Gå til innhold
Covid 19 - nye eksamensformer

Covid 19 - nye eksamensformer

Foto: FHI.no - CDC, Alissa Eckert

Høyskolens studienemnd har vedtatt alternative eksamensformer for eksamen i mai, og utsatt eksamen i august.

Digital skoleeksamen erstattes av en digital hjemmeeksamen. NB! Vil fremdeles stå oppført som skoleeksamen i StudentWeb!!

 • Oppgaven gis gjennom Inspera – alle eksamener starter kl. 09:00 / kl. 14:00
 • Besvarelsen skal skrives inn rett i Inspera - uten bruk av Safe Exam Browser (ingen låsing av datamaskin)
 • Det gis lik tid som ved digital skoleeksamen + 30 minutter.
 • Besvarelsen skal ha referanser og litteraturliste til materialer du har benyttet. Det gis en halv time ekstra til dette arbeidet.
 • Noen eksamener har fått ny dato – sjekk i StudentWeb.

Digital skoleeksamen i språk (gresk og hebraisk) erstattes av muntlig eksamen.

 • Muntlig eksamen arrangeres via digitale flater (Skype e.l.). på samme dag som opprinnelig oppsatt.
 • Retningslinjer for dette kommer, tidsplan for hver enkelt student kommer i uken før eksamen.

Emneprøver arrangeres digitalt som multiple-choice i Canvas.

Hjemmeeksamen, seminar- og emneoppgaver, og andre innleveringer arrangeres som normalt.

Praktiske eksamener i musikk

MUS121 / MUS211 / MUS221: HI – hovedinstrument /eksamenskonsert

 • Studenten presenterer et selvvalgt program av ca.10 minutters varighet (to låter) på en digital streameplattform/YouTube-kanal.
  • Link til opplastet materiale skal leveres i Canvas – etter oppgitt tidsfrist.
  • Opplastet materiale skal være privat (i YouTube velger du Unlisted / ikke oppført) og ikke offentlig.
 • Studenten skal få muntlig tilbakemelding på fremvisningen i et videomøte dagen etter. 
  • Tidsplan og kanal for dette kommer i uken før innlevering.

MUS121 / MUS211: MT – musikkteori og hørelære (både muntlig og skriftlig)

 • En skriftlig del
  • Video med eksempler legges ut i canvas
  • Studenten får kort frist på å levere svar (10 min etter at video er ferdig)
 • En muntlig del
  • Tidsplan og kanal for dette kommer i uken før innlevering.

MUS121: SL – samspilledelse

 • Mappeinnlevering i Canvas. En skriftlig del hvor studenten skal forberede en øvelse skriftlig og beskrive et tenkt forløp i en innøvingsoppgave av en gitt låt med et gitt ensemble. Det gis 8 dager til å besvare oppgaven. Består av to deler
  • En skriftlig rapport 1500 ord
  • En Komp blekke eller et lyd/videoklipp (lyd/ videoklipp skal lastes opp på en digital steramplattform/ YouTube-kanal.  Opplastet materiale skal være privat (i YouTube velger du Unlisted / ikke oppført)
 • Muntlig del der studenten går gjennom dette opplegget med sensor og lærer på 15 minutter.
  • Tidsplan og kanal for dette kommer i uken før innlevering.

MUS223: MU – Praktisk muntlig eksamen

 • Presentasjon av et praktisk opplegg på 10 minutter som filmes og lastes opp på en digital streameplattform/ YouTube-kanal
  • Link til opplastet materiale skal levers i Canvas
  • Opplastet materiale skal være privat (i YouTube velger du Unlisted / ikke oppført)
 • Muntlig eksamen på 20 minutter
  • Tidsplan og kanal for dette kommer i uken før innlevering.

Eksamensplan med datoer og tidsfrister og også oppdatert her

 

Midlertidige regler for eksamen, sensur og progresjonskrav i forbindelse med koronaviruset

De midlertidige reglene skal sikre at studenter ved Ansgar høyskole får gjennomført sin utdanning uten forsinkelse på grunn av forhold knyttet til koronavirus. De midlertidige reglene er en midlertidig endring av forskrift om opptak, studier og eksamen ved AHS.

- Studenter som på grunn av sykdom, karantene eller andre forhold relatert til koronaviruset er forhindret fra å gjennomføre eller ikke har fått sensurert prøver, praksis eller andre aktiviteter som må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen, skal likevel gis adgang til eksamen. Studienemda (SN) kan i særlige tilfeller fastsette at ordinære vilkår skal gjelde.

- Studentene kan bli pålagt å gjennomføre og få godkjent obligatoriske aktiviteter innen frist fastsatt av SN for at skal godkjennes.

SN kan vedta endring i vurderingsform, herunder vilkår for å gå opp til eksamen, med virkning for vårsemesteret 2020.

Vurderingsuttrykk
- SN kan vedta endring i karakterregel fra gradert karakter til bestått/ikke bestått med virkning for vårsemesteret 2020 og eventuell ny, utsatt eller ekstraordinær eksamen høsten 2020. Endring kan bare gjøres i emner der det på vedtakstidspunktet ikke allerede er gjennomført deleksamen med gradert karakter.

- Studenter som gjentar en eksamen som er bestått med bokstavkarakter gjelder følgende: Ved ikke bestått eksamen vil tidligere bokstavkarakter bli stående som tellende karakter. Ved bestått eksamen vil "Bestått" bli tellende karakter.

- Studenter som får "Bestått" som tellende karakter i et emne der vurderingsuttrykket er endret med hjemmel i denne forskriften, og senere gjentar eksamen med gradert karakter, gjelder følgende: Ved ikke bestått på ny eksamen blir "Bestått" tellende, ved bestått karakter på ny eksamen blir bokstavkarakteren tellende.

Trekkfristen for å trekke seg fra eksamen er uendret 7 dager før eksamensdato.

Ansgar høyskole kan akseptere egenmelding som dokumentasjon for fravær som skyldes sykdom, karantene eller andre forhold relatert til koronavirus. Egenmeldinger skal leveres elektronisk i eget brev/dokument som vedlegg til en e-post.

- Med mindre det strider mot nasjonalt regelverk, kan SN vedta at sensur i emner som normalt skulle ha hatt to sensorer, kan gjennomføres med én sensor. Sensor kan være intern eller ekstern.

- SN kan vedta å forlenge sensurfristen ved sykdom hos sensorer. En eventuell utvidelse av sensurfristen skal normalt ikke overstige to uker.

Ansgar høyskole skal vurdere å erstatte ny/utsatt eksamen med ekstraordinær eksamen for å gi flest mulig studenter adgang til slik eksamen. SN kan bestemme at ny/utsatt eller ekstraordinær eksamen høsten 2020 skal gjennomføres med annen vurderingsform enn ordinær eksamen våren 2020.

- Dersom studenter mangler forkunnskapskrav til emner i høstsemesteret 2020 på grunn av forhold relatert til koronavirus, kan SN gi dispensasjon fra forkunnskapskravene. Studentene kan bli pålagt å gjennomføre forkunnskapskravene innen en viss tid for å kunne fortsette i studiet. Dette gjelder ikke krav om studiekompetanse for nye studenter.

- Dersom studenter mangler progresjonskrav for å gå videre i studieprogram høstsemesteret 2020 på grunn av forhold relatert til koronavirus, kan SN gi dispensasjon fra progresjonskravene. Studentene kan bli pålagt å gjennomføre progresjonskravene innen en viss tid for å kunne fortsette i studieprogrammet.

Midlertidige regler gjelder fra vedtaksdato til 1. oktober 2020.