Gå til innhold
For første i gang i høyskolens historie er det hele fire phd-prosjekter pågående

For første i gang i høyskolens historie er det hele fire phd-prosjekter pågående

Fire phd-prosjekter på høyskolen

For første i gang i Ansgarskolens historie har vi hele fire phd-prosjekter pågående på en og samme tid. Prosjektene befinner seg på forskjellige fagfelt og er tilknyttet ulike doktorgradsprogram, henholdsvis på Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo og Det teologiske menighetsfakultet.
 

Høyskolelektor Kjetil Høyer JonassenKjetil-Hoyer-Jonassen

Jonassens prosjekt handler om musikk, teknologi og psykisk helse. Han skal undersøke hvordan ungdom under psykiatrisk behandling kan bruke musikkteknologi som middel til å uttrykke seg , og hvilken betydning det har for deres opplevelse av livskvalitet og psykisk helse. Sammen med deltakerne skal han skape musikalske lydkollasjer eller auditive stemningsbilder ved hjelp av forskjellige digitale verktøy som iPad, bærbare digitale opptakere og profesjonelt opptak i lydstudio og bearbeiding/ lydprosessering  Underveis i denne skapende prosessen skal det innhentes data om ungdommenes opplevelse av livskvalitet og psykisk helse gjennom kvalitative intervju. Målet er å kunne si noe om hvordan musikkteknologi kan være en ressurs inn i et psykiatrisk behandlingsopplegg som involverer musikk.
 

Førstelektor og rektor Harald NygaardHarald-Nygaard.jpeg

Nygaard skal undersøke hvilke eksistensielle spørsmål og refleksjoner som melder seg hos palliative pasienter (mottakere av lindrende behandling) og hvordan disse spørsmålene håndteres, og om de – på tross av en livstruende/uhelbredelig sykdom med kort forventet levetid – opplever sammenheng i tilværelsen, mening i livet og god livskvalitet. Prosjektet bygger på deltakende observasjon og intervjuer med palliative dagpasienter på lindende avdeling ved Sørlandets sykehus. Prosjektet befinner seg i skjæringsfeltet teologi/filosofi og religionspsykologi.
 

Høyskolelektor Hildegunn SchuffIMG_1930.jpeg

Schuff utforsker de kulturpsykologiske prosessene i Fargespill, et kunstprosjekt med barn og ungdom fra mange land. Prosjektet skal se på hvordan kulturell deltakelse og kreative aktiviteter kan styrke psykisk helse, identitet og trivsel hos barn og unge med krysskulturell bakgrunn. Hva betyr det for deltakere som er vant til å være i minoritet å få dele sine kulturskatter på en scene til stående applaus? Prosjektet anvender kombinerte metoder: Deltakende observasjon, intervjuer og spørreskjema. Målet er å finne ut mer om hvilke metoder og måter å møte minoritetsungdom på som kan virke forebyggende og helsefremmende.
 

Høyskolelektor Cato Gulakercato-gulaker-aktuell

Gulaker jobber med en avhandling innen bibelvitenskap som tar for seg en narrativ analyse av karakteristikken av Satan i Johannes Åpenbaring. Den impliserte religionshistoriske bakgrunnen for denne karakteren er særlig interessant i Åpenbaringsboken som er skrevet såpass sent i nytestamentlig sammenheng, og som på samme tid legger seg tett opp til de gammeltestamentlige profetiers guds- og verdensbilder (kosmologi). Målet med studien er en bedre forståelse av spenningene i kosmologien i Johannes Åpenbaring  ut i fra en analyse av relasjonen mellom Gud og Satan.
 
 
Publisert 2. september 2015