Gå til innhold
Ansgarskolen sto på eksamen

Tekst: Hildegunn M. T. Seip, foto: Lasse Eid

Selv høyskoler må testes iblant. NOKUT har nylig hatt et grundig tilsyn med Ansgar høyskole, og nå har sensuren falt: Kvalitetssystemet ved høyskolen besto med glans!

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) hører inn under Kunnskapsdepartementet, og har som oppgave å kvalitetssikre høyere utdanning i Norge. NOKUT førte høsten 2021 tilsyn med Ansgar høyskole for å sjekke at kvalitetssystemet fungerer som det skal.

Kvalitetssystemet ved høyskolen er et ganske omfattende apparat av utviklingsarbeid, organisering, rapportering og håndtering av tilbakemeldinger. Dette systemet skal blant annet sikre at studentene får det de skal og har gode kanaler for å si fra og medvirke, at de ansatte har gode rutinger og muligheter til faglig utvikling, og at studiene og forskningen ved høyskolen holder høy kvalitet.

Og nå kom altså bekreftelsen på at selve kvalitetssikringssystemet holder høy kvalitet! Alle krav i relevante lover og forskrifter er oppfylt.*

Kvalitetstankegang i alle ledd
I uttalelsen fra den sakkyndige komiteen heter det blant annet:

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Ansgar høyskole AS er tilfredsstillende. De sakkyndige har tillit til at institusjonens systematiske kvalitetsarbeid sikrer og videreutvikler utdanningskvaliteten.

Høyskolen har et velstrukturert og dokumentert kvalitetssystem med tydelige rollebeskrivelser og klar ansvarsfordeling. Det er kvalitetstankegang i alle ledd. Både studenter og ansatte gir uttrykk for at de blir inkludert i kvalitetsarbeidet.

Høyskolen får også skryt for «det uformelle og studienære kvalitetsarbeidet» med rask oppfølging og kort vei til å få gjort noe med det studentene tar opp. Dette er en styrke ved å være en relativt liten skole med stor nærhet til studentene.

Komiteen kom også med anbefalinger for det videre arbeidet, som høyskolen følger opp. Dette handler blant annet om å fortsette å jobbe for mer studentinvolvering, for eksempel ved mer opplæring av studentenes tillitsvalgte.

Kake til alle
Rektor Ingunn Folkestad Breistein retter en stor takk til alle ansatte og studenter som har bidratt til at resultatet er blitt så bra. – Vi må spesielt takke administrasjonsleder Øyvind Skjegstad og seniorrådgiver Thorkild Bruhn, som har hatt ansvar for å revidere kvalitetssystemet, og som har jobbet godt med både forberedelser og gjennomføringer, sier Ingunn, og legger til: – Dette må feires!

Og feiring ble det i kantina torsdag 3. mars. Her var alle ansatte og studenter som ville invitert på gratis kake. De oppmøtte kunne også nyte levende musikk og samtale med en student fra scenen, i en etterlengtet post-pandemisamling i Gerdas kafé – lunsjens faste torsdagsvri på Ansgarskolen. Med dette feiret hele skolen at høyskolens videre utvikling er i trygge hender.

* Det er NOKUTs styre som skal ta endelig stilling til og godkjenne tilsynsrapporten i sitt styremøte 21. april 2022.

IFO-student Mashid Taravat i samtale med høyskolelektor Anne-May Abrahamsen