Gå til innhold
Eksamen desember 2021

Foto: FHI.no - CDC, Alissa Eckert

Studienemda har i møte 29.11.2021 vedtatt endringer i eksamensform for eksamen i desember måned 2021. Det gjør vi på grunn av økende smitte og de nye koronatiltakene som ble innført i dag.

Vi gjeninnfører midlertidige regler for eksamen, sensur og progresjonskrav i forbindelse med koronaviruset med virkning fra 6. desember og frem til 4 februar.

Dette fører til følgende endring i eksamensavviklingen:

 • Alle innleveringer går som normalt: Seminaroppgaver, hjemmeeksamen, rapporter, digital eksamen (forsøksordning.) etc,
 • Alle skoleeksamener arrangeres som digital hjemmeeksamen
  (Unntatt fra dette er TEOL111 og TEOL221)
 • Alle emneprøver arrangeres digitalt uten oppmøte i klasserom

Eksamen med særlig avvikling:

 • Gruppeeksamen i kommunikasjon 30.11 – 01.12 arrangeres som normalt
 • Muntlig eksamen i kommunikasjon 14-16 desember arrangeres på campus (dette kan endres dersom smittesituasjon skulle tilsi det).
 • Praktisk eksamen i musikk, MUS 242 og MUS 233, arrangeres fysisk på skolen.

Det er ingen emner som får endret karakterskala - alle emner benytter sin opprinnelige karakterskala.

Konteeksamen i februar vil få samme eksamensform som ved eksamen i desember.

Digital skoleeksamen

Digital skoleeksamen erstattes som nevnt av en digital hjemmeeksamen. NB! Vil fremdeles stå oppført som skoleeksamen i StudentWeb!!

 • Oppgaven gis gjennom Inspera – alle eksamener starter kl. 09:00 (kl. 14:00 ved utsatt eksamen i februar)
 • Besvarelsen skal skrives inn rett i Inspera - uten bruk av Safe Exam Browser (ingen låsing av datamaskin)
 • Det gis lik tid som ved digital skoleeksamen + 30 minutter
 • Besvarelsen skal ha referanser og litteraturliste til materialer du har benyttet. De ekstra 30 minuttene gis til dette arbeidet.
  (Ansgar høyskole bruker programmet Ouriginal - et online verktøy for å enklere avdekke plagiering - Les mer om plagiatkontroll)

Eksamensplan med datoer og tidsfrister og også oppdatert her

Fremgangsmåte ved skoleeksamen som gjennomføres fra hjemmet

Logg inn med Inspera med ditt Feide-brukernavn og passord.

Under "Mine prøver" finner du de(n) eksamen(er) du er meldt opp til. Oppgaven blir lagt ut senest dagen før eksamensdagen.

Sjekk dagen før eksamen at oppgaven din ligger klar i Inspera ved innlogging på https://ahs.inspera.no. Hvis du ikke ser oppgaven – kontakt oss på tlf. 400 21 629 før kl. 15:00

I Inspera kan du når som helst klikke på prøven, men oppgaveteksten blir først synlig kl. 09:00 på eksamensdagen. Kandidatnummer og det du skriver blir kontinuering lagret i skyen. Øverst i skjermbildet kan du se hvor mye til du har igjen.

Du kan når som helst avslutte og levere prøven. Alternativt blir prøven levert automatisk når tiden er ute.

Dersom du får digitale problemer under eksamen kan du ringe tlf. 400 21 629. Er nummeret opptatt kan du sende e-post til [email protected] med navn og telefonnummer. Da blir du kontaktet snarest.

Etter eksamen kan du finne din oppgavebesvarelse under «Arkiv».

inspera-forside

Studenter anbefales å gjennomføre en Demoeksamen i god tid før eksamen for å teste utstyr.

Ta kontakt ved spørsmål.

 

Midlertidige regler for eksamen, sensur og progresjonskrav i forbindelse med koronaviruset

De midlertidige reglene skal sikre at studenter ved Ansgar høyskole får gjennomført sin utdanning uten forsinkelse på grunn av forhold knyttet til koronavirus. De midlertidige reglene er en midlertidig endring av forskrift om opptak, studier og eksamen ved AHS.

- Studenter som på grunn av sykdom, karantene eller andre forhold relatert til koronaviruset er forhindret fra å gjennomføre eller ikke har fått sensurert prøver, praksis eller andre aktiviteter som må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen, skal likevel gis adgang til eksamen. Studienemda (SN) kan i særlige tilfeller fastsette at ordinære vilkår skal gjelde.

- Studentene kan bli pålagt å gjennomføre og få godkjent obligatoriske aktiviteter innen frist fastsatt av SN for at skal godkjennes.

SN kan vedta endring i vurderingsform, herunder vilkår for å gå opp til eksamen, med virkning til juni 2021.

Vurderingsuttrykk
- SN kan vedta endring i karakterregel fra gradert karakter til bestått/ikke bestått med virkning til juni 2021. Endring kan bare gjøres i emner der det på vedtakstidspunktet ikke allerede er gjennomført deleksamen med gradert karakter.

- Studenter som gjentar en eksamen som er bestått med bokstavkarakter gjelder følgende: Ved ikke bestått eksamen vil tidligere bokstavkarakter bli stående som tellende karakter. Ved bestått eksamen vil "Bestått" bli tellende karakter.

- Studenter som får "Bestått" som tellende karakter i et emne der vurderingsuttrykket er endret med hjemmel i denne forskriften, og senere gjentar eksamen med gradert karakter, gjelder følgende: Ved ikke bestått på ny eksamen blir "Bestått" tellende, ved bestått karakter på ny eksamen blir bokstavkarakteren tellende.

Trekkfristen for å trekke seg fra eksamen er uendret 7 dager før eksamensdato.

Ansgar høyskole kan akseptere egenmelding som dokumentasjon for fravær som skyldes sykdom, karantene eller andre forhold relatert til koronavirus. Egenmeldinger skal leveres elektronisk i eget brev/dokument som vedlegg til en e-post.

- Med mindre det strider mot nasjonalt regelverk, kan SN vedta at sensur i emner som normalt skulle ha hatt to sensorer, kan gjennomføres med én sensor. Sensor kan være intern eller ekstern.

- SN kan vedta å forlenge sensurfristen ved sykdom hos sensorer. En eventuell utvidelse av sensurfristen skal normalt ikke overstige to uker.

Ansgar høyskole skal vurdere å erstatte ny/utsatt eksamen med ekstraordinær eksamen for å gi flest mulig studenter adgang til slik eksamen. SN kan bestemme at ny/utsatt eller ekstraordinær eksamen skal gjennomføres med annen vurderingsform enn ved ordinær eksamen.

- Dersom studenter mangler forkunnskapskrav til emner i høstsemesteret 2021 på grunn av forhold relatert til koronavirus, kan SN gi dispensasjon fra forkunnskapskravene. Studentene kan bli pålagt å gjennomføre forkunnskapskravene innen en viss tid for å kunne fortsette i studiet. Dette gjelder ikke krav om studiekompetanse for nye studenter.

- Dersom studenter mangler progresjonskrav for å gå videre i studieprogram høstsemesteret 2021 på grunn av forhold relatert til koronavirus, kan SN gi dispensasjon fra progresjonskravene. Studentene kan bli pålagt å gjennomføre progresjonskravene innen en viss tid for å kunne fortsette i studieprogrammet.

Midlertidige regler gjelder fra vedtaksdato til juni 2021.


Kontaktperson digital eksamen