Gå til innhold

Transforming friendships Transforming friendships


Torstein Try

400 21 622
[email protected]

Torstein Try

I min PhD-forskning undersøker jeg interreligiøse vennskap mellom kristne og muslimer. Jeg ønsker å finne ut hvordan vennskapet påvirker deres syn på religiøs tro. Min problemstilling er: How does interfaith friendship contribute to religious change? (Hvordan bidrar interreligiøst vennskap til religiøs endring?)
 
For å finne ut av dette anvender jeg kvalitativ metodisk tilnærming gjennom dybdeintervjuer med 18 respondenter (ti kristne og åtte muslimer) fra det sørlige og det sørøstlige Norge, som forteller om sine interreligiøse vennskap. Ved hjelp av hermeneutisk-fenomenologisk analyse av materialet undersøker jeg endringer på tre områder, nemlig syn på egen tro, synet på den andres tro og synet på forholdet mellom islam og kristendom.
 
Et overordnet funn er at alle respondentene forteller om ulike måter som deres syn på religion har endret seg som følge av deres interreligiøse vennskap. Nærheten til et menneske med en annen religiøs tro og fortroligheten som har oppstått mellom vennene har gitt respondentene andre måter å betrakte religion på. Noen endringer er mer subtile og handler for eksempel om å bli mer bevisst på sin egen tro, mens andre er mer signifikante og kan innebære grunnleggende endringer i synet på den andres tro, og/eller endret religiøs praksis i forhold til egen tro.