Gå til innhold
EXP105 Examen Facultatum (allmenn variant)

EXP105 Examen Facultatum (allmenn variant)

Kode

EXP101

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet EXP105 Examen Facultatum (allmenn variant) er sammen med emnet EXP101 Examen Philosophicum obligatorisk i AHS's bachelorgrader i teologi, musikk og interkulturelle studier.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger og oppgaveseminar.Kunnskapsmål:

 • Grunnleggende kunnskap om vitenskapsfilosofiens grunnproblemer og tradisjoner 
 • Grunnleggende kjennskap til hypotetisk deduktiv og hermeneutisk metode
 • Godt kjennskap til historie, tradisjon og sentrale perspektiver innenfor naturvitenskap, samfunnsfag og humaniora.
 • Grunnleggende kunnskap om tverrfaglige perspektiver, muligheter og utfordringer

Ferdighetsmål:

 • Evne til å reflektere over vitenskapeligheten til teorier og hypoteser
 • Forståelse for hvordan fortolkningsprosesser kan foregå
 • Evne til å reflektere over egen fagtradisjon i forhold til andre fag og vitenskapstradisjoner
 • Forståelse for forholdet mellom en vitenskapelig og mer praktisk/ utøvende tilnærming til et fag  / fagfelt
 • Kunne formulere og presentere hovedstandpunkter i vitenskapsfilosofi med vekt på eget fagfelt 

Generell kompetanse:

 • Evne til å formidle forståelse for forholdet mellom fag og samfunn med vekt på etiske utfordringer
 • Evne til å tenke kritisk og etisk om metodebruk
 • Evne til å formidle forståelse for forholdet mellom vitenskaplige metoder og resultater

Vitenskapsfilosofi og hermeneutikk (5 studiepoeng)

 • Kurset i Vitenskapsfilosofi og hermeneutikk skal gi studentene en innføring i noen av vitenskapsfilosofiens grunnproblemer. Stikkord er: Hvor sikker kunnskap kan vi oppnå i vitenskapen? Hvordan kan man skille mellom vitenskap og skinnvitenskap? Hvor enhetlige er egentlig vitenskapene, og hvor lett er det å sammenligne teorier med bakgrunn i ulike vitenskapelige grunnoppfatninger? Forskjellige synspunkt på problemene blir presentert for ulike filosofiske retninger i vårt århundre.
 • Videre tas det sikte på å drøfte inngående hermeneutiske spørsmål, da man i nesten alle fag er opptatt av å fortolke og forstå tekster og andre vitnesbyrd.

Vitenskap-, fag- og forskningshistorie (5 studiepoeng)

 • Kurset skal gi studentene en allmenn innsikt vitenskapens historie, metoder og etiske aspekter. De ulike vitenskapstradisjonens historie og utvikling skal belyses. Kurset skal med utgangspunkt i ATHs fagområder gi eksempler på viktige forskningsinnsatser innenfor de ulike fag og forskningsfelt. Studenten skal lære om du ulike fags særtrekk og hvordan en kan tenke og arbeide tverrfaglig både innenfor og på tvers av vitenskapelige tradisjoner. Studentene skal videre få innsikt i sentrale forskningsetiske perspektiver og utfordringer.

Hjemmeeksamen – Oppgaven gis av faglærer i Inspera Assessment, og studentene får 8 arbeidsdager på å besvare oppgaven. Hjemmeeksamen kan bestå av en stor eller to - tre mindre oppgaver.

Oppgaven kan enten bestå av en essayoppgave på 3000 ord eller tre mindre essayoppgaver a 1200 ord.

Obligatorisk oppgaveseminar: Studenter som skal avlegge hjemmeeksamen i emnet EXP105 må delta på obligatorisk oppgaveseminar. Seminaret har et omfang på 6 timer.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Vitenskapsfilosofi og hermeneutikk Litteratur (ca. 250 sider)

 • Gilje, N. & Grimen, H. (1995). Samfunnsvitenskapens forutsetninger. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 1-7, 9 (190 sider). (tilgjengelig på www.nb.no)
 • Krogh, T. m.fl.: Historie, forståelse og fortolkning. De historisk-filosofiske fags fremvekst og arbeidsmåter. 4. utgave, 3. opplag. Oslo 2004 Gyldendal Akademisk. Side 201-274 kap 9 (73 sider).

Vitenskap, fag og forskningshistorie Litteratur (ca. 300 sider)

 • Seglem, Eli (2001) Vitenskap, teknologi og samfunn Cappelen Akademisk Kap 1-3 (s17-94)
 • Gamlund, E. m.fl. (2016). Filosofi for humanister. Oslo: Universitetsforlaget. (DEL III, Kap 1-2) (42 sider)
 • Originaltekster til filosofi og vitenskapshistorie UniPup a/s (145 sider )
 • Sørensen, Knut og (red.) (1997): Perspektiver på tvers: disiplin og tverrfaglighet på det moderne forskningsuniversitetet. Kap 1-2 s 9-28 (20 sider). Tilgjengelig på nett: www.nb.no