Gå til innhold
Kristne og humanistiske verdier i holistisk omsorgsarbeid i Norge

Kristne og humanistiske verdier i holistisk omsorgsarbeid i Norge

De siste årene har jeg arbeidet med forholdet mellom humanistiske og kristne normer og verdier innen omsorgsetikk. Den norske kulturen sies å være gjennomsyret av ”humanistiske og kristne verdier”. Slike verdier kan være frihet, fred, ydmykhet, kjærlighet, godhet, verdighet, likeverd, rettferdighet, medmenneskelighet, barmhjertighet, respekt for andre menneskers menneskeverd, integritet, autonomi og grunnleggende rettigheter.
I Norge synes man imidlertid å være stolt over de humanistiske verdiene, mens mange skjemmes over kristne verdier. Jeg har tidligere (se nedenfor) argumentert for at kristne og humanistiske verdier skal gjenspeiles blant annet i den norske skoleideologien, helseideologien, helseetikken (for eksempel fordelingsrettferdighet), helsepolitikken og prioritering i helsetjenesten og sosialt arbeid. Dette bør man ta ad notam – spesielt om man er teolog eller kristen moralfilosof, når man i dag vil formulere en aktuell og relevant sosialetikk, medisinsk etikk, omsorgsetikk og bioetikk.
 
I tråd med dette vil jeg argumentere for at en god og holistisk omsorgsetikk bør bygges på et flerdimensjonalt og holistisk menneskesyn. Det betyr at grunnleggende verdier i det klassiske humanistiske menneskesyn og det klassiske kristne menneskesyn bør være basis for en slik omsorgsetikk. Det er særlig tre aspekter ved slike menneskesyn som er viktige i denne sammenhengen.
 
1) For det første ser man innen slike menneskesyn, på mennesket som flerdimensjonalt, dvs. bestående av kropp, sjel og ånd som utgjør en integrert helhet.
 
2) For det andre muliggjør et flerdimensjonalt menneskesyn for omsorgsgiver å ta pasientens ulike behov på alvor. Hver og en av menneskets tre dimensjoner aktualiserer ulike fundamentale behov som alle kan være relevante for helsetjeneste og sosialt arbeid. Slike behov er dels primære (mat, drikke, varme, trygghet etc.) og dels sekundære (for eksempel respekt for verdighet, autonomi og åndelige behov, behov for forsoning med Gud og medmennesker og behov for mening med livet og lidelsen). For å unngå å redusere menneskets tre dimensjoner til en av dem, for eksempel til det kroppslige, er det viktig at man i omsorg for pasienten tar hensyn til hele mennesket.
 
3) For det tredje ser det holistiske menneskesynet på mennesket som et sosialt, fritt, handlende vesen og som en ansvarlig agent.
Humanistiske og kristne normer og verdier er nødvendige for å kunne virkeliggjøre en holistisk omsorg for et pluralistisk samfunn, basert på et flerdimensjonalt menneskesyn.
 
Les mer her:
  • Barbosa da Silva, A. (2006/2010/2011/2012) (red.).  Etikk og menneskesyn i helsetjeneste og sosialt arbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk.
  • Barbosa da Silva (1998/99). Relationen  mellan dogmatik och etik. En analys av det dubbla kärleksbudets dubbla plikter, deras inbördes relation och funktion i kristen etik. I: Misjon og teologi. Årsskrift for Misjonskolen 1998/1999, s. 115-153.
  • Barbosa da Silva, A. (1988). Livets mening. Svensk tidskrift för foniatri & logopedi, nr.1/1988, s. 4-11.
  • Barbosa da Silva, A. (1989). Helhetssynet på pleie – et spørsmål om menneskesyn.  Fagtidsskrift Sykepleie, nr 17/89, s.18-20.
  • Barbosa da Silva, A. (1998.a). Et holistisk paradigme for psykiatri i utvikling. I: Andersen, A.J & Karlsson, B. (red.) (1998). Psykiatri i endring – forståelse og perspektiv på klinisk arbeid. Oslo: Ad Notam Gyldendal.
  • Barbosa da Silva, A. og Hans Magnus Solli, H.M. (2012) The Holistic Claims of the Biopsychosocial Conception of WHO's International Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF): A Conceptual Analysis on the Basis of a Pluralistic-Holistic Ontology and Multidimensional View of the Human being. Journal of Medicine and Philosophy 2012, Volum 37.(3) s. 277-294.
  • Barbosa da Silva, A. & Roxberg, Å. (2014) «Job’s Struggle for Dignity as an Ethical Paradigm, Stories of Dignity within Healthcare: Research, Narratives and Theories», London: M&K Publishing (2014).
Antonio-Barbosa-da-Silva
 
Dr. António Barbosa da Silva
Professor of Syst. Theology and
Mental Health and Helthcare Ethics
Ansgar Teologiske Høgskole