Gå til innhold
Synge i kor?

Synge i kor?

Syng, syng, syng og vær glad – syng med den stemmen du har! heter det i en gammel sang. Det finnes bare ét instrument som så å si sitter i kroppen – nemlig sangstemmen. Dette betyr at det er et ’demokratisk’ instrument – alle er i besittelse av det. Sangstemmen er også vårt første instrument – vi skriker når vi kommer ut av mors mage. Sangen står dermed i en særstilling blant alle musikalske uttrykk. Den er nært knyttet til kropp, pust, våre følelser og vår identitet. Sang har betydning for ulike dimensjoner ved mennesket, noe som resul­terer i en helhetlig effekt. De ulike effektene er gjensidig avhengig av hverandre og samspiller med hverandre.

a-synge-i-korPå det fysiske området kan sang forløse fysiske spenninger, trene muskel- og skjelettsystemer og lungekapasitet, i tillegg til å gi en generell opplevelse av fysisk velvære. På det psykologiske og emosjonelle området kan sang redusere stress, gi følelsesmessig forløsning, glede, positivt humør og oppstemthet og økt energinivå, i tillegg til en generell opplevelse av følelsesmessig velvære. Sang kan også trene oppmerksomhet, konsentrasjon, hukommelse og læringsevne, gi mestringsopplevelser som fører til økt selvtillit. Den fremmer generell læring og utvikling. På det sosiale området kan fellessang gi en opplevelse av kollektiv samhørighet, mulighet for personlig kontakt med andre og utvikling av vennskap og nettverk. Men å synge sammen med andre kan også ha betydning i forhold til en mer eksistensiell dimensjon. Det kan gi en opplevelse av å bidra til noe som er større enn summen av delene. Det kan også gi en opplevelse av noe overskridende, av å bli løftet ut av det hverdagslige, få et glimt av noe vakkert, noe som beveger og som gjør godt for sjelen. Samtidig kan involvering i en regelmessig aktivitet skape sammenheng i livet – og opplevelsen av å være engasjert i en verdifull aktivitet kan være med på å gi livet mening.

Nyere forskning viser at alle disse positive effektene ved sang virker helsefremmende. Kor er en av de viktigste arenaene for fellessang i vårt samfunn. Mer enn 200 000 nordmenn synger i kor. På bakgrunn av dette kan korbevegelsen sies å være en av de viktigste helsefremmende institusjonene vi har i Norge i dag.

Hva skjer når vi bruker stemmen i samklang med andre? Når vi spiller og synger etabler vi relasjoner til hverandre. I tillegg må alle underordne seg hverandre. Musikk ser ut til å kunne forene mennesker på en slik måte at status og grenser opphører eller blir uten betydning. Det å synge sammen ser samtidig ut til å skape en form for nærhet som allikevel ikke blir for intim. Fellessang er en demokratisk aktivitet hvor alle kan delta og alle er like viktige. Det krever gjensidighet, samarbeid og koordinasjon og kan gi en sterk følelse av å være i harmoni med andre mennesker både vokalt og fysisk. Korsang er idealbilde for menneskelig fellesskap, uttalte en korsang i et intervju. Dette utsagnet er undertittel på en ny bok om korsang ”Å synge i kor”, forfattet av undertegnede. I boka kan du lese mer om sang og korsangens betydning for mennesker, grupper og samfunn. Så syng, syng, syng og vær glad. Syng med den stemmen du har!

Anne Haugland Balsnes