Gå til innhold
EXP101-NETT Examen Philosophicum

EXP101-NETT Examen Philosophicum

Kode

EXP101-NETT

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Nettstudium

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet EXP101-NETT Examen Philosophicum utgjør 10 studiepoeng av studieprogrammet Bachelor i teologi Deltid.

Emnet gir en innføring i vestlig filosofihistorie og etikk. Kurset tar for seg spørsmål som Hva er et menneske? Hvordan er egentlig virkeligheten? Finnes Gud? Hvordan skal jeg leve, og hva slags person bør jeg være? Og hvordan kan vi vite noe om alle disse tingene?Kunnskapsmål

Kandidaten…

 • kan redegjøre for ulike virkelighetsbilder og filosofiske kunnskapsidealer i ulike historiske epoker.
 • har kjennskap til ulike filosofers tanker om Gud, verden og mennesket. 
 • har kunnskap om etisk argumentasjon, normative etiske teorier og forstå hvordan disse kan begrunnes.

Ferdighetsmål 

Kandidaten… 

 • kan reflektere over og anvende de forskjellige kunnskapsidealer i aktuelle utfordringer og ideologiske debatt.
 • kan vurdere etiske problemstillinger, anvende fagstoffet og begrunne valgte posisjoner i forhold til aktuelle samfunnsutfordringer. 
 • kan reflektere kritisk og begrunne egne standpunkter i etiske spørsmål.

Generell kompetanse 

Kandidaten… 

 • kan reflektere over hvordan antikk, klassisk og moderne filosofi preger vårt samfunn.
 • kan formidle forholdet mellom etiske metoder, vurderinger og begrunnelser.

Filosofi- og vitenskapshistorie (7 studiepoeng) 

 • Kurset skal gi studentene en innføring i europeisk filosofihistorie. I faget legges det vekt på å beskrive noen av de mest grunnleggende problemer angående virkelighetsbilde, gudsforståelse, erkjennelse og etikk. Studentene vil arbeide med ulike virkelighetsbilder og kunnskapsidealer som er blitt fremsatt gjennom historiens gang. Kurset gir en analyse av gyldighetskriterier for kunnskap og hvordan disse kriteriene har forandret seg i vekselvirkning med den samfunnsmessige utvikling. Kurset gir innblikk i hvordan synet på mennesket har forandret seg i lys av filosofiske, religiøse og vitenskapelige idéer. Kurset gir studentene kjennskap til etiske og politiske forestillinger og idealer i ulike historiske epoker.

Etikk (3 studiepoeng) 

 • Kurset gir en historisk og systematisk innføring i etikk. Kurset har både en tematisk og historisk tilnærming. Det gir innblikk i hovedposisjoner i normativ etikk, og det trekkes linjer fra antikken til middelalderen og moderne tid. Det legges også vekt på etisk argumentasjon og hvordan denne kan begrunne valg av handlingsalternativ. 

Undervisningen foregår gjennom videoforelesninger og seminarer. Seminarene har obligatorisk fremmøte.

En seminaroppgave på 3500 ord under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått: 

 • innledende oppgaveseminar
 • innlevering av oppgaveutkast, inkludert problemstilling og selvvalgt pensum
 • en veiledningssamtale med faglærer/veileder
 • presentasjon av oppgavens problemstilling og struktur i grupper (avsluttende oppgaveseminar)
 • minst 75 % deltagelse på obligatoriske seminartimer
 • skriftlig emneprøve på 90 minutter med kortsvarsoppgaver fra pensum

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Filosofi- og vitenskapshistorie 

 • Tollefsen, Torstein, Henrik Syse, og Rune Fritz Nicolaisen. Tenkere og ideer: Filosofiens historie fra antikken til vår egen tid. 2. utg. Oslo: Gyldendal, 1998. Side 22-147; 164-250; 271-287; 319-337; 342-344; 354-556. Totalt 449 sider.
 • Svare, Helge. I Sokrates’ fotspor. Filosofi- og vitenskapshistorie. Oslo: Pax Forlag, 2020. Side 397-419. Totalt 22 sider.
 • Goff, Philip. Panpsychism. Blackwell Companion to Consciousness. 2. utgave. Schneider, S. & Velmans, M. Blackwell, 2017. Totalt 18 sider.

Etikk 

 • Nyeng, Frode. Noen ganger skal man lyve: En innføring i etikk. Fagbokforlaget, Bergen: 2014. Side 11-36; 105-273. (195 sider)