Gå til innhold
IFO111 Fattigdom og utvikling

IFO111 Fattigdom og utvikling

Kode

IFO111

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet IFO111 Fattigdom og utvikling utgjør 10 studiepoeng av IFO100 Interkulturell forståelse. IFO100 skal til sammen utgjøre minst 60 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i Interkulturell forståelse (3-årig studieløp) ved AHS.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger og enkelte gjesteforelesninger/organisasjonsbesøk når dette er mulig.



Kunnskapsmål:

 • Kunne gjengi og forklare ulike årsaker til fattigdom og strategier for utvikling
 • Kunne gjøre rede for bistandens historie, og for hovedlinjene i norsk og internasjonal bistand i dag
 • Kunne nevne og vurdere ulike tiltak for utvikling og rettferdighet

Ferdighetsmål:

 • Kunne vurdere ulike utviklingsstrategier og tiltak kritisk og prinsipielt
 • Kunne reflektere over den politiske debatten om utvikling, klima og miljø, og over ulike former for samfunnsengasjement
 • Kunne argumentere faglig i debatten omkring fattigdom og utvikling

Generell kompetanse:

 • Kunne vise engasjement for arbeid for utvikling, miljø og rettferdighet
 • Kunne vise kulturell sensitivitet og respekt for ulike forståelser av utvikling

Globale utfordringer (5 studiepoeng)

 • Kurset skal gi et overblikk over globale utfordringer i vår tid, og fungere som en introduksjon til internasjonale og interkulturelle studier.

Arbeid for utvikling (5 studiepoeng)

 • Kurset skal gi et overblikk over ulike typer internasjonalt arbeid for å møte de globale utfordringene.

Det avholdes en 4 timers skriftlig eksamen. Eksamen vurderes etter gradert skala A – F.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Globale utfordringer

 • Haugen, Hans M. Makt, rett og livsvilkår. Innføring i internasjonale og globale studier. Bergen: Fagbokforlaget 2008 (354 sider)

Arbeid for utvikling

 • Haugen, Hans Morten: Kampen om utviklingen. Teorier, strategier og globale utfordringer, Oslo:  Cappelen Damm Akademisk 2016 ( 160 s).
 • Smukkestad, Oddvar: Utvikling eller avvikling. En innføringsbok i økonomisk og politisk utviklingsteori, Oslo: Gyldendal Akademisk 2008 (150s).
 • Stortingsmelding nr. 25 (2012-2013). Dele for å skape. Demokrati, rettferdig fordeling og vekst i utviklingspolitikken. Side 5-54 (50 sider). Ligger på Canvas som pdf.