon. Fagbokforlaget 2010, 2. utgave. S. 9-16, 33-115, 146-170 og 189-235 (163 sider).
 • Barth, F. Vi mennesker. Fra en antropologs reiser. Oslo: Gyldendal, 2005. side 7-199 (192 sider)