Gå til innhold
IFO111 Fattigdom og utvikling

IFO111 Fattigdom og utvikling

Kode

IFO111

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Foto: Bairo Martinez

Emnet IFO111 Fattigdom og utvikling utgjør 10 studiepoeng av IFO100 Interkulturell forståelse. IFO100 skal til sammen utgjøre minst 60 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i Interkulturell forståelse (3-årig studieløp) ved AHS.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger og enkelte gjesteforelesninger/organisasjonsbesøk når dette er mulig.Kunnskapsmål:

 • Kunne gjengi og forklare ulike årsaker til fattigdom og strategier for utvikling
 • Kunne gjøre rede for bistandens historie, og for hovedlinjene i norsk og internasjonal bistand i dag
 • Kunne nevne og vurdere ulike tiltak for utvikling og rettferdighet

Ferdighetsmål:

 • Kunne vurdere ulike utviklingsstrategier og tiltak kritisk og prinsipielt
 • Kunne reflektere over den politiske debatten om utvikling, klima og miljø, og over ulike former for samfunnsengasjement
 • Kunne argumentere faglig i debatten omkring fattigdom og utvikling

Generell kompetanse:

 • Kunne vise engasjement for arbeid for utvikling, miljø og rettferdighet
 • Kunne vise kulturell sensitivitet og respekt for ulike forståelser av utvikling

Globale utfordringer (5 studiepoeng)

 • Kurset skal gi et overblikk over globale utfordringer i vår tid, og fungere som en introduksjon til internasjonale og interkulturelle studier.

Arbeid for utvikling (5 studiepoeng)

 • Kurset skal gi et overblikk over ulike typer internasjonalt arbeid for å møte de globale utfordringene.

Det avholdes en 4 timers skriftlig eksamen. Eksamen vurderes etter gradert skala A – F.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Globale utfordringer

 • Haugen, Hans M. Makt, rett og livsvilkår. Innføring i internasjonale og globale studier. Bergen: Fagbokforlaget 2008 (354 sider)

Arbeid for utvikling

 • Haugen, Hans Morten: Kampen om utviklingen. Teorier, strategier og globale utfordringer, Oslo:  Cappelen Damm Akademisk 2016 ( 160 s).
 • Smukkestad, Oddvar: Utvikling eller avvikling. En innføringsbok i økonomisk og politisk utviklingsteori, Oslo: Gyldendal Akademisk 2008 (150s).
 • Stortingsmelding nr. 25 (2012-2013). Dele for å skape. Demokrati, rettferdig fordeling og vekst i utviklingspolitikken. Side 5-54 (50 sider). Ligger på Canvas som pdf.